Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) jest jednostką budżetową Województwa Dolnośląskiego, utworzoną uchwałą nr XVI/196/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 roku.

W perspektywie finansowej 2007-2013 zadaniem DIP było sprawne i rzetelne wdrożenie części Priorytetu 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw - Przedsiębiorstwa i innowacyjność” oraz Priorytetu 5: „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - Energetyka” RPO WD

 

W perspektywie finansowej 2014-2020 celem DIP jest:

• wdrożenie zadań powierzonych na mocy Porozumienia pomiędzy DIP, a Zarządem Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej dla RPO WD 2014-2015;
• pozyskiwanie i realizacja projektów zewnętrznych finansowanych z funduszy unijnych, niezależnie od programów krajowych i innych funduszy międzynarodowych.

Działalność DIP finansowana jest z Budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WD i środków pozyskanych w ramach projektów zewnętrznych.

 

Do głównych zadań DIP należy:

• przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie,
• weryfikacja techniczna, ocena formalna i merytoryczna wniosków,
• podpisanie umów z beneficjentami,
• rozliczanie projektów,
• płatność dla beneficjentów,
• kontrola realizacji projektów,
• udzielanie informacji w zakresie procedury naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie.

 

Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego wdrażane przez DIP

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje:

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
1.3 Rozwój Przedsiębiorczości
1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
1.5 Rozwój produktów i usług MŚP

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna:

3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
3.2 Efektywność energetyczna w MŚP
3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
3.5 Wysokosprawna Kogeneracja

 

 

Godziny pracy Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej:

poniedziałek 7:00-15:00

wtorek 7:00-15:00

środa 7:00-15:00

czwartek 7:00-15:00

piątek 7:00-15:00