Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
 • Zakończone

Ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (30.04.2021)

Skład KOP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (19.03.2021)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (19.03.2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podsumowanie naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-404/20

Ilość złożonych wniosków: 7 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 8 548 456,12

Procent wykorzystanej alokacji: 21 %

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Data publikacji: 28.08.2020 r.

RPDS.01.05.01-IP.01-02-404/20

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 1

„Przedsiębiorstwa i innowacje”

Działanie 1.5

Rozwój produktów i usług w MŚP”

Poddziałanie 1.5.1

„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

Typ 1.5 B

„Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających z Działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa)”

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 30.09.2020 r. do godz. 15.00 dnia 12.01.2021 r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚPkonkurs horyzontalny, którego celem szczegółowym jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP, Typ 1.5.B Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających z działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa).

Nabór obejmuje projekty z obszaru całego województwa.

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY dotyczące inwestycji w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwie). Wdrożenie wyników prac B+R w projekcie musi być efektem prac B+R przeprowadzonych/przeprowadzanych przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie w efekcie podpisania umowy o dofinansowanie przez tego Wnioskodawcę w konkursach ogłoszonych w Działaniu 1.2 RPO WD 2014-2020. W przypadku wdrażania wyników realizowanych na podstawie bonu na innowacje efektem wdrożenia muszą być badania realizowane na podstawie zawartej umowy z wykonawcą usługi grantowej.

Zgodnie z przedmiotem konkursu projekt musi być efektem przeprowadzonych/przeprowadzanych prac B+R, dlatego też do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument potwierdzający fakt, że projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R np. raport częściowy/ końcowy z przeprowadzonych/przeprowadzanych badań; księgi badań, plany badań, terminarze badań, wyniki laboratoriów analitycznych, certyfikacje, akredytacje etc.

W ramach typu 1.5 B przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej na poziomie co najmniej regionalnym w ramach tzw. inwestycji początkowej.

Inwestycja początkowa oznacza:

a)           inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu,
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;

b)       nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Do oceny kryterium pn. „Innowacyjność produktowa lub procesowa” przyjmuje się następującą definicję innowacji:

„przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu.”

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:

innowację produktową -oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

innowację procesową -oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorcy, jednak inne rodzaje innowacji, będące dodatkowym efektem projektu wymienione we wniosku o dofinansowanie, nie podlegają ocenie i nie jest możliwe w konkursie dofinansowanie wydatków przeznaczonych na innowację marketingową lub organizacyjną.

Dofinansowanie może otrzymać projekt, w którym brak jest barier wynikających z praw własności intelektualnej. Ocenie będzie podlegać czy kwestia praw własności intelektualnej nie stanowi bariery w realizacji projektu, w tym czy wnioskodawca wykazał dysponowanie lub możliwości dysponowania prawami własności intelektualnej wyników prac B+R wykorzystywanych w projekcie, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie działań. Sprawdzane będzie czy Wnioskodawca zawarł w studium wykonalności/biznes planie stosowną informację, czy wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej oraz czy zaplanowane wdrożenie wyników prac B+R nie narusza praw własności intelektualnej.

Ponadto punktowane będą projekty wpisujące się w Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska (załącznik do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020). Ocenie podlegać będzie czy działania przewidziane w projekcie przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie obszarów i podobszarów regionalnych specjalizacji wskazanych w ww. dokumencie.

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

-branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna;

- żywność wysokiej jakości;

- surowce naturalne i wtórne;

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Ocena dokonana zostanie na podstawie wymienionych przez wnioskodawcę obszarów i podobszarów RSI oraz przytoczonego przez niego uzasadnienia.

- projekt wpisuje się w więcej niż 1 podobszar wskazany w RSI (6 pkt.),

- projekt wpisuje się w przynajmniej 1 podobszar wskazany w RSI (0 pkt.)

Kwota pomocy udzielanej jako regionalna pomoc inwestycyjna przyznana będzie na :

 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.

W przypadku przejęcia aktywów zakładu uwzględniane są wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą. Transakcja musi być przeprowadzana na warunkach rynkowych. Jeżeli pomoc na zakup aktywów przyznana została jeszcze przed ich zakupem, koszt tych aktywów odlicza się od kosztów kwalifikowalnych związanych z przejęciem zakładu. W przypadku, gdy członek rodziny pierwotnego właściciela lub osoba zatrudniona przejmuje małe przedsiębiorstwo, warunek nakazujący nabycie aktywów od osób trzecich niezwiązanych z nabywcą zostaje uchylony. Nabycie udziałów/akcji nie stanowi inwestycji początkowej.

Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do obliczania kosztów inwestycyjnych, jeżeli spełniają następujące warunki:

 1. należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc;
 2. muszą podlegać amortyzacji;
 3. należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz
 4. muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata.

Wydatki nieobjęte rozporządzeniem w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców finansowane będą na podstawie rozporządzenia de minimis:

 • wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
 • wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę.

 

UWAGA:

1) Projekty muszą być realizowane na obszarze województwa dolnośląskiego.

2) Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

 

Podstawa udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis

Wsparcie udzielone zostanie na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020;

oraz jeśli Wnioskodawca skorzysta z pomocy de minimis:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, zwane dalej rozporządzeniem de minimis.

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów:

 • MŚP;
 • zgrupowania i partnerstwa MŚP.

Ponieważ wsparcie w ramach niniejszego konkursu skierowane zostanie na wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych, ww. typy Wnioskodawców muszą być Beneficjentami/Grantobiorcami Działania 1.2 RPO WD.

To czy określony podmiot stanowi przedsiębiorstwo oraz wielkość przedsiębiorstwa będzie weryfikowana w oparciu o definicję zawartą w art. 1 zał. nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER).

Za przedsiębiorstwo uznaje się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną (zgodnie z art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)).

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

 

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.5, Podziałania 1.5.1, Typ B przewidziano:

9 400 000,00 EUR

(PLN 41 435 200,00 *, kurs 4,4080 PLN** na sierpień 2020 r.)

                       

* W tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

** Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie, z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

W sytuacji, gdy w konkursie nie ma negatywnie ocenionych projektów na żadnym etapie oceny oraz dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, wybór może zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na nabór.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naborów może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

 

IV. Zasady finansowania projektu

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 8 000 000 PLN.

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”

Nabór obejmuje projekty z obszaru całego województwa.

 

UWAGA:

Do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania, co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie, co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

 

Zarówno w przypadku wydatków objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020,

jak i wydatków objętych

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

poziom dofinansowania wynosi:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców–do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców–do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

 

z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro).

Jedno przedsiębiorstwo zgodnie z zapisami Rozporządzenia de minimis obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

-      jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

-      jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

-      jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki

-      jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

W sytuacji gdy wnioskowana kwota dofinansowania spowoduje, iż otrzymanie pomocy przekroczy ustanowiony limit obowiązujący dla „jednego przedsiębiorstwa”, w wysokości 200 000,00 EUR lub 100 000,00 EUR (w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów), wówczas projekt nie będzie mógł uzyskać wsparcia w zakresie w jakim wnioskowano i koniecznym będzie dokonanie korekty w celu utrzymania odpowiednich limitów.

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości, co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

 

VI. Okres realizacji projektu

 

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Dla wydatków wnioskowanych do dofinansowania na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 okres kwalifikowalności rozpoczyna się po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Dla wydatków wnioskowanych do dofinansowania na podstawie rozporządzenia z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 okres kwalifikowalności rozpoczyna się od 1 stycznia 2014 r.

Wydatki objęte pomocą publiczną dotyczące rozpoczęcia prac, tj. robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, mogą nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Naruszenie wyżej opisanego wymogu oznacza dyskwalifikację całego projektu.

Reguła ta nie dotyczy zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą zostać poniesione od 1 stycznia 2014 r.

 

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r.

 

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 roku (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

Szczegółowe informacje nt. okresu realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 30 września 2020 r. do godz. 15:00 dnia 12 stycznia 2021 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:

- przez osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub

- przez właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, która zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

Forma i sposób komunikacji pomiędzy IOK i Wnioskodawcą:

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z formą i sposobem komunikacji z IOK w trakcie trwania konkursu wskazanym w Regulaminie konkursu i jest świadomy skutków ich niezachowania (w tym niedochowania wyznaczonych przez IOK terminów), zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania nie stosuje się ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu i sposobu obliczania terminów, chyba że ustawa wdrożeniowa stanowi inaczej.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 7b, art. 43 oraz art. 50 ustawy wdrożeniowej komunikacja między Wnioskodawcą a IOK będzie odbywała się elektronicznie za pośrednictwem Systemu Naboru i Oceny Wniosków (zwany dalej SNOW) poprzez Moduł „Wiadomości” w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR (zwany dalej GWND), za wyjątkiem pisemnej informacji o zakończeniu oceny projektu. IOK zastrzega, że w przypadku wystąpienia problemów natury informatycznej zastępczo stosowana będzie komunikacja za pomocą pisma, o czym IOK poinformuje na stronie internetowej DIP www.dip.dolnyslask.pl.

Forma złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po poprawie na wezwanie IOK jest tożsama z formą złożenia pierwszej wersji wniosku.

Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem SNOW będzie odbywała się w następujący sposób:

•            w momencie wysłania przez IOK, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysyłane będzie powiadomienie informujące o wpłynięciu nowej wiadomości do indywidualnej skrzynki odbiorczej w Module „Wiadomości” w GWND, na koncie użytkownika, z którego wysłany został wniosek do IOK;

•            wiadomości wysyłane do Wnioskodawcy będą automatycznie ustawione z żądaniem potwierdzenia odbioru, potwierdzenie odbioru będzie dokonywane ręcznie przez Wnioskodawcę i będzie poprzedzać wyświetlenie wiadomości do odczytu;

•            w przypadku braku odbioru wiadomości przez Wnioskodawcę, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysyłane będą automatyczne powiadomienia, których celem będzie przypomnienie o konieczności odebrania pisma w Module „Wiadomości” w GWND - pierwsze powiadomienie zostanie wysłane po 3 dniach od wysłania wiadomości, a w przypadku dalszego braku odbioru zostanie wysłane powtórne powiadomienie po 7 dniach od wysłania wiadomości;

•            terminy dla wezwań do uzupełnienia i/lub poprawy wniosku o dofinansowanie przekazane za pośrednictwem SNOW zarówno w przypadku, gdy dotyczą one warunków formalnych, oczywistych omyłek oraz wezwań do uzupełnienia i/lub poprawy projektu w zakresie niespełnienia kryteriów wyboru projektów liczą się od dnia następującego po dniu ich wysłania.

Żądanie potwierdzenia odbioru oraz automatyczne (w tym powtórne) powiadomienia nie zwalniają z obowiązku dotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, tj. liczonego od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

Wnioskodawca zobowiązuje się do odbioru korespondencji kierowanej do niego w ww. sposób.

Nieprzestrzeganie wskazanej formy komunikacji (w szczególności, gdy Wnioskodawca nie odbierze przesłanego za pomocą SNOW wezwania) oznaczać będzie:

•            negatywną ocenę projektu w przypadku niespełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów;

•            pozostawienie wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w przypadku niespełnienia przez wniosek warunków formalnych i/lub niepoprawienia oczywistych omyłek.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

 

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl ) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2021 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1818)

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

 

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny Typ 1.5 B Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających z działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa): www.dip.dolnyslask.pl

 

XII. Kontakt

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.5, Podziałaniu 1.5.1, Typ 1.5 B można kierować poprzez:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

-   E – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-   Telefon: 71 776 58 13

-   Bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Ogłoszenie konkursu 1.5 B

Regulamin konkursu 1.5 B

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Załącznik nr 1 do Instrukcji

 

Dane finansowe pełna księgowość

Dane finansowe uproszczona księgowość

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Kryteria wyboru projektu

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu –Wzór umowy o dofinansowanie

Zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie – Harmonogram płatności

Zał. nr 4 do umowy o dofinansowanie - Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych

Zał. nr 4.1. – Oświadczenie dot. US

Zał. nr 4.2. – Oświadczenie dot. ZUS

Zał. nr 4.3. – Oświadczenie beneficjenta

Zał. nr 5 do umowy o dofinansowanie – Obowiązaki informacyjno beneficjenta

Zał. nr 6 do umowy o dofinansowanie – Wykaz osób

Zał. nr 7 do umowy o dofinansowanie – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 8 do umowy o dofinansowanie – Klasyfikacja budżetowa

Zał. nr 9 do umowy o dofinansowanie – Zasady kwalifikowalności

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Wykaz załączników

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Lista sprawdzająca

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Wykaz dokumnetów do umowy o dofinansowanie

 


[1] art.2 pkt.49 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.