Każdy beneficjent ma obowiązek informowania o tym, że jego projekt jest dofinansowany z Funduszy Unijnych. 

 

Jako beneficjent Funduszy Europejskich masz nie tylko obowiązki informacyjne, ale też możliwości skorzystania z rożnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi. Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 określa, w jaki sposób skonstruujesz i będziesz stosować znak marki FE i programów zgodnie z zasadami wskazanymi w Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako beneficjenta?


Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu musisz:

1. oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, a w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym:

- wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu (jeśli takie działania będziesz prowadzić), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,
- wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków,
- dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy;

2. umieścić plakat lub tablicę (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu;

3. umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli masz stronę internetową);

4. przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo możesz przekazywać informację w innej formie, np. słownej.

 

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

 

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020

Karta wizualizacji RPO WD na lata 2014-2020

Karta wizualizacji – wzory: tablica informacyjna i pamiątkowa,plakat informacyjny