1. Rozporządzenia polskie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

 

2. Dokumenty programowe

19 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020) uchwałą nr 4916/V/18 

Aktualizacja polegała m.in. na realokacji środków dla poddziałania 1.3.1, 1.3.3, 5.2.1, 5.2.3, 6.1.3, 6.3.3, 9.1.1, 9.2.1 i działania 8.2, 6.1, 6.3, 9.1 i 9.3., a także doprecyzowano zapisy w poszczególnych Kartach Działań, aby były zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi. 

Ponadto zostały zaktualizowane kryteria wyboru projektów w załączniku nr  3 oraz wprowadzono zmiany w projektach pozakonkursowych w załączniku nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 . 

13 marca 2018 r. uchwałą nr 5006/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany załącznik nr 5 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Zmiana załącznika nr 5  Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020  dotyczy aktualizacji wartości trzech projektów w ramach Działania 5.2 System transportu kolejowego oraz dodanie projektu w ramach Działania 8.1 Projekty Powiatowych Urzędów Pracy. Szczegółowe informacje zostały ujęte w uzasadnieniu do Uchwały.

 

Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Uchwala_SZOOP 13 03 2018Uzasadnienie do uchwały SZOOP 13 03 2018SZOOP RPO 2014-2020 v.27 z dnia 19.02.2018Uchwala_SZOOP v27 z dnia 19.02.2018Uzasadnienie do uchwały _SZOOP_v27 z dnia 19.02.2018Wykaz zmian SZOOP z dnia 19.02.2018Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowychZałącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałańZałącznik SZOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnejZałącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego – obowiązujący od  13.03.2018Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego obowiązujący od 19.02.2018 do 13.03.2018Załącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacjiZałącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

Archiwalne wersje SzOOP RPO WD 2014-2020

3. Wytyczne

Wytyczne programowe dotyczące kwalifikowalności wydatków

Wytyczne programowe IZ RPO WD do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Wytyczne programowe IZ RPO WD do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Wytyczne programowe dla projektów grantowych w ramach działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - wersja obowiazująca do dnia 14.10.2016r

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - wersja obowiazująca od dnia 14.10.2016r

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020- wersja obowiazująca od dnia 23.08.2017r

4. Inne

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM DLA RPO WD NA ROK 2017

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Ramy Strategiczne na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska