Korzystanie z unijnych dotacji wiąże się z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować projekt zgodnie z wnioskiem, przestrzegać terminów i prawidłowo go rozliczyć.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Jeżeli w wyniku oceny Twój wniosek zostanie zakwalifikowany do objęcia wsparciem, zostanie z Tobą zawarta umowa o dofinansowanie. Procedura jej podpisania rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego pisma potwierdzającego przyznanie wsparcia na realizację projektu. Do podpisania umowy musisz zgromadzić wymagane dokumenty.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Realizując projekt, trzymaj się ściśle zapisów z wniosku o dofinansowanie. Pamiętaj, że nie wolno Ci samodzielnie zmieniać założeń, które wskazałeś we wniosku. Szczególnie ważne jest też przestrzeganie terminów określonych w harmonogramie wydatków. Wszelkie zmiany wymagają konsultacji i zatwierdzenia przez Dolnośląską Instytucje Pośredniczącą.

Kwalifikowalność wydatków

Nie każdy wydatek związany z projektem może zostać dofinansowany. Wsparciem mogą zostać objęte tylko działania z listy tzw. kosztów kwalifikowanych. O kwalifikowalności decyduje też to, czy dokonasz zakupu zgodnie z obowiązującymi Cię procedurami. Nieprzestrzeganie tych zasad może się skończyć obniżeniem, a nawet całkowitym cofnięciem dotacji.

Stosowanie procedur dotyczących zamówień publicznych 

Od 8 stycznia 2018 roku w przypadku projektów, dla których w ramach RPO WD nie zawarto umowy (tj. w szczególności projektów w trakcie oceny, projektów umieszczonych na „listach rezerwowych”, projektów wybranych oczekujących na podpisanie umowy), wszystkie nowe zapytania ofertowe publikowane będą na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.
 

Instrukcja dotycząca logowania i publikowania informacji dostępna jest na powyższej stronie.

Dla postępowań wszczętych w okresie od 15.11.2017 do 08.01.2018 r. - do czasu ich zakończenia -  obowiązująca jest dotychczasowa strona służąca do publikacji zapytań ofertowych tj. http://zamowieniarpo.dolnyslask.pl/,

na niej należy umieszczać ewentualne zmiany w treści zapytania ofertowego, pytania oraz odpowiedzi dotyczące postępowania, jak również informację o jego wyniku.

Konto bankowe

Wszystkie operacje finansowe w Twoim projekcie powinny się odbywać za pośrednictwem wyodrębnionego specjalnie w tym celu konta bankowego. Jego numer podajesz w umowie o dofinansowanie.

Kontrola Projektu

Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych – na pewno więc Cię nie ominie. Możesz się jej spodziewać co najmniej raz, na zakończenie projektu.

Nowy taryfikator korekt finansowych (Ustawa)

Sprawozdawczość, rozliczenie projektu

Przez cały okres realizacji projektu powinieneś regularnie informować o czynionych postępach. Częstotliwość składania wniosków o płatność/sprawozdawczych określona jest w umowie o dofinansowanie. Sprawozdania z postępu w realizacji projektu są integralną częścią wniosku o płatność. Jest on podstawą do wypłaty przyznanej dotacji w formie zaliczki, refundacji częściowej lub całkowitej.

Promocja i oznakowanie

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać już w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i komunikacyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz.

Trwałość projektu

Zakończenie realizacji projektu nie oznacza jeszcze wypełnienia wszystkich obowiązków, jakie wynikają z unijnego wsparcia. Jeżeli w ramach projektu kupowałeś środki trwałe, budowałeś obiekty lub instalacje bądź też zatrudniałeś pracowników obowiązuje Cię tzw. okres trwałości. Jest to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu, których osiągnięcie zostało zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. Standardowo wynosi on 5 lat. Odstępstwem objęte są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których okres trwałości to 3 lata.

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektów w ramach RPO WD 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO WD przypomina, że beneficjenci RPO WD 2014-2020 przetwarzają dane osobowe na potrzeby realizacji projektu w ramach RPO WD zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

Instytucja Zarządzająca przypomina, że danymi osobowymi są nie tylko dane uczestników projektów, ale także dane innych osób, takie jak m.in.:

- dane osobowe zebrane od partnerów,

- dane osobowe zebrane od personelu projektu,

- dane osobowe uczestników spotkań informacyjnych organizowanych przez Beneficjenta,

- dane osobowe podmiotów biorących udział w realizacji projektu (w tym wykonawców).

Dane osobowe przetwarzane są w każdym z projektów RPO WD 2014-2020, zarówno tych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

UWAGA: Zgodnie z umową o dofinansowanie, beneficjent może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji projektu, wskazane w umowie o dofinansowanie. Beneficjent jako podmiot przetwarzający w trybie art. 28 RODO przetwarza dane osobowe w imieniu Administratorów, którymi są:

- Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław;

-Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Zakres przetwarzanych danych wskazany jest w załączniku do umowy. Beneficjent nie może zbierać danych osobowych wykraczających poza wskazany w umowie zakres, powołując się na potrzebę realizacji projektu. W przypadku, jeżeli na potrzeby własnej działalności beneficjent zbiera inne dane osobowe wykraczające poza zakres niezbędny do realizacji projektu, musi te sytuacje wyraźnie rozgraniczyć, wskazując osobom, których dane dotyczą, właściwe informacje wynikające z art. 13 lub 14 RODO.

W przypadku danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w załączniku do umowy o dofinansowanie, Administratorem tych danych nie jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, ani Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.