Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
 • Zakończone

Wyniki konkursu (ocena merytoryczna):

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru- 01.12.2021 - część II

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru- 22.09.2021 - część I

Skład KOP

 

Ocena formalna: 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej- 30.11.2021 – część II

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej- 30.11.2021 – część II 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej- 21.09.2021 – część I

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej- 21.09.2021 – część I

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 zostaje wydłużony do dnia 06 września 2021r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 zostaje wydłużony do dnia 31 sierpnia 2021r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 zostaje wydłużony do dnia 31 maja 2021r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 zostaje wydłużony do dnia 30 kwietnia 2021r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie nabru RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20

Ilość złożonych wniosków: 26 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 48 700 724,81 PLN

Procent wykorzystanej alokacji: 102%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Data publikacji: 15.04.2020 r.

 

RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Oś priorytetowa 3

Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.1

Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny

Schemat 3.1 A

Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 18.05.2020 r. do godz. 15.00 dnia 28.01.2021 r.

 

IRodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

 

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia na realizację projektów w  ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020, określonych dla Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – typ 3.1 A.

W ramach konkursu możliwe są do realizacji projekty mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takich jak:

 1. Energia wiatru,
 2. Energia promieniowania słonecznego,
 3. Energia geotermalna,
 4. Energia aerotermalna.

Pomoc inwestycyjną przyznaje się wyłącznie na nowe instalacje. Pomoc nie może być przyznawana ani wypłacana po oddaniu instalacji do eksploatacji i jest niezależna od produkcji.

Konkurs obejmuje swym zakresem następujące kody interwencji:

009 Energia odnawialna: wiatrowa

010 Energia odnawialna: słoneczna

012 Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru)

Nie będą wspierane projekty:

 • mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji;
 • opierające się o energię spadku wody,
 • mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z biomasy;
 • dotyczące produkcji biopaliw

Nie będą wspierane projekty polegające na modernizacji instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej oraz wszystkie wydatki związane z modernizacją będą niekwalifikowalne.

Przez modernizację w tym naborze należy rozumieć przebudowę, rozbudowę lub rekonstrukcję instalacji, która powoduje, że wartość użytkowa środka trwałego po zakończeniu modernizacji przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami (ulepszenie).

Ponadto:

W ramach konkursu pomoc może być udzielona również na:

 1. infrastrukturę energetyczną, o której mowa w art. 2 pkt. 130 tiret (i) i (ii) rozporządzenia 651/2014 – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji zasadniczej części projektu związanej z produkcją energii elektrycznej;
 2. inwestycje dotyczące magazynowania energii elektrycznej na potrzeby uczestników projektu i pozostałych członków klastra;
 3. wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK na potrzeby uczestników projektu i pozostałych członków klastra

wyłącznie jako dodatkowy element projektu stanowiący łącznie mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowalne odnoszące się do powyżej wymienionych dodatkowych elementów projektu (występujących w projekcie pojedynczo lub łącznie) nie mogą stanowić większości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Pomoc nie może zostać udzielona na produkcję energii w mikroinstalacji OZE dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych (np. budynkach jednorodzinnych) w celu zaspokojenia własnych potrzeb.

Kluczowym aspektem będzie wykazanie efektywności kosztowej projektu w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych. Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2).

Należy wziąć pod uwagę również aspekty dotyczące lokalizacji inwestycji względem Obszarów Natura 2000 (w szczególności obszarów specjalnej ochrony ptaków) oraz szlaków migracyjnych zwierząt.

Każdy z klastrów może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Projekt w całości musi być realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego.

Każdy z projektów obligatoryjnie musi być uzgodniony w ramach klastra i posiadać pozytywną rekomendację właściwego klastra, reprezentowanego przez umocowany w dokumentach powołujących klaster organ klastra. Na etapie oceny weryfikuje się czy rekomendacja dotyczy projektu składanego w konkursie.

Jeśli dla projektu lub jego części wystąpi konieczność uzyskania koncesji, beneficjent zobowiązany jest dostarczyć przedmiotowy dokument najpóźniej do wniosku o płatność końcową. W przypadku niedostarczenia wymaganego dokumentu zastosowanie znajdą zapisy umowy dot. nieprawidłowego wykorzystania dofinansowania i jego odzyskiwanie.  

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 

W imieniu klastra wniosek o dofinansowanie składa jeden z jego członków posiadający zdolność do czynności prawnych i odpowiednie umocowanie, wskazany w katalogu Wnioskodawców, np. koordynator klastra lub lider, w przypadku projektu partnerskiego. Wnioskodawca musi mieć prawo do występowania w imieniu pozostałych członków klastra, biorących udział w projekcie, w tym do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie.

Pomoc kierowana jest do członków tych klastrów, które posiadają Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii Ministra Energii.

Klaster starający się o dofinansowanie projektu musi być umieszczony na dzień składania wniosku o dofinansowanie w Kontrakcie Terytorialnym (załącznik 1b do Kontraktu*).

Członkowie klastra starający się o dofinansowanie w ramach konkursu muszą być podmiotem, uprawnionym do otrzymania dofinansowania zgodnie z SZOOP.

Dofinansowanie w ramach konkursu, zgodnie z SZOOP, mogą otrzymać następujące typy podmiotów będące członkami klastra:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2) jednostki organizacyjne jst;

3) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;

4) przedsiębiorstwa energetyczne,

5) MŚP

6) przedsiębiorstwa społeczne;

5) organizacje pozarządowe;

6) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;

7) towarzystwa budownictwa społecznego;

8) grupy producentów rolnych;

9) jednostki naukowe;

10) uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;

11) organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;

12) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

13) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

14) Lokalne Grupy Działania*;

- będące członkami certyfikowanego Pilotażowego Klastra Energii.

 

III.Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

 

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.3, Podziałania 1.3.3, przewidziano:

W ramach Działania 3.1 A

11 170 640,00 EUR

(PLN 49 570 832,06 *, kurs 4,4376 PLN** na kwiecień 2020 r.)

* W tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

** Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w listopadzie 2019 r. Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie, z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

 

Zgodnie z SZOOP RPO WD 2014-2020 minimalna całkowita wartość projektu wynosi 50 tys. PLN

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu przypadająca na 1 klaster wynosi 7 mln PLN.

Miejsce realizacji projektu:zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

W przypadku kosztów nie objętych pomocą publiczną oraz nie generujących dochodu maksymalny limit dofinansowania ze środków EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W przypadku kosztów nie objętych pomocą publiczną ale generujących dochód - poziom dofinansowania musi zostać ustalony zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

W przypadku kosztów objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (art. 41 rozporządzenia 651/2014) poziom dofinansowania wynosi:

a) dla kosztów inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;

oraz

b) dla kosztów inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne:

Przedsiębiorca Maksymalne dofinansowanie
Mikro 80%
Mały 80%
Średni 70%
Duży 60%

c) dla kosztów małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska:

Przedsiębiorca Maksymalne dofinansowanie
Mikro 65%
Mały 65%
Średni 55%
Duży 45%

UWAGA:

Za koszty kwalifikowalne w powyższym zakresie uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za kwalifikowalnena podstawie powyższego przepisu. Zastosowanie mogą jednak znaleźć przepisy dot. pomocy de minimis (pkt. 27 Kwalifikowalność wydatków).

W przypadku kosztów objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015., poz. 2011) - (art. 48 rozporządzenia 651/2014) do 85% w przypadku kosztów objętych niniejszym rozporządzeniem(maksymalna kwota pomocy stanowi różnicę między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, ale nie może przekroczyć wartości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu).

Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji (przy czym maksymalny poziom dofinansowania nie może przekraczać 85% wydatków kwalifikowalnych).

Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante.

„Zysk operacyjny” oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w ekonomicznym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej. Dyskontowanie przychodów i kosztów operacyjnych przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej pozwala na osiągnięcie rozsądnego zysku.

Wszystkie kwoty uwzględniane przy obliczaniu powinny być kwotami przed potrąceniem podatku lub innych opłat.

Wartość kosztów kwalifikowalnych powinna być dyskontowana do wartości na dzień przyznania pomocy. Stopę dyskontową należy przyjąć zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – do 85% w przypadku kosztów objętych niniejszym rozporządzeniem (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro).

W trakcie oceny weryfikowana będzie informacja o otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku. Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez Wnioskodawcę będzie występowała na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 1407/2013 całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w rozumieniu art. 2 ust.2 nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Jedno przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami Rozporządzenia 1407/2013 obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

- jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;

- jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych całego projektu nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych.

UWAGA:

Procentowy udział środków współfinansowania krajowego z budżetu państwa w wydatkach kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 15 % wydatków kwalifikowalnych. Poprzez współfinansowanie krajowe z budżetu państwa należy rozumieć wszystkie środki budżetu państwa, które trafiają do Wnioskodawcy na realizacje projektu, również w formie dotacji celowej, niezależnie od tego jaki podmiot wypłaca te środki (Instytucja Zarządzająca czy dysponent), za wyjątkiem środków z funduszy celowych (np. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Kolejowego).

W przypadku przekroczenia ww. poziomu, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zwraca się do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, który w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może wyrazić zgodę na zastosowanie wyższego udziału środków współfinansowania krajowego z budżetu państwa w wydatkach kwalifikowalnych projektu. Otrzymanie zgody właściwego ministerstwa warunkuje możliwość podpisania umowy o dofinansowanie. Decyzja odmowna wydana przez ministerstwo stanowi przesłankę do odstąpienia przez IOK od podpisania umowy o dofinansowanie.

Pomoc publiczna/de minimis nie wystąpi w projekcie jeśli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

 • podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej i nie udostępnia powierzchni innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne,
 • rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego zapotrzebowania prosumenta na energię.

Zgodnie z interpretacją KE, łączne spełnienie ww. warunków pozwala na uznanie, iż wprowadzenie nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej do sieci stanowi działalność o charakterze pomocniczym, bez konieczności dokonywania obliczeń odnoszących się do ograniczenia wydajności działalności gospodarczej do 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury.

Pomoc publiczna wystąpi również w przypadku, gdy wnioskodawcą/beneficjentem/partnerem będzie podmiot z zasady prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie mieszkalnictwa, taki jak spółdzielnia mieszkaniowa lub TBS (zgodnie z interpretacją UOKiK).

UWAGA:

W ramach przedmiotowego konkursu przewiduje się możliwość udzielania zaliczek do 90% przyznanej kwoty dofinansowania w przypadku wszystkich Beneficjentów, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 40% dofinansowania projektu.

 

VI. Okres realizacji projektu

 

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje na temat okresu kwalifikowalności wydatków znajdują się w Regulaminie Konkursu.

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 r. (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).”

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 18 maja 2020 r. do godz. 15:00 dnia 28 stycznia 2021 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez: 

 • osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub
 • właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

 

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski robocze w aplikacji GeneratorWniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, która zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

Forma i sposób komunikacji pomiędzy IOK i wnioskodawcą:

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z formą i sposobem komunikacji z IOK w trakcie trwania konkursu wskazanym w Regulaminie konkursu i jest świadomy skutków ich niezachowania (w tym niedochowania wyznaczonych przez IOK terminów), zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania nie stosuje się ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu i sposobu obliczania terminów, chyba że ustawa wdrożeniowa stanowi inaczej.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 7b, art. 43 oraz art. 50 ustawy wdrożeniowej komunikacja między Wnioskodawcą a IOK będzie odbywała się elektronicznie za pośrednictwem Systemu Naboru i Oceny Wniosków (zwany dalej SNOW) poprzez Moduł „Wiadomości” w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR (zwany dalej GWND), za wyjątkiem pisemnej informacji o zakończeniu oceny projektu. IOK zastrzega, że w przypadku wystąpienia problemów natury informatycznej zastępczo stosowana będzie komunikacja za pomocą pisma, o czym IOK poinformuje na stronie internetowej DIP www.dip.dolnyslask.pl.

Forma złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po poprawie na wezwanie IOK jest tożsama z formą złożenia pierwszej wersji wniosku.

Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem SNOW będzie odbywała się w następujący sposób:

 • w momencie wysłania przez IOK, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysyłane będzie powiadomienie informujące o wpłynięciu nowej wiadomości do indywidualnej skrzynki odbiorczej w Module „Wiadomości” w GWND, na koncie użytkownika, z którego wysyłany był wniosek do IOK;
 • wiadomości wysyłane do Wnioskodawcy będą automatycznie ustawione z żądaniem potwierdzenia odbioru, potwierdzenie odbioru będzie dokonywane ręcznie przez Wnioskodawcę i będzie poprzedzać wyświetlenie wiadomości do odczytu;
 • w przypadku braku odbioru wiadomości przez Wnioskodawcę, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysyłane będą automatyczne powiadomienia, których celem będzie przypomnienie o konieczności odebrania pisma w Module „Wiadomości” w GWND - pierwsze powiadomienie zostanie wysłane po 3 dniach od wysłania wiadomości, a w przypadku dalszego braku odbioru zostanie wysłane powtórne powiadomienie po 7 dniach od wysłania wiadomości;
 • terminy dla wezwań do uzupełnienia i/lub poprawy wniosku o dofinansowanie przekazane za pośrednictwem SNOW zarówno w przypadku, gdy dotyczą one warunków formalnych, oczywistych omyłek oraz wezwań do uzupełnienia i/lub poprawy projektu w zakresie niespełnienia kryteriów wyboru projektów liczą się od dnia następującego po dniu ich wysłania.

Żądanie potwierdzenia odbioru oraz automatyczne (w tym powtórne) powiadomienia nie zwalniają z obowiązku dotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, tj. liczonego od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

Wnioskodawca zobowiązuje się do odbioru korespondencji kierowanej do niego w ww. sposób.

Nieprzestrzeganie wskazanej formy komunikacji (w szczególności, gdy Wnioskodawca nie odbierze przesłanego za pomocą SNOW wezwania) oznaczać będzie:

 • negatywną ocenę projektu w przypadku niespełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów;
 • pozostawienie wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w przypadku niespełnienia przez wniosek warunków formalnych i/lub niepoprawienia oczywistych omyłek.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, w przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków w zakresie warunków formalnych i/lub oczywistych omyłek IOK wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wnioskodawca wprowadza poprawki we wniosku o dofinansowanie (w wyznaczonym terminie) oraz wysyła go poprzez Generator wniosków.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

UWAGA:

Z uwagi na fakt, iż pomoc niniejszego konkursu skierowana jest wyłącznie do certyfikowanych klastrów energii, których na terenie Województwa Dolnośląskiego jest w chwili obecnej 7,  a środki przeznaczone na udzielenie wsparcia w ramach konkursu pozwalają na dofinansowanie każdego z projektów maksymalnie do kwoty  7 mln PLN, zasadne jest dokonywanie oceny projektów sukcesywnie w ramach oceny formalnej i merytorycznej, w zależności od indywidualnej sytuacji i możliwości skierowania do dalszego etapu każdego z projektów. IOK informuje na stronie internetowej o zakończeniu poszczególnych etapów oceny dla każdego z projektów. Sposób ogłaszania wyników opisano w Pkt 19. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu Regulaminu konkursu.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej oraz merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl), oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista/listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. 

W przypadku dokonywania sukcesywnej oceny pojedynczych projektów wyniki z oceny formalnej i merytorycznej (wraz w wynikami poszczególnych rozstrzygnięć ) będą ogłaszane etapowo, tj. po zakończeniu oceny danego projektu/projektów. Taki sposób procedowania pozwoli na przyspieszenie realizacji poszczególnych projektów, a w konsekwencji wdrażania RPO WD 2014-2020.

Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2021 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu. Zmiany w zakresie terminu rozstrzygnięcia konkursu nie będące skutkiem zmiany terminu naboru wniosków będą podawane do informacji w formie komunikatu zamieszczonego na stronie www.dip.dolnyslask.pl bez zmiany przedmiotowego Ogłoszenia.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

 

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny, Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 3.1, Schemat 3.1 A można kierować poprzez następującą instytucję:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

-   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-   telefon: 71 776 58 02, 71 776 58 13

-   bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

* załącznik 1b do Kontraktu

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Ogłoszenie o konkursie 3.1 A - aktualizacja 21.09.2021 r.

Ogłoszenie o konkursie 3.1 A – aktualizacja 21.10.2020 r.

Ogłoszenie o konkursie 3.1 A - aktualizacja 11.08.2020 r. 

Ogłoszenie o konkursie 3.1 A

 

Regulamin konkursu 3.1 A - aktualizacja 21.09.2021 r.

Regulamin konkursu 3.1 A – aktualizacja 21.10.2020 r.

Regulamin konkursu 3.1 A - aktualizacja 11.08.2020 r. 

Regulamin konkursu 3.1 A

Wykaz zmian dot. aktualizacji z 21.09.2021 r.

Wykaz zmian dot. aktualizacji z 21.10.2020 r.

Wykaz zmian dot. aktualizacji z 11.08.2020 r.

 

Załączniki do regulaminu konkursu:

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Zał. nr 1 do instrukcji  Lista wskaźników na poziomie projektu

Zał. nr 2 do Instrukcji  Poradnik wypełniania pliku – „Planowane wydatki (P, R, T)” – xlsm

 

Analiza finansowa
Analiza finansowa – przykład dla projektu z luką finansową
Analiza finansowa - przykład dla projektu ze zryczałtowaną stawką
Analiza finansowa - przykład dla projektu objętego pomocą publiczną
Dane finansowe pełna księgowość
Dane finansowe uproszczona księgowość  

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu:

Kryteria wyboru projektów

Załączniki nr 3 do regulaminu konkursu: 

Karta weryfikacyjna do kryterium „Adekwatność zapisów i spójność wewnętrzna projektu” w zakresie wpływu na środowisko i/lub obszary Natura 2000

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu:

Karta weryfikacyjna do kryterium „Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska”

Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu:

Lista sprawdzająca

Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu:

Wzór umowy o dofinansowanie

     Załącznik nr 3 – Harmonogram płatności

     Załącznik nr 4 – Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych:

   Załącznik 4.1 Oświadczenie dot. US

   Załącznik 4.2 Oświadczenie dot. ZUS

   Załącznik 4.3 Oświadczenie Beneficjenta

     Załącznik nr 5 - Obowiązki informacyjne Beneficjenta

     Załącznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL 2014

     Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

     Załącznik nr 8 - Klasyfikacja budżetowa projektu

     Załącznik nr 9 - Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu:  

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 8 do regulaminu konkursu:

Wykaz dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):link