Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
 • Zakończone

 

Ocena merytoryczna: 

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i zostały zatwierdzone do dofinansowania (lista projektów ocenionych pozytywnie)–  30.12.2021

Skład KOP

 

Ocena formalna: 

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej- 03.12.2021 r.

 

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej- 03.12.2021 r.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie naboru nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-421/21

Ilość złożonych wniosków: 9 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 34 965 149,19

Procent wykorzystanej alokacji: 117 %

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Komunikat dotyczący projektów partnerskich realizowanych w ramach konkursu 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”

 

 

 

Publikacja 30.06.2021 r.

RPDS.01.02.01-IP.01-02-421/21

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2

Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.1

Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

Typ 1.2.C.b

Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8:00 dnia 02.08.2021 r. do godz. 15:00 dnia 30.09.2021 r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

 

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Projekty grantowe mają dotyczyć działań prowadzących do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali).

Konkurs jest skierowany do beneficjentów - grantodawców z obszaru całego województwa.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w tym schemacie – grantobiorcami będą MŚP posiadający siedzibę/oddział/filię/zakład* (podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG) na terenie województwa dolnośląskiego.

*w przypadku, gdy z dokumentu rejestrowego nie będzie wynikał wprost przedmiotowy fakt dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego może być np. NIP-2.

Projekt grantowy musi zakładać oferowanie MŚP dwóch rodzajów wsparcia:

1. konsultacje i doradztwo udzielane przez grantodawcę w zakresie dot. np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu.

Powyższe wsparcie świadczone będzie przez grantodawcę jako wsparcie niefinansowe (realizujące wskaźnik: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) [Przedsiębiorstwa]).

2. wsparcie w formule grantu (bonu) przekazywane przez grantobiorcy przez grantodawcę – dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MŚP:

usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:

 

 • opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu
 • wykonanie testów wdrożeniowych,
 • wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
 • prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

 

audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo –rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu.

 

UWAGA: Usługa badawcza musi być obligatoryjnym przedmiotem przekazanego bonu, a audyt technologiczny może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

 

Rezultatem skorzystania ze wsparcia w Schemacie 1.2.C.b ma być między innymi:

– zainicjowanie kontaktów mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych;

– ulepszenie produktu, posiadanej technologii.

Realizacja projektu grantowego ma umożliwić przyznanie bonów/grantów jedynie projektom, których realizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub procesowej, a także projektom wpisującym się w specjalizacje i podobszary dolnośląskich regionalnych specjalizacji określonych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 przyjętej uchwałą nr 3270/VI/21 Zarządu

Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 r.

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 dostępna jest na stronie internetowej DIP: http://www.dip.dolnyslask.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami.html.

UWAGA:

Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER].

W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie sprawdzane będzie czy założenia realizacji projektu grantowego przedstawione przez wnioskodawcę, zapewniają realizację usług poprzez Wykonawcę – jednostkę naukową posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zalicza się do jednej z poniższych kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:

1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A albo B ustawy przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub

3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; lub

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub

6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 

Ponadto Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy) w ramach projektu nie mogą jednocześnie występować jako operator bonów i jednocześnie wykonawca usług B+R.

 

Jeden grantobiorca, może złożyć tylko jeden wniosek o grant.

 

Grantodawca (operator bonów), włącznie z partnerami (jeśli dotyczy), w ramach projektu nie może być jednocześnie grantobiorcą i/lub wykonawcą usługi. Grantobiorca nie może być podmiotem powiązanym z beneficjentem / grantodawcą osobowo lub kapitałowo.

 

Dany podmiot może wystąpić tylko jeden raz jako wnioskodawca (lider) i jeden raz jako partner we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu. Liczba podmiotów wchodzących w skład projektu partnerskiego nie może przekroczyć 4 podmiotów (włącznie z liderem);

                                                                                                                                        

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów oraz Partnerów (zwanymi dalej grantodawcami):

jednostki samorządu terytorialnego;

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym organizacje pozarządowe.

Zgodnie z definicją zawartą w SZOOP RPO WD 2014-2020 Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Wnioskodawca powinien potwierdzić poprzez zapisy w odpowiednich dokumentach rejestrowych (typu statut), że charakter prowadzonej przez niego działalności jest zgodny z treścią wyżej przytoczonej definicji oraz udokumentować prowadzenie takiej działalności w okresie co najmniej dwóch zamkniętych lat obrotowych przed dniem ogłoszenia konkursu (poprzez dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających, że IOB prowadzi działalność na rzecz MSP, np. statut IOB; kopia sprawozdań ze szkolenia; faktury lub umowy wystawione dla MSP potwierdzające wykonanie usług na rzecz MSP; listy uczestników szkoleń).

Dołączenie do dokumentacji aplikacyjnej potwierdzającej, że IOB w ciągu 2 lat przeprowadziła np. tylko jedno szkolenie dla MSP nie jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym, że IOB prowadzi nieprzerwanie działalność na rzecz MSP w ciągu 2 zamkniętych lat obrotowych. Rodzaj i ilość dokumentów musi być adekwatna do dotychczasowej skali działania IOB oraz wielkości planowanego do realizacji zakresu projektu i pochodzić z różnych okresów 2 zamkniętych lat obrotowych.

UWAGA: Obowiązek spełnienia wyżej opisanych wymogów dotyczy zarówno wnioskodawcy (lidera w przypadku projektów partnerskich), jak i partnera/-ów w projekcie, jeśli deklarują status IOB.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

 

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.2, Podziałania 1.2.1, Typ 1.2.Cb przewidziano:

7 338 641,00 EUR

(PLN 34 463 725,86 *, kurs 4,6962  ** na grudzień 2021 r.)

* W tym na procedurę odwoławczą zabezpiecza się kwotę 340 000,00 EUR .

** Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w czerwcu 2021 r. Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie, z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

 

Zgodnie z kryteriami wyboru i SZOOP RPO WD:

Maksymalna wartość wsparcia w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP – do 200 tys. PLN na jednego przedsiębiorcę.

 

Maksymalne wnioskowane dofinansowanie nie może przekroczyć równowartości alokacji przeznaczonej na konkurs, pomniejszonej o kwotę 15% alokacji przeznaczoną na procedurę odwoławczą.

 

Miejsce realizacji projektu:zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu grantowego wynosi:

do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

(z uwzględnieniem dopuszczalnych limitów kwalifikowalności wydatków dla projektów grantowych wynikających z zał. nr 7 do SZOOP).

 

Co najmniej 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie grantowym muszą stanowić wydatki przeznaczone na granty i nie więcej niż 15% wydatków kwalifikowalnych muszą stanowić wydatki nieprzeznaczone na granty.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w części projektu obejmującej wydatki nie przeznaczone bezpośrednio na granty, dofinansowanie może być udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. W tym przypadku wielkość dofinansowania może wynosić do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (z uwzględnieniem zasady dot. całkowitej kwoty pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wynoszącej do 200 000 zł w okresie trzech lat podatkowych).

Wielkość, limity dofinansowania oraz podstawę prawną udzielenia grantu, każdorazowo określa umowa o powierzenie grantu zawierana pomiędzy grantodawcą a grantobiorcą. Umowa o powierzenie grantu podlega akceptacji DIP i musi być zgodna z wymogami zawartymi w „Zaleceniach do realizacji projektów grantowych.”

Szczegółowe informacje dot. wystąpienia pomocy publicznej w projektach grantowych zawarte są w   „Zaleceniach do realizacji projektów grantowych.”

 

UWAGA:

IZ RPO WD 2014-2020, mając na celu promowanie projektów grantowych, we wzorze umowy o dofinansowanie projektu grantowego (będącej załącznikiem do dokumentacji konkursowej) ułatwi grantodawcom pozyskiwanie środków na realizację projektów poprzez zwiększenie limitu udzielanej zaliczki w projekcie (co do zasady do 95% kwoty dofinansowania projektu). Zaliczka może być wypłacona grantodawcy w jednej lub kilku transzach. Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest po zawarciu z IOK umowy o dofinansowanie projektu grantowego, na podstawie prawidłowo sporządzonego i zatwierdzonego przez IOK wniosku o zaliczkę. Każda kolejna – na podstawie prawidłowego i zatwierdzonego przez IOK wniosku o płatność po odpowiednim rozliczeniu poprzednich transz. W przypadku pierwszej transzy zaliczki grantodawca zobowiązany jest rozliczyć co najmniej 70% jej wysokości w terminie do 180 dni od dnia przekazania środków. W przypadku drugiej i kolejnych transz zaliczki – grantodawca zobowiązany jest rozliczyć co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz zaliczki w terminie do 180 dni od dnia przekazania ostatniej transzy zaliczki. Szczegółowe zapisy w zakresie rozliczania zaliczek zostaną określone przez IOK w umowie o dofinansowanie projektu grantowego.

Należy przy tym mieć na uwadze, iż system ten został wprowadzony jedynie dla grantodawców i nie ma zastosowania w przypadku grantobiorców, wobec których stosuje się wsparcie w formie refundacji wydatków. A zatem środki otrzymanej zaliczki mogą zostać przeznaczone na wypłatę grantu dopiero po potwierdzeniu przez grantodawcę, że grantobiorca poniósł w sposób prawidłowy wydatki, do których był zobligowany.

 

VI. Okres realizacji projektu

 

Szczegółowe informacje na temat okresu kwalifikowalności wydatków grantobiorcy i grantodawcy znajdują się w Regulaminie Konkursu.

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu wskazanej w umowie o dofinansowanie, jednak nie później niż 30 czerwca 2023 roku. W przypadku, gdy data zakończenia realizacji projektu będzie określona na 30 czerwca 2023 roku, wniosek o płatność końcową należy złożyć w tym samym dniu.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 02.08.2021 r.    do godz. 15:00 dnia 30.09.2021 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:

 • przez osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub
 • przez właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wnioski należy składać w języku polskim. Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, która zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

 

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

Forma i sposób komunikacji pomiędzy IOK i Wnioskodawcą:

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z formą i sposobem komunikacji z IOK w trakcie trwania konkursu wskazanym w Regulaminie konkursu i jest świadomy skutków ich niezachowania (w tym niedochowania wyznaczonych przez IOK terminów), zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania nie stosuje się ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu i sposobu obliczania terminów, chyba że ustawa wdrożeniowa stanowi inaczej.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 7b, art. 43 oraz art. 50 ustawy wdrożeniowej komunikacja między Wnioskodawcą a IOK będzie odbywała się elektronicznie za pośrednictwem Systemu Naboru i Oceny Wniosków (zwany dalej SNOW) poprzez Moduł „Wiadomości” w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR (zwany dalej GWND), za wyjątkiem pisemnej informacji o zakończeniu oceny projektu. IOK zastrzega, że w przypadku wystąpienia problemów natury informatycznej zastępczo stosowana będzie komunikacja za pomocą pisma, o czym IOK poinformuje na stronie internetowej DIP www.dip.dolnyslask.pl.

Forma złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po poprawie na wezwanie IOK jest tożsama z formą złożenia pierwszej wersji wniosku.

Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem SNOW będzie odbywała się w następujący sposób:

 • w momencie wysłania przez IOK, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysyłane będzie powiadomienie informujące o wpłynięciu nowej wiadomości do indywidualnej skrzynki odbiorczej w Module „Wiadomości” w GWND, na koncie użytkownika, z którego wysłany został wniosek do IOK;
 • wiadomości wysyłane do Wnioskodawcy będą automatycznie ustawione z żądaniem potwierdzenia odbioru, potwierdzenie odbioru będzie dokonywane ręcznie przez Wnioskodawcę i będzie poprzedzać wyświetlenie wiadomości do odczytu;
 • w przypadku braku odbioru wiadomości przez Wnioskodawcę, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysyłane będą automatyczne powiadomienia, których celem będzie przypomnienie o konieczności odebrania pisma w Module „Wiadomości” w GWND - pierwsze powiadomienie zostanie wysłane po 3 dniach od wysłania wiadomości, a w przypadku dalszego braku odbioru zostanie wysłane powtórne powiadomienie po 7 dniach od wysłania wiadomości;
 • terminy dla wezwań do uzupełnienia i/lub poprawy wniosku o dofinansowanie przekazane za pośrednictwem SNOW zarówno w przypadku, gdy dotyczą one warunków formalnych, oczywistych omyłek oraz wezwań do uzupełnienia i/lub poprawy projektu w zakresie niespełnienia kryteriów wyboru projektów liczą się od dnia następującego po dniu ich wysłania.

Żądanie potwierdzenia odbioru oraz automatyczne (w tym powtórne) powiadomienia nie zwalniają z obowiązku dotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, tj. liczonego od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

Wnioskodawca zobowiązuje się do odbioru korespondencji kierowanej do niego w ww. sposób.

Nieprzestrzeganie wskazanej formy komunikacji (w szczególności, gdy Wnioskodawca nie odbierze przesłanego za pomocą SNOW wezwania) oznaczać będzie:

 • negatywną ocenę projektu w przypadku niespełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów;
 • pozostawienie wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w przypadku niespełnienia przez wniosek warunków formalnych i/lub niepoprawienia oczywistych omyłek.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

 

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2021 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu. Zmiany w zakresie terminu rozstrzygnięcia konkursu nie będące skutkiem zmiany terminu naboru wniosków będą podawane do informacji w formie komunikatu zamieszczonego na stronie www.dip.dolnyslask.pl bez zmiany przedmiotowego Ogłoszenia.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

 

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.2.1

Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.2, Podziałaniu 1.2.1, Typ 1.2 Cb można kierować poprzez następującą instytucję:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

-  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-  telefon: 71 776 58 13

-  bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o konkursie (wersja archiwalna)

Ogłoszenie o konkursie zmiana z dnia 21.12.2021

Regulamin konkursu(wersja archiwalna)

Regulamin konkursu zmiana z dnia 21.12.2021

Informacja o wprowadzonej zmianie

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych

Zał. nr 1 do Zaleceń -Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych

Zał. nr 2 do Zaleceń -Postęp w realizacji wskaźników

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

 

Instrukcja wypełniania wniosku 1.2 C.b

Załącznik nr 1 do instrukcji – wskaźniki

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie –Harmonogram płatności

Zał. nr 4 do umowy o dofinansowanie –Obowiązki informacyjne Beneficjenta

Zał. nr 5 do umowy o dofinansowanie –Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją projektu w ramach SL2014

Zał. nr 6 do umowy o dofinansowanie –Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 7 do umowy o dofinansowanie –Klasyfikacja budżetowa projektu

Zał. nr 8 do umowy o dofinansowanie –Zasady kwalifikowalności wydatków

Zał. nr 9 do umowy o dofinansowanie –Zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Lista sprawdzająca

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Wykaz dokumentów do podpisania umowy/decyzji o dofinansowanie

 

Oświadczenie dot. udziału w projekcie  

Oświadczenie dot. udziału w projekcie - aktualizacja 17.09.2021