Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
 • Zakończone

Wyniki konkursu (ocena merytoryczna):

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru– 05.08.2021 r. aktualizacja po rozpatrzeniu protestów

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (18.05.2021)

Skład KOP

 

Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (06.05.2021)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (06.05.2021)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podsumowanie naboru nr RPDS.01.03.01-IP.01-02-418/21

Ilość złożonych wniosków: 10 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 267 523 700,20 zł

Procent wykorzystanej alokacji: 372 %

 

 

 

Data publikacji: 08.01.2021 r.

 

RPDS.01.03.01-IP.01-02-418/21

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.3

Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.1

Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny

 

Typ 1.3 B

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 08.02.2021 r. do godz. 15.00 dnia 19.02.2021 r.

 

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

 

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020, określone dla Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny, Typ 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorstw, którego celem szczegółowym jest ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP .

W zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu) możliwe są:

- budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.);

- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

 

Wsparcie projektów będzie możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP;
 • działalność IOB wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu;
 • Wnioskodawca dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury;
 • przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych;
 • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej na terenie danej gminy infrastruktury o podobnym profilu, chyba że jej limit został wyczerpany/jest na wyczerpaniu.

Wnioskodawca powinien wykazać, w jaki sposób jego działalność na rzecz MŚP prowadzona w infrastrukturze wytworzonej w ramach projektu, będzie wspierać rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, aktualnych na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie i zobowiązać się do uwzględnienia w regulaminie/ statucie wytworzonej infrastruktury odpowiednich zapisów umożliwiających osiągnięcie tego celu, np. warunków i preferencji dla MŚP reprezentujących branże wskazane w RSI.

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 dostępna jest na stronie internetowej DIP http://www.dip.dolnyslask.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami.html

 

Preferencyjnie traktowane będą:

 • projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości, poprawiające warunki dla rozwoju przedsiębiorstw;
 • projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

 

Należy pamiętać, że pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną nie może obejmować infrastruktury, która jest przedmiotem dofinansowania w ramach innego rodzaju pomocy, z wyjątkiem pomocy regionalnej, tj., infrastruktury:

1)  badawczo – rozwojowej,

2)  klastry innowacyjne,

3)  efektywnie energetycznie systemów ciepłowniczych i chłodniczych,

4)  energetycznej w tym infrastruktury dotyczącej odnawialnych źródeł energii, oraz kogeneracji,

5)  dedykowanej recyclingowi i ponownemu wykorzystaniu odpadów,

6)  szerokopasmowej,

7)  służącej zachowaniu kultury i dziedzictwa kulturowego,

8)  sportowej oraz wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej,

9)  portów lotniczych, infrastruktura portów morskich,

10)  dedykowanej (specjalnej), tj. infrastruktury, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia z góry przedsiębiorstw i dostosowania do ich potrzeb.

 

UWAGA:

1)    Każdy z wnioskodawców/partnerów może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Każdy z wnioskodawców/partnerów może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie (nie ma możliwości złożenia przez ten sam podmiot dwóch wniosków: np. w jednym projekcie jako wnioskodawca, w drugim jako partner).

2)    Projekt w całości musi być realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego.

 

Rezultatem bezpośrednim projektów będzie odpowiednio:

 • liczba małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartej infrastrukturze oraz
 • liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP.

Rezultaty bezpośrednie będą wskazane w umowie o dofinansowanie projektu (w oświadczeniu przygotowanym według wzoru stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie).

Wykorzystanie powstałej infrastruktury przez dużego przedsiębiorcę będzie skutkowało – zgodnie z zasadą proporcjonalności – odpowiednim zwrotem środków na koniec okresu trwałości projektu.

Wsparcie w konkursie będzie udzielane jako:

 • pomoc publiczna w przypadku wydatków objętych pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz
 • pomoc de minimis w przypadku wydatków nieobjętych ww. rozporządzeniem, w oparciu
  o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020).

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną: - infrastruktura jest udostępniana zainteresowanym użytkownikom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady; cena pobierana za użytkowanie lub sprzedaż infrastruktury odpowiada cenie rynkowej; - wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji infrastruktury udzielane są na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamówień; - wsparcie nie może być udzielane na infrastrukturę specjalną (dedykowaną), czyli infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie 

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB);
 • uczelnie/szkoły wyższe;
 • lokalne grupy działania (LGD).

Wnioskodawca będący Instytucją Otoczenia Biznesu powinien spełniać wymogi określone w kryterium formalnym specyficznym „IOB jako podmiot uprawniony (jeśli dotyczy)”: zgodnie z definicją IOB zawartą w SZOOP RPO WD 2014-2020Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Wnioskodawca powinien potwierdzić poprzez zapisy w odpowiednich dokumentach rejestrowych (typu statut), że charakter prowadzonej przez niego działalności jest zgodny z treścią wyżej przytoczonej definicji oraz udokumentować prowadzenie takiej działalności w okresie co najmniej dwóch zamkniętych lat obrotowych przed dniem ogłoszenia konkursu.

UWAGA:

Do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

 

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.3, Podziałania 1.3.1, Typ 1.3.B przewidziano:

24 358 691,94 EUR

(PLN 111 207 172,18 *, kurs  4,5654 PLN** na maj 2021 r.)

* w tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs

** Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w maju 2021 r. Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

 

Zgodnie z kryteriami wyboru i SZOOP RPO WD:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi: 15 mln PLN,

Maksymalne wnioskowane dofinansowanie nie może przekroczyć równowartości alokacji przeznaczonej na konkurs, z uwzględnieniem 15% alokacji na procedurę odwoławczą.

 

Miejsce realizacji projektu:zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SzOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

 

W przypadku wydatków objętych pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – 85% (maksymalna kwota pomocy stanowi różnicę między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, ale nie może przekroczyć wartości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu).

Kwota pomocy udzielanej jako pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną przyznana będzie wyłącznie na :

 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Wydatki nieobjęte ww. rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, finansowane będą na podstawie rozporządzenia de minimis, są to następujące wydatki:

 1. 1)wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
 2. 2)wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem
 3. 3)koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę,
 4. 4)wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu,
 5. 5)działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa do 5% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – 85% (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro).

W trakcie oceny weryfikowana będzie informacja o otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku. Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez Wnioskodawcę będzie występowała na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 1407/2013 całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w rozumieniu art. 2 ust.2 nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Jedno przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami Rozporządzenia 1407/2013 obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

         jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

         jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

         jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;

         jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

W sytuacji gdy wnioskowana kwota dofinansowania spowoduje, iż otrzymanie pomocy przekroczy ustanowiony limit obowiązujący dla „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 pkt.2, w wysokości 200 000 EUR lub 100 000 EUR w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, wówczas projekt nie będzie mógł uzyskać wsparcia.

UWAGA:

W ramach przedmiotowego konkursu przewiduje się możliwość udzielania zaliczek do 90% przyznanej kwoty dofinansowania w przypadku wszystkich Beneficjentów, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 40% dofinansowania projektu.

 

VI. Okres realizacji projektu

 

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje na temat okresu kwalifikowalności wydatków znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2023 r.

 

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 r. (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).”

 

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek 

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 08 lutego 2021 r. do godz. 15:00 dnia 19 lutego 2021 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:

 • przez osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub
 • przez właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, która zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

 

Forma i sposób komunikacji pomiędzy IOK i Wnioskodawcą:

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z formą i sposobem komunikacji z IOK w trakcie trwania konkursu wskazanym w Regulaminie konkursu i jest świadomy skutków ich niezachowania (w tym niedochowania wyznaczonych przez IOK terminów), zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania nie stosuje się ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu i sposobu obliczania terminów, chyba że ustawa wdrożeniowa stanowi inaczej.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 7b, art. 43 oraz art. 50 ustawy wdrożeniowej komunikacja między Wnioskodawcą a IOK będzie odbywała się elektronicznie za pośrednictwem Systemu Naboru i Oceny Wniosków (zwany dalej SNOW) poprzez Moduł „Wiadomości” w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR (zwany dalej GWND), za wyjątkiem pisemnej informacji o zakończeniu oceny projektu. IOK zastrzega, że w przypadku wystąpienia problemów natury informatycznej zastępczo stosowana będzie komunikacja za pomocą pisma, o czym IOK poinformuje na stronie internetowej DIP www.dip.dolnyslask.pl.

Forma złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po poprawie na wezwanie IOK jest tożsama z formą złożenia pierwszej wersji wniosku.

Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem SNOW będzie odbywała się w następujący sposób:

 • w momencie wysłania przez IOK, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysyłane będzie powiadomienie informujące o wpłynięciu nowej wiadomości do indywidualnej skrzynki odbiorczej w Module „Wiadomości” w GWND, na koncie użytkownika, z którego wysłany został wniosek do IOK;
 • wiadomości wysyłane do Wnioskodawcy będą automatycznie ustawione z żądaniem potwierdzenia odbioru, potwierdzenie odbioru będzie dokonywane ręcznie przez Wnioskodawcę i będzie poprzedzać wyświetlenie wiadomości do odczytu;
 • w przypadku braku odbioru wiadomości przez Wnioskodawcę, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysyłane będą automatyczne powiadomienia, których celem będzie przypomnienie o konieczności odebrania pisma w Module „Wiadomości” w GWND - pierwsze powiadomienie zostanie wysłane po 3 dniach od wysłania wiadomości, a w przypadku dalszego braku odbioru zostanie wysłane powtórne powiadomienie po 7 dniach od wysłania wiadomości;
 • terminy dla wezwań do uzupełnienia i/lub poprawy wniosku o dofinansowanie przekazane za pośrednictwem SNOW zarówno w przypadku, gdy dotyczą one warunków formalnych, oczywistych omyłek oraz wezwań do uzupełnienia i/lub poprawy projektu w zakresie niespełnienia kryteriów wyboru projektów liczą się od dnia następującego po dniu ich wysłania.

Żądanie potwierdzenia odbioru oraz automatyczne (w tym powtórne) powiadomienia nie zwalniają z obowiązku dotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, tj. liczonego od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

Wnioskodawca zobowiązuje się do odbioru korespondencji kierowanej do niego w ww. sposób.

Nieprzestrzeganie wskazanej formy komunikacji (w szczególności, gdy Wnioskodawca nie odbierze przesłanego za pomocą SNOW wezwania) oznaczać będzie:

 • negatywną ocenę projektu w przypadku niespełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów;
 • pozostawienie wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w przypadku niespełnienia przez wniosek warunków formalnych i/lub niepoprawienia oczywistych omyłek.

 

VIII Zasady wyboru projektów

 

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2021 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu. Zmiany w zakresie terminu rozstrzygnięcia konkursu nie będące skutkiem zmiany terminu naboru wniosków będą podawane do informacji w formie komunikatu zamieszczonego na stronie www.dip.dolnyslask.pl bez zmiany przedmiotowego Ogłoszenia.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI.Dokumentacja konkursowa

 

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny, Typ/Schemat 1.3 BWsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.

 

XII.Kontakt

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.3, Podziałaniu 1.3.1, Typ 1.3 B można kierować poprzez następującą instytucję:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

 

-   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-   telefon: 71 776 58 13

-   bezpośrednio w siedzibie:

DIP- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 1.3 B – aktualizacja 18.05.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków 1.3 B

 

Regulamin konkursu 1.3 B – aktualizacja 18.05.2021

Regulamin konkursu 1.3 B

 

Wykaz zmian dot. aktualizacji z 18.05.2021 r.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu: Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Instrukcja wypełniania wniosku 1.3 B

Instrukcja wypełniania wniosku 1.3 B (aktualizacja 29.01.2021 str. 14 i str 17)

Załącznik nr 1 do instrukcji – wskaźniki

 

Analiza finansowa

Analiza finansowa – przykład dla projektu z luką finansową

Analiza finansowa - przykład dla projektu ze zryczałtowaną stawką

Analiza finansowa - przykład dla projektu objętego pomocą publiczną 

 

Oświadczenie o osiągnięciu rezultatów bezpośrednich projektu 1.3.1 B

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu: Kryteria wyboru projektu

Załączniki nr 3 do regulaminu konkursu: Wzór umowy o dofinansowanie

 

Załącznik nr 3 do umowy: Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 do umowy: Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność

Załącznik nr 4.1 do umowy: Oświadczenie dot. US

Załącznik nr 4.2 do umowy: Oświadczenie dot. ZUS

Załącznik nr 4.3 do umowy: Oświadczenie beneficjenta

Załącznik nr 5 do umowy: Obowiązki informacyjno- promocyjne beneficjenta

Załącznik nr 5 do umowy: Obowiązki informacyjno- promocyjne beneficjenta

Załącznik nr 6 do umowy: Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 7 do umowy: Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

Załącznik nr 8 do umowy: Klasyfikacja budżetowa projektu

Załącznik nr 9 do umowy: Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 (załącznik SzOOP nr 7)

 

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu: Wykaz załączników

Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu: Lista sprawdzająca

Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu: Wykaz dokumentów do podpisania umowy