Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
  • Zakończone

Wyniki ocen:

 

Ocena merytoryczna:

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej 1.2 B (28.09.2018)

Lista po procedurze odwoławczej 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej 1.2 B (29.05.2018) 

Lista po procedurze odwoławczej - Wszystkie projekty znajdujące się na liście, otrzymają dofinansowanie.

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej 1.2B (07.12.2017)

Wszystkie projekty znajdujące się na liście, otrzymają dofinansowanie.

Informacja o składzie KOP

 

Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej 1.2B ( 29.05.2018)

Lista po procedurze odwoławczej

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej  1.2 B (29.05.2018)

Lista po procedurze odwoławczej

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej 1.2B  (11.04.2018)

Lista po procedurze odwoławczej

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej  1.2B (11.04.2018)

Lista po procedurze odwoławczej

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej 1.2 B
(17.11.2017)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej  1.2 B
(17.11.2017)

 


AKTUALIZACJA 27.07.2017 r.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzje o wydłużeniu naboru do 10 sierpnia 2017 r.

Obowiązujący Wnioskodawców termin naboru dla tego konkursu: od godz. 8.00 dnia 29.05.2017r. do godz. 15.00 dnia 10.08.2017 r.

Zmiana terminu jest spowodowana problemami z funkcjonalnością generatora wniosków o dofinansowanie SNOW. 

Mając na uwadze powyższe, zmienione zostały dwa dokumenty konkursowe, tj. Ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin konkursu. Zmiana w ww. dokumentach dotyczy jedynie terminu zakończenia naboru.


RPDS.01.02.01-IP.01-02-239/17

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,
której Zarząd Województwa Dolnośląskiego
22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2
„Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Poddziałanie 1.2.1
„Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”
Schemat 1.2 B
Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Termin naboru (składania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 29.05.2017r. do godz.15.00 dnia 10.08.2017r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

  • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
  • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.
Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu).

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej.
Wsparcie udzielone zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  • Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy typu spin off
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
  • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 8 733 545 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2233 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.03.2017 r.) alokacja w PLN wynosi 36 884 380,60 PLN.

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12 000 000 PLN;

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:
a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
c) dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

 

VI. Okres realizacji projektu
Rozpoczęcie prac może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.
Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą rozpocząć się od 1 stycznia 2014r., lecz zakup gruntów wówczas wyłączony jest z kwalifikowalności wydatków.

Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy od udzielenia informacji Beneficjentowi o wyborze projektu do dofinansowania, tj. upublicznieniu informacji o projektach wybranych do dofinansowania zamieszczonej na stronie internetowej DIP oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 29.05.2017 r. do godz. 15.00 dnia 10.08.2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto:
Do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy w terminie do godz. 15.00 dnia 10.08.2017r.

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji - generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl w ww. terminie. Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzona za zgodność z oryginałem.

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników, (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP (IOK) uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się w szczególności za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art.71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

NUMER NABORU
Numer wniosku o dofinansowanie
Nazwa wnioskodawcy
Adres wnioskodawcy
NIP
Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”
Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

 

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.
W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:
– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub
– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do DIP (IOK) . Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.
Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek dofinansowanie.

 

VIII. Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2017 r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.2, Poddziałania 1.2.1, Schematu 1.2 B znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII. Kontakt

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) DIP

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.2, Poddziałanie 1.2.1, Schemat 1.2 B można kierować poprzez:

  • e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13
  • lub bezpośrednio w siedzibie:

DIP
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie - aktualizacja 27.07.2017 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do instrukcji - lista wskaźników

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - aktualizacja 27.07.2017 r.

Załączniki do regulaminu konkursu:

1) Wzór wniosku o dofinansowanie

2) Kryteria wybory projektów

3) Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie:

Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych:

Załącznik 1 Wykaz dokumentów

Załącznik 1a Zestawienie składników wynagrodzenia

Załącznik 1b Składniki wynagrodzenia

Załącznik 1c Oświadczenie dot. US

Załącznik 1d Oświadczenie dot. ZUS

Załącznik 2 Oświadczenie Beneficjenta

Załącznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 8 - Klasyfikacja budżetowa projektu

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie oraz wykaz dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie - link