Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
  • Zakończone

UWAGA ważna informacja.

W dniu 25.06.2020 nabór wniosków został ANULOWANY

 

 

 

Data publikacji: 17.06.2020 r.

 

RPDS.01.05.01-IP.01-02-399/20

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

 

wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym

w ramach

 

Osi priorytetowej 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

 

Działania 1.5

„Rozwój produktów i usług w MŚP”

 

Poddziałania 1.5.1

„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

 

Typ 1.5.D

Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

 

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 23.06.2020 r. do godz. 15.00 dnia 26.06.2020 r

lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na nabór.

 

I Rodzaj projektu podlegający dofinansowaniu

 

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020, określonych dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP – typ 1.5.D, którego celem szczegółowym jest udzielenie wsparcia mikro i małym przedsiębiorstwom dotkniętych skutkami epidemii COVID -19.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małego przedsiębiorstwa, które odnotowało spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 r., poprzez finansowanie kapitału obrotowego w formie wsparcia rozliczanego za pomocą stawki jednostkowej zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi w regulaminie naboru.

 

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie.

Przy utrzymaniu działalności przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie, przedsiębiorca zachowuje prawo do pełnej kwoty wsparcia. Przy utrzymaniu działalności przez okres krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe przedsiębiorca ma prawo do zachowania wsparcia w kwocie równej stawce za każdy 1 pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania działalności.

W sytuacji gdy na podstawie weryfikacji czy kontroli stwierdzony zostanie brak faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, dofinansowanie podlega zwrotowi za miesiące kiedy działalność nie była faktycznie prowadzona.

 

UWAGA:

  • W ramach naboru jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
  • Możliwe jest udzielanie wsparcia spółkom cywilnym. Wnioskodawcą pomocy jest wówczas spółka a nie jej wspólnicy. We wniosku należy wskazać wszystkich wspólników spółki cywilnej wraz z NIP. Wspólnicy spółki cywilnej nie będą mogli uzyskać wsparcia w ramach tego samego mechanizmu jako odrębni przedsiębiorcy. Instytucja oceniająca i przyznająca wsparcie może wymagać złożenia przez wspólników spółki cywilnej oświadczenia potwierdzającego, że nie otrzymali wsparcia jako odrębni przedsiębiorcy lub też w inny sposób wymagać udokumentowania spełnienia tego warunku.

 

II Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 

O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)   posiada status mikro i małego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.) – z uwzględnieniem samozatrudnionych,

2)   nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji w powodu COVID-19.

3)   nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID – 19;

4)   na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach)

5)   według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;

6)   posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. dolnośląskiego,

7)   boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

8)   nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu naboru,

9)   na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

10)na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach) w zakresie:

•     Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie

•     Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem

•     Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

•     Sekcja R cały dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

•     Sekcja R cały dział 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

•     Sekcja R cały dział 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

11)Nie prowadzi działalności:

a)   produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych;

b)   produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

c)   obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji;

d)   gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

e)   produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

 f)   prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych.

 

 

III Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

 

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.5 typu D, przewidziano:

13 600 000,00EUR

                                               (PLN 60 169 120,00 PLN*, kurs 4,4242,** na czerwiec 2020 r.)

* Nie zabezpiecza się części alokacji na procedurę odwoławczą.

** Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie, z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia naboru.

W trakcie trwania naboru Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (ION) może zwiększyć limit przyjmowanych do oceny wniosków o dofinansowanie tj. powyżej 150% alokacji, w przypadku, gdy wartość dofinansowania pozytywnie ocenianych projektów w ramach puli 150% alokacji nie przekroczy tej wartości. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor DIP. Informacja w tym zakresie zamieszczania jest na stronie internetowej niezwłocznie w formie komunikatu.

 

IV Zasady finansowania projektu

 

Kwota dofinansowania obejmuje wyłącznie krotność stawki jednostkowej wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o dofinansowanie, czyli:

 

Maksymalna kwota wsparcia = stawka jednostkowa (obejmuje koszt finansowania kapitału obrotowego przez 1 miesiąc kalendarzowy) x liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia (3 miesiące).

 

Stawka jednostkowa na finansowanie Kosztów Operacyjnych (KO) przez 1 miesiąc dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi:

                                                   7 845,11 zł x √ FTE

Przykładowo, jeśli liczba pełnych etatów w małej firmie wynosi 6, to maksymalna kwota wsparcia wynosi:

7 845,11 zł x √6 x 3 = 57 649,56 zł

 

Szczegółowe informacje nt. kwoty dofinansowania liczonej stawką jednostkową znajdują się w Regulaminie naboru.

 

Miejsce realizacji projektu: województwo dolnośląskie

 

V Poziom dofinansowania projektów

 

Pomoc udzielana jest w oparciu o sekcję 3.1 Komunikatu Komisji pn. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID – 19”, zwanym dalej Komunikatem.

 

Podstawą udzielania wsparcia jest Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

W przypadku kosztów objętych ww. rozporządzeniem poziom dofinansowania wynosi do 100% wielkości wsparcia z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy w oparciu o ww. rozporządzenie COVID-19 nie może przekroczyć równowartości 800 tys. euro brutto (zgodnie z sekcją 3.1 Komunikatu).

 

VI Okres realizacji projektu

 

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie.

Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek sprawozdawczy końcowy w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, do którego zobowiązany był utrzymać działalność.

 

VII Termin, miejsce i sposób składnia wniosku o dofinansowanie oraz warunki formalne i oczywiste omyłki

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do ION w ramach niniejszego naboru w terminie:

od godz. 8:00 dnia 23.06.2020 r. do godz. 15:00 dnia 26.06.2020 r.

lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

 

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do ION wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

Do wniosku o dofinansowanie nie będzie konieczne dołączenie jakiegokolwiek załącznika.

ION nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do ION uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o naborze, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie ze stanem faktycznym.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, która zastępuje pouczenie ION o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania naboru oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do ION pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

ION zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub zmiany formy wniosku na inną niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

ION przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie, w przypadku, gdy wartość dofinansowania złożonych wniosków osiągnie pułap 150% alokacji dla niniejszego naboru.

 

Forma i sposób komunikacji pomiędzy ION i wnioskodawcą:

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z formą i sposobem komunikacji z ION w trakcie trwania naboru wskazanym w Regulaminie naboru i jest świadomy skutków ich niezachowania (w tym niedochowania wyznaczonych przez ION terminów), zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania nie stosuje się ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu i sposobu obliczania terminów, chyba że ustawa wdrożeniowa stanowi inaczej.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 7b, art. 43 oraz art. 50 ustawy wdrożeniowej komunikacja między Wnioskodawcą a ION będzie odbywała się elektronicznie za pośrednictwem Systemu Naboru i Oceny Wniosków (zwany dalej SNOW) poprzez Moduł „Wiadomości” w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR (zwany dalej GWND), za wyjątkiem pisemnej informacji o negatywnej ocenie projektu, w tym przypadku wnioskodawca zobowiązany jest złożyć stosownej oświadczenie w formularzu wniosku. ION zastrzega, że w przypadku wystąpienia problemów natury informatycznej zastępczo stosowana będzie komunikacja za pomocą pisma, o czym ION poinformuje na stronie internetowej DIP www.dip.dolnyslask.pl.

Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem SNOW będzie odbywała się w następujący sposób:

  • w momencie wysłania wiadomości przez ION, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wygenerowane będzie powiadomienie informujące o wpłynięciu nowej wiadomości do indywidualnej skrzynki odbiorczej w Module „Wiadomości” w GWND, na koncie użytkownika, z którego wysyłany był wniosek do ION;
  • wiadomości wysyłane do Wnioskodawcy będą automatycznie ustawione z żądaniem potwierdzenia odbioru, potwierdzenie odbioru będzie dokonywane ręcznie przez Wnioskodawcę i będzie poprzedzać wyświetlenie wiadomości do odczytu;
  • w przypadku braku odbioru wiadomości przez Wnioskodawcę, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysyłane będą automatyczne powiadomienia, których celem będzie przypomnienie o konieczności odebrania pisma w Module „Wiadomości” w GWND - pierwsze powiadomienie zostanie wysłane po 3 dniach od wysłania wiadomości, a w przypadku dalszego braku odbioru zostanie wysłane powtórne powiadomienie po 7 dniach od wysłania wiadomości;

Żądanie potwierdzenia odbioru oraz automatyczne (w tym powtórne) powiadomienia nie zwalniają z obowiązku dotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, tj. liczonego od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

Wnioskodawca zobowiązuje się do odbioru korespondencji kierowanej do niego w ww. sposób.

W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków w zakresie warunków formalnych i/lub oczywistych omyłek ION pozostawia wniosek bez rozpatrzenia zgodnie z poniższymi zasadami.

 

Oczywista omyłka

Oczywista omyłka powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania się do innych dokumentów.

Oczywiste omyłki to wszelkie omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki, co do których nie ma wątpliwości, że wynikają z niezamierzonej niedokładności, błędu lub przeoczenia. Oczywista omyłka musi być widoczna dla każdego bez przeprowadzenia jakiejkolwiek dogłębnej analizy, a jej poprawienie nie wywołuje zmiany merytorycznej treści przedstawionej dokumentacji aplikacyjnej.

Przykładem oczywistych omyłek są:

•         literówki, przekręcenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny, pisarski, niewłaściwe użycie wyrazu;

•         błędy rachunkowe (oczywiste do zidentyfikowania, np.: niewłaściwe zaokrąglenie kwot, błędnie umieszczony przecinek, omyłkowe przestawienie kolejności cyfr);

•         dane niepełne, które występują jako pełne w innych miejscach we wniosku o dofinansowanie;

•         jednoznaczna do zidentyfikowania niespójność danych we wniosku;

•         błędy w nazwach własnych.

DIP dokonuje poprawy oczywistej omyłki z urzędu.

Warunki formalne

Warunki formalne - warunki odnoszące się do kompletności, formy oraz terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, których weryfikacja odbywa się poprzez stwierdzenie spełniania albo niespełniania danego warunku.

Lista braków w zakresie warunków formalnych:

1)       Termin (bez możliwości poprawy)

2)       Forma (bez możliwości poprawy)

Niespełnienie powyższych warunków skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, bez możliwości wniesienia protestu.

W razie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia

 

VIII Zasady wyboru projektów

 

Nabór nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów zawarte są w Regulaminie naboru.

 

IX Termin rozstrzygnięcia naboru

 

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalno-merytorycznej.

Wyniki rozstrzygnięcia naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl), oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista/listy projektów, które spełniły kryteria wyboru z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to sierpień 2020 r.

ION zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia naboru. Zmiany w zakresie terminu rozstrzygnięcia naboru nie będące skutkiem zmiany terminu naboru wniosków będą podawane do informacji w formie komunikatu zamieszczonego na stronie www.dip.dolnyslask.pl bez zmiany przedmiotowego Ogłoszenia.

 

X Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie naboru.

 

XI Dokumentacja konkursowa

 

Regulamin naboru wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5, Podziałanie 1.5.1, Typ 1.5.D znajduje się na stronie ION - Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII Kontakt

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.5, Podziałania 1.5.1, Typ 1.5.D można kierować poprzez:

 

Instytucja Organizująca Konkurs (ION): DIP

 

-  E – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-  Telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14

-  Bezpośrednio w siedzibie:

   DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 

   ul. Strzegomska 2-4,

   53-611 Wrocław

 

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Ogłoszenie o naborze 1.5 D

Regulamin naboru 1.5 D

 

Przykładowo wypełniony wniosek

Załącznik nr 1 do regulaminu naboru - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją

Załącznik nr 2 do regulaminu naboru Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do regulaminu naboruWzór umowy o dofinansowanie projektu

Zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie – Obowiązki informacyjne beneficjenta

Zał. nr 4 do umowy o dofinansowanie - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Zał. nr 5 do umowy o dofinansowanie - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 4 do regulaminu naboruu - Lista sprawdzająca

Załącznik nr 5 do regulaminu naboru - Metodologia wyliczenia stawek jednostkowych w projektach

5.1 Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za rok 2018 - tabl. 32 Wybrane aktywa i pasywa przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób prowadzących księgi rachunkowe według liczby pracujących w 2018 r.

5.2 Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za rok 2018 - tabl. 31. Przychody, koszty i wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób prowadzących księgi rachunkowe według liczby pracujących w 2018 r.

5.3 Maksymalna kwota wsparcia w zależności od FTE oraz okresu utrzymania działalności przez przedsiębiorcę

Załącznik nr 6 do regulaminu naboru - Wykaz dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie