Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
  • Zakończone

 

Projekty wybrane do dofinansowania (wyniki konkursu):

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru-aktualizacja 21.10.2022 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru– aktualizacja 21.09.2022 r.

Lista została zaktualizowana dzięki przekazaniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego kolejnych milionów złotych (ponad 12 mln PLN) na projekty pozytywnie ocenione. Dofinansowanie otrzymują wszystkie projekty, które mają minimum 12 punktów.

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru– aktualizacja 27.06.2022 r.

Lista została zaktualizowana dzięki przekazaniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego kolejnych milionów złotych (ponad 9,5 mln PLN) na projekty pozytywnie ocenione. Dofinansowanie otrzymuje dodatkowo 48 projektów, zatem wszystkie projekty, które mają minimum 15 punktów.

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru– aktualizacja 20.05.2022 r.

Lista została zaktualizowana dzięki przekazaniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego kolejnych 31 milionów złotych na projekty pozytywnie ocenione oraz jest wynikiem drugiego etapu procedury odwoławczej. Dofinansowanie otrzymują wszystkie projekty, które mają minimum 17 punktów.

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru– aktualizacja 06.05.2022 r.

Są to wyniki etapu procedury odwoławczej, który zakończył się do 06.05.2022 r. W tabeli zaznaczono kolorem szarym 33 projekty, z wynikiem minimum 20 punktów, które otrzymały dofinansowanie.

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru– 24.01.2022 r.

Wszystkie projekty znadujące się na pozycji od 1 do 381 zostały zatwierdzone do dofinansowania.

Skład KOP

 

 

Dokumenty do podpisania umowy:

 

Wykaz niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy - praktyczny poradnik​ (aktualizacja 24.05.2022)

Wykaz niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy - praktyczny poradnik​

 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI BĘDĄCEGO ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY

Przykład nr 1

Przykład nr 2

Przykład nr 3

Przykład nr 4

Przykład nr 5

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21 zostaje wydłużony do dnia 28 stycznia 2022 r.

 

Ocena formalna: 

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej-21.10.2022 r. aktualizacja

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej27.04.2022 r. aktualizacja

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej27.04.2022 r. aktualizacja

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej- 21.03.2022 r. aktualizacja

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej- 21.03.2022 r. aktualizacja

 

 

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej- 14.01.2022 r. aktualizacja

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej- 14.01.2022 r. aktualizacja

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej- 30.11.2021 r. aktualizacja

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej- 30.11.2021 r. aktualizacja

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej- 29.10.2021 r.

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej- 29.10.2021 r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21 zostaje wydłużony do dnia 29 października 2021r.

 

 

Podsumowanie naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21

Ilość złożonych wniosków: 996 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 199 754 243,16*

Procent wykorzystanej alokacji: 494 %

 

*W tym 13 wniosków złożono na wartość 0,00 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Data publikacji: 31.05.2021 r.

 

 

Zmiany załączników 4 i 7 do Regulaminu konkursu!!! Prosimy się z nimi zapoznać!

 

 

 

RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

 

ogłasza konkurs wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach

 

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

 

Działanie 1.5

Rozwój produktów i usług w MŚP

 

Poddziałanie 1.5.1

Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny

 

Typ 1.5 D

Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 30.06.2021 r.  do godz. 15.00 dnia 14.07.2021 r.

 

 

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania nr 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, którego celem szczegółowym jest udzielenie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom dotkniętych skutkami epidemii COVID -19 w zakresie inwestycji produkcyjno – usługowych.

 

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY dotyczące jedynie zakupu ruchomych środków trwałych (z wyłączeniem grup 0, 1, 2, 9 wg Klasyfikacji Środków Trwałych) i/albo wartości niematerialnych i prawnych.

 

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się także niezbędne koszty wdrożenia zakupionych wartości niematerialnych i prawnych w związku z inwestycją (z wyłączeniem kosztów ponoszonych w ramach tzw. cross-financingu, np. szkoleń).

 

Premiowane będą projekty, których dodatkowym efektem będzie:

a) przebranżowienie Wnioskodawcy, rozumiane jako rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach innego działu wg klasyfikacji kodów PKD niż ten, w ramach którego wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą, w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid

 

b) poszerzenie katalogu usług przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usługi/ produktu, pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19

-przez dywersyfikację należy rozumieć wprowadzenie w przedsiębiorstwie produktu/usługi, która dotychczas nie była oferowana w przedsiębiorstwie;. znaczne ulepszenie produktów/usług dotychczas oferowanych nie spełnia warunku dywersyfikacji.

 

W zakresie lit a i b, spełnienie kryteriów będzie weryfikowane przed rozliczeniem wniosku o płatność końcową w oparciu o aktualną ofertę przedsiębiorstwa lub inne źródło informacji o wprowadzeniu nowego produktu/usługi (np. wydruk ze strony internetowej, folder reklamowy) oraz

 

– w przypadku przebranżowienia związanego z wpisem nowego PKD do rejestru – na podstawie wpisów w rejestrach CEIDG, KRS lub REGON w przypadku spółek cywilnych

 

–  w przypadku rozszerzenia oferty o nową usługę lub ulepszenia produktu/usługi dotychczas oferowanych - na postawie oświadczenia beneficjenta. 

 

Dodatkowe punkty w konkursie mogą uzyskać także projekty, których realizacja zapewni efekt ekologiczny poprzez:

1)     wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE;

2)     zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie);

3)     wykorzystanie OZE (np. wymiana źródła ciepła na zasilane OZE, montaż paneli fotowoltaicznych itp.);

4)     wykorzystanie wód opadowych.

 

UWAGA:

1) Projekty muszą być realizowane na obszarze województwa dolnośląskiego.

2) każdy z wnioskodawców może złożyć w tym konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie 

 

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 

O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)      posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.) – z uwzględnieniem samozatrudnionych,

2)      posiada wpis do rejestru przedsiębiorców  prowadzony w CEIDG lub KRS;

3)      według stanu na dzień składania wniosku działalność gospodarcza nie była zawieszona;

Status „zawieszenia działalności gospodarczej” na dzień złożenia wniosku będzie oznaczał odrzucenie wniosku o dofinansowanie – kryterium niespełnione. Ocena na podstawie aktualnego dokumentu rejestrowego (CEIDG/KRS/wniosek o wpis/zmianę w KRS).

 

4)      posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. dolnośląskiego,

W przypadku braku w dokumencie rejestrowym przedsiębiorcy siedziby/ oddziału /miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego, do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania, co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie, co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

 

5)      boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego  sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o  co najmniej 30% w porównaniu do średniorocznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2020 r., w stosunku do 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Sposób wyliczenia spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) przedstawiony jest w zał. nr 7 do Regulaminu konkursu.

 

6)      na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ZUS/KRUS  .

7)      nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji w powodu COVID-19,

8)      nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID – 19,

Z możliwości udzielenia pomocy wyłączeni są wszyscy przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed dniem 1 stycznia 2020 r., albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych niż wystąpienie pandemii COVID-19. Informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy po 31 grudnia 2019 przedstawiane są we wniosku o dofinansowanie

 

9)      nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie patrz pkt. 5 Regulaminu,

 

W ramach konkursu nie przewiduje się realizacji projektów w partnerstwie.

Nie dopuszcza się również realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

 

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.5, Podziałania 1.5.1, Typ 1.5.D przewidziano:

 

18 754 390,00 EUR

(PLN 86 195 176,44 PLN*, kurs 4,5960 ** na styczeń 2022 r.)

* W tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

** Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

IV. Zasady finansowania projektu

Zgodnie z kryteriami wyboru i SZOOP RPO WD:

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 30 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi  400 000 PLN.

 

 

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

 

 

V. Poziom dofinansowania projektów

 

Poziom dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wynosi do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, z zastrzeżeniem, że:

w przypadku, gdy podstawą udzielenia pomocy będzie

1)      rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (nr programu pomocowego SA.57015), całkowita kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy  (Przez jedno przedsiębiorstwo należy rozumieć przedsiębiorstwo powiązane w rozumieniu art. 3 zał. nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) w oparciu o ww. rozporządzenie  COVID-19 nie może przekroczyć równowartości 1.8 mln euro brutto (zgodnie z sekcją 3.1 Komunikatu).

Zakres i zasady kumulacji pomocy udzielanej na podstawie sekcji 3.1 komunikatu Komisji przedstawia dokument UOKIK „ZASADY KUMULACJI POMOCY Z POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI KOMUNIKATU KOMISJI”.

 

2)      rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 całkowita kwota pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy  (Przez jedno przedsiębiorstwo należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013) w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro lub 100 000,00 EUR (w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów).

 

W sytuacji gdy wnioskowana kwota dofinansowania spowoduje, iż otrzymanie pomocy przekroczy ustanowiony limit obowiązujący dla „jednego przedsiębiorstwa”,  wówczas projekt nie będzie mógł uzyskać wsparcia w zakresie w jakim wnioskowano i koniecznym będzie dokonanie korekty w celu utrzymania odpowiednich limitów.

 

Kwota pomocy udzielanej jako pomoc covid, de minimis będzie wyłącznie na  nabycie ruchomych środków trwałych (z wyłączeniem grup 0, 1, 2, 9 wg Klasyfikacji Środków Trwałych)  i/lub wartości niematerialnych i prawnych.

 

UWAGA:

W ramach przedmiotowego konkursu przewiduje się możliwość udzielania zaliczek do 90% przyznanej kwoty dofinansowania w przypadku wszystkich Beneficjentów, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 40% dofinansowania projektu.

 

 

VI. Okres realizacji projektu

 

Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu (lub jego części) rozpoczyna się nie wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie i nie wcześniej niż w dniu wskazanym jako rozpoczęcie realizacji projektu oraz kończy się w dniu zakończenia realizacji projektu.

 

Szczegółowe informacje na temat okresu kwalifikowalności wydatków znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r.

 

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 r. (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).”

 

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 dnia 14  lipca  2021 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:

§  przez osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub

§  przez właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

 

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane. 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, która zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

 

Forma i sposób komunikacji pomiędzy IOK i Wnioskodawcą:

 

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z formą i sposobem komunikacji z IOK w trakcie trwania konkursu wskazanym w Regulaminie konkursu i jest świadomy skutków ich niezachowania (w tym niedochowania wyznaczonych przez IOK terminów), zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

 

Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania nie stosuje się ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu i  sposobu obliczania terminów, chyba że ustawa wdrożeniowa stanowi inaczej.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 7b, art. 43 oraz art. 50 ustawy wdrożeniowej komunikacja między Wnioskodawcą a IOK będzie odbywała się elektronicznie za pośrednictwem Systemu Naboru i Oceny Wniosków (zwany dalej SNOW) poprzez Moduł „Wiadomości” w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR (zwany dalej GWND), za wyjątkiem pisemnej informacji o zakończeniu oceny projektu. IOK zastrzega, że w przypadku wystąpienia problemów natury informatycznej zastępczo stosowana będzie komunikacja za pomocą pisma, o czym IOK poinformuje na stronie internetowej DIP www.dip.dolnyslask.pl.

 

Forma złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po poprawie na wezwanie IOK jest tożsama z formą złożenia pierwszej wersji wniosku.

 

Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem SNOW będzie odbywała się w następujący sposób:

  • w momencie wysłania przez IOK, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysyłane będzie powiadomienie informujące o wpłynięciu nowej wiadomości do indywidualnej skrzynki odbiorczej w Module „Wiadomości” w GWND, na koncie użytkownika, z którego wysłany został wniosek do IOK;
  • wiadomości wysyłane do Wnioskodawcy będą automatycznie ustawione z żądaniem potwierdzenia odbioru, potwierdzenie odbioru będzie dokonywane ręcznie przez Wnioskodawcę i będzie poprzedzać wyświetlenie wiadomości do odczytu;
  • w przypadku braku odbioru wiadomości przez Wnioskodawcę, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysyłane będą automatyczne powiadomienia, których celem będzie przypomnienie o konieczności odebrania pisma w Module „Wiadomości” w GWND - pierwsze powiadomienie zostanie wysłane po 3 dniach od wysłania wiadomości, a w przypadku dalszego braku odbioru zostanie wysłane powtórne powiadomienie po 7 dniach od wysłania wiadomości;
  • terminy dla wezwań do uzupełnienia i/lub poprawy wniosku o dofinansowanie przekazane za pośrednictwem SNOW zarówno w przypadku, gdy dotyczą one warunków formalnych, oczywistych omyłek oraz wezwań do uzupełnienia i/lub poprawy projektu w zakresie niespełnienia kryteriów wyboru projektów liczą się od dnia następującego po dniu ich wysłania.

Żądanie potwierdzenia odbioru oraz automatyczne (w tym powtórne) powiadomienia nie zwalniają z obowiązku dotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, tj. liczonego od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

 

Wnioskodawca zobowiązuje się do odbioru korespondencji kierowanej do niego w ww. sposób.

 

Nieprzestrzeganie wskazanej formy komunikacji (w szczególności, gdy Wnioskodawca nie odbierze przesłanego za pomocą SNOW wezwania) oznaczać będzie:

  • negatywną ocenę projektu w przypadku niespełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów;
  • pozostawienie wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w przypadku niespełnienia przez wniosek warunków formalnych i/lub niepoprawienia oczywistych omyłek.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

 

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2022 r.

 

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu. Zmiany w zakresie terminu rozstrzygnięcia konkursu nie będące skutkiem zmiany terminu naboru wniosków będą podawane do informacji w formie komunikatu zamieszczonego na stronie www.dip.dolnyslask.pl bez zmiany przedmiotowego Ogłoszenia.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

 

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Typ  1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19  – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

 

XII. Kontakt

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.5, Podziałaniu 1.5.1, Typ 1.5 D można kierować poprzez następującą instytucję:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 71 776 58 13

bezpośrednio w siedzibie:

 

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

 

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi - 1.5 D

Przykładowo wypełniony wniosek o dofinansowanie.

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Ogłoszenie o konkursie- aktualizacja 24.01.2022 r.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu-  aktualizacja 24.01.2022 r.

Regulamin konkursu

 

Pismo przewodnie dot. zmian– 24.01.2022 r.

Pismo przewodnie dot. zmian załączników nr 4 i 7 Regulaminu konkursu – 21.06.2021

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Instrukcja wypełniania wniosku 1.5 D

Załącznik nr 1 do instrukcji – wskaźniki

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie znajdują się na dole strony.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursKryteria oceny projektów

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu –Wzór umowy o dofinansowanie

Zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie –Harmonogram płatności

Zał. nr 4 do umowy o dofinansowanie –Wykaz dokumentów

Zał. nr 4.1 do umowy –Oświadczenie dot. US

Zał. nr 4.2 do umowy –Oświadczenie dot. ZUS

Zał. nr 4.3 do umowy – Oświadczenia Beneficjenta

Zał. nr 5 do umowy o dofinansowanie –Obowiązki informacyjne Beneficjenta

Zał. nr 5 do umowy o dofinansowanie –Obowiązki informacyjne Beneficjenta

Zał. nr 6 do umowy o dofinansowanie –Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją projektu w ramach SL2014

Zał. nr 7 do umowy o dofinansowanie –Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 8 do umowy o dofinansowanie –Klasyfikacja budżetowa projektu

Zał. nr 9 do umowy o dofinansowanie –Zasady kwalifikowalności wydatków

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu –Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie - aktualizacja 21.06.2021 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu –Lista sprawdzająca

 Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu –Wykaz dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu –Sposób wyliczania spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży)

Sposób wyliczania spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży – aktualizacja 21.06.2021

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

 

COVID-19 uproszczony wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc - OBLIGATORYJNY

Oświadczenie o wielkości pomocy COVID - OBLIGATORYJNY

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP - OBLIGATORYJNY

Załącznik A do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Prognoza sprzedaży - OBLIGATORYJNY

Prognoza przychodów kosztów - OBLIGATORYJNY

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy leasingowej

Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie w zakresie OOŚ z instrukcją

Deklaracja Natura 2000

Oświadczenie rodzaj działalności - OBLIGATORYJNY

 

Prezentacje dla Beneficjentów w ramach konkursu 1.5 D z zakresu rozliczania i kontroli projektów: