Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
  • Zakończone

Wyniki konkursu (ocena merytoryczna):

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył wolne środki na dofinansowanie trzeciego projektu z listy projektów wybranych do dofinansowania.

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru – aktualizacja 30.09.2020

 

Na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru znajdują się 3 projekty, ale tylko 2 otrzymują dofinansowanie, gdyż tylko dla nich wystarcza alokacji.

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (04.09.2020)

Skład KOP 

 

Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (13.08.2020)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie nabru RPDS.01.04.01-IP.01-02-389/20

Ilość złożonych wniosków: 3 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 14 009 848,92 zł

Procent wykorzystanej alokacji: 186%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data publikacji: 17.04.2020 r.

 

RPDS.01.04.01-IP.01-02-389/20

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1

Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

Schemat 1.4 C

Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 18.05.2020 r. do godz. 15.00 dnia 01.06.2020 r.

 I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania nr 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schematu 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych:

a) wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (np. rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowanie informacji, prezentacja stref aktywności gospodarczej na zagranicznych targach branżowych);

Przykładowe działania: dostarczanie informacji o regionie, jego specyfice oraz organizowanych tu wydarzeniach o znaczeniu międzynarodowym, prezentacja walorów inwestycyjnych regionu oraz jego przewagi konkurencyjnej, prezentacja ofert inwestycyjnych, stworzenie bazy kontaktów dla inwestorów w regionie, promocja atrakcyjności inwestycyjnej i przedsiębiorczości regionu.


b) promocja gospodarcza regionu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. Promocja dopuszczalna jest w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym również poprzez działania medialne (informacyjne, promocyjne, edukacyjne).


Przykładowe działania: systemowa kampania promująca atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą regionu (wybranego) w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez – organizację imprez lub wydarzeń o charakterze gospodarczym, przeprowadzenie działań informacyjno-reklamowych w kraju i za granicą).

Założenia projektu obligatoryjnie muszą wpisywać się w dokumenty strategiczne dot. polityki inwestycyjnej regionu w zakresie promocji gospodarczej (np. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego lub Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD).

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • IOB

Wnioskodawca będący Instytucją Otoczenia Biznesu powinien spełniać wymogi określone w kryterium formalnym specyficznym „IOB jako podmiot uprawniony (jeśli dotyczy)”: zgodnie z definicją IOB zawartą w SZOOP RPO WD 2014-2020Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP. Wnioskodawca powinien potwierdzić poprzez zapisy w odpowiednich dokumentach rejestrowych (typu statut), że charakter prowadzonej przez niego działalności jest zgodny z treścią wyżej przytoczonej definicji oraz udokumentować prowadzenie takiej działalności w okresie co najmniej jednego zamkniętego roku obrotowego przed dniem ogłoszenia konkursu.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: 
w ramach Schematu 1.4 C – 2 711 303,00
EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,408 PLN* (kurs na sierpień 2020 r.) alokacja w PLN wynosi 11 951 423,62 PLN.

*Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 6 000 000,00 PLN.

Miejsce realizacji projektu:zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną maksymalny limit dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimismaksymalny limit dofinansowania wynosi, 85% wydatków kwalifikowalnych - z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie przekracza równowartości 200 000 EUR (w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów – 100 000 EURO w okresie trzech lat podatkowych), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

 

VI. Okres realizacji projektu

 

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 r. (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).”

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 18maja 2020 r. do godz. 15:00 dnia 01 czerwca 2020 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie:https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:

  • przez osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub
  • przez właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, która zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

 

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

 IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej oraz merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista/listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2020 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

 XI.Dokumentacja konkursowa

 

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych.

 

 XII.Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.4, Podziałaniu 1.4.1, Schemat 1.4 C można kierować poprzez następującą instytucję:

 Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

-  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-  telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14

-  bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Wykaz zamian w dokumentacji konkursowej - 27.08.2020 r.

 

Ogłoszenie o konkursie - aktualizacja 27.08.2020 r.

Ogłoszenie o konkursie

 

Regulamin konkursu – aktualizacja 27.08.202 r.

Regulamin konkursu

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Zał. nr 1 do instrukcji Lista wskaźników na poziomie projektu

 

Dane finansowe pełna księgowość

Dane finansowe uproszczona księgowość

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu:

Kryteria wyboru projektów

Załączniki nr 3 do regulaminu konkursu: 


I -Wzór umowy o dofinansowanie

     Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności

     Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych:

     Załącznik 4.1 Oświadczenie dot. US

     Załącznik 4.2 Oświadczenie dot. ZUS

     Załącznik 4.3 Oświadczenie Beneficjenta

     Załącznik nr 5 -Obowiązki informacyjne Beneficjenta

     Załącznik nr 6 -Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL 2014

     Załącznik nr 7 -Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

     Załącznik nr 8 -Klasyfikacja budżetowa projektu

     Załącznik nr 9 -Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

LUB

II –Wzór decyzji o dofinansowanie

     Załącznik nr 2 -Harmonogram płatności

     Załącznik nr 3 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych:

     Załącznik 3.1 Oświadczenie dot. US

     Załącznik 3.2 Oświadczenie dot. ZUS

     Załącznik 3.3 Oświadczenie Beneficjenta

     Załącznik nr 4 -Obowiązki informacyjne Beneficjenta

     Załącznik nr 5 -Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL 2014

     Załącznik nr 6 -Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

     Załącznik nr 7 -Klasyfikacja budżetowa projektu

     Załącznik nr 8 -Zestawienie wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach Projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej)    

     Załącznik nr 9 -Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

Załącznik nr 4 do regulaminu -Wykaz załączników

Załącznik nr 5 do regulaminu -Lista sprawdzająca

Załącznik nr 6 do regulaminu -Wykaz dokumentów do umowy o dofinansowanie

 

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD) została przyjęta uchwałą nr 1149/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę): link