1. Rozporządzenia polskie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

 

2. Dokumenty programowe

                                                                                     

UCHWAŁA NR 3399/VI/21

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668), w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818), uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Traci moc uchwała nr 3314/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Województwa Dolnośląskiego właściwemu do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych:

 

Uchwała SzOOP 3399/VI/21 - 22 02 2020
SzOOP RPO WD 2014-2020 v 64 - 22 02 2020
Wykaz zmian SzOOP v 64 - 22 02 2020
Załącznik SzOOP nr 1 Tabela transpozycji Pl na działania poddziałania wposzczególnych osiach priorytetowych 
Załącznik SzOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego iproduktu dla działań ipoddziałań
Załącznik SzOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów wramach RPO WD 2014 -2020
Załącznik SzOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej
Załącznik SzOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD wramach trybu pozakonkursowego
Załącznik SzOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji
Załącznik SzOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR
Załącznik SzOOP nr 8 Plany działania wzakresie EFS wraz zkryteriami wyboru projektów
Załącznik SzOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych wDziałaniu 3 3

 

 

3. Wytyczne

Wytyczne programowe dotyczące kwalifikowalności wydatków

Wytyczne programowe IZ RPO WD do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Wytyczne programowe IZ RPO WD do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Wytyczne programowe dla projektów grantowych w ramach działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - wersja obowiazująca do dnia 14.10.2016r

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - wersja obowiazująca od dnia 14.10.2016r

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020- wersja obowiazująca od dnia 23.08.2017r

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020- wersja obowiazująca od dnia 09.09.2019r

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020- wersja obowiazująca od dnia 01.01.2021r

 

4. Inne

 

Harmonogram naborów wniosków na 2020 r. – 12.10.2020 

Uchwała nr 2771/VI/20

 

Harmonogram naborów wniosków na 2021 – 23.11.2020

Uchwała nr 3042/VI/20 

 

 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Ramy Strategiczne na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska

 

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 

Załącznik nr 1 do Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 - Diagnoza stanu innowacyjności Dolnego Śląska