Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
 • Zakończone

Wyniki ocen:

 

Ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru 3.3.1 A (27.04.2018r.)

(10.05.18r.) W dniu 10.05.2018r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przeznaczeniu części wolnych środków w poddziałaniu 3.3.1 w kwocie 33 479 693,32 PLN na dofinansowanie projektów, które ze względu na wyczerpanie alokacji w naborze RPDS.03.03.01-IP.01-02-258/17 nie zostały wybrane do  dofinansowania.

Pozwoli to na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich pozostałych (11) pozytywnie ocenionych projektów w tym naborze.

 

(27.04.18r.) W związku z tym, że alokacja przewidziana na konkurs nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru, dofinansowanie otrzymują projekty znajdujące się na liście na pozycjach od 1 do 8, co stanowi wartość 20 410 089,98 PLN.

Jednocześnie DIP wystąpi do Instytucji Zarządzającej o przesunięcie wolnych środków, które pozwolą na dofinansowanie pozostałych projektów z listy.

Informacja o skłądzie KOP

 

Ocena formalna:

lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej 3.3.1 A 258-17

(29.03.2018)

lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej 3.3.1 A 258-17

(29.03.2018)

 

lista projektów, które zostały wycofane z oceny formalnej 3.3.1 A 258-17

(29.03.2018)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACJA 26.02.2017r.

Termin oceny formalnej wniosków naboru nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-258/17 zostaje wydłużony do 23.03.2018r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACJA 31.01.2017r.

Termin oceny formalnej wniosków naboru nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-258/17 zostaje wydłużony do 28.02.2018r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACJA 18.12.2017r.

Termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-258/17zostaje wydłużony do 31.01.2018r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACJA 09.11.2017r.

Termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-258/17 zostaje wydłużony do 29.12.2017r.


 

RPDS.03.03.01-IP.01-02-258/17

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,
której Zarząd Województwa Dolnośląskiego
22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Oś priorytetowa 3
Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3
„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.3.1
„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny”

Typ 3.3 A
Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej

Termin naboru (składania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 01.09.2017 r. do godz.15.00 dnia 11.09.2017r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przez konkurs horyzontalny należy rozumieć konkurs skierowany dla projektów o znaczeniu /zasięgu wnioskodawcy wykraczającym poza obszar ZIT lub poza obszar OSI, tj. szerszym niż obszar całego ZIT lub całego OSI.

Ze względu na niewielką kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, przedmiotem konkursu może być projekt realizowany wyłącznie w pojedynczym budynku.

W razie wątpliwości, czy dany obiekt stanowi jeden budynek, rozstrzygająca będzie kwalifikacja wynikająca z dokumentów urzędowych (księgi wieczystej, pozwolenia na użytkowanie itp.). W przypadku, gdy budynek będący przedmiotem projektu pełni także inne funkcje np. mieszkalne, magazynowe lub produkcyjne, istotne jest, aby ponad 51% powierzchni użytkowej miało charakter użyteczności publicznej, w przeciwnym wypadku budynek nie może być przedmiotem konkursu.
Wydatki odnoszące się do pozostałej części budynku należy uznać za niekwalifikowalne. W przypadku powierzchni magazynowej wykluczenie dotyczy powierzchni magazynowej nie związanej z funkcją użyteczności publicznej, tj. przedmiot projektu może stanowić np. magazyn szkolny czy szpitalny, o ile wykorzystywany jest przez szpital czy szkołę. Jeśli jest to powierzchnia wynajęta np. firmie zewnętrznej, to ta część budynku powinna być wykluczona z kwalifikowalności.

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 3.3 Poddziałania nr 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny, Typ 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej opartych o system zarządzania energią dotyczące m.in.

 • ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię na cele ogrzewania, przygotowania CWU, wentylacji i chłodzenia (ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów), modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie, likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych, uzupełniająco do powyższych prac - montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje) – tzw. komponent termomodernizacyjny;
 • modernizacji systemów grzewczych (izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej) wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (jeśli konieczne), np. podłączenie do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej, lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) – o ile wynika z audytu lub instalacja kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wymiana kotła może zostać wsparta jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub technicznie niemożliwe oraz audyt nie przewiduje zastosowania źródła ciepła wykorzystującego OZE;
 • modernizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej;
 • modernizacji systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła), modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji;,
 • instalacji OZE – (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub energii elektrycznej) jeśli wynika z audytu (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji) na energii elektrycznej np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru dopuszcza się mikroinstalacje, których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w modernizowanym budynku, na podstawie średniorocznego zużycia za poprzedni rok i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu. Dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek energii;
 • instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe, liczniki ciepła, chłodu, CWU, zawory podpionowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do bieżącego zapotrzebowania – tzw. komponent zarządzania energią;
 • wymiany oświetlenia tylko jako element uzupełniający projekt (którego wartość nie przekroczy 10% wartości wydatków kwalifikowalnych) i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku (np. windy, napędy urządzeń i instalacji, pompy potrzeby modernizowanych energetycznie budynków. W przypadku instalacji do produkcji
 • w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszczędne w tym także usprawnienia systemu poprzez np. inteligentne zarządzanie oświetleniem i wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie, wydajność, sterowanie) w zależności od potrzeb użytkowych (czujniki natężenia światła, czujniki ruchu, oprawy oświetleniowe zwiększające efektywność oświetlenia, wyłączniki czasowe itp.) oraz stosowanie energooszczędnych systemów zasilania. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku musi być udokumentowane stosownymi wyliczeniami.

Modernizacja kompleksowa oznacza, że każdy projekt powinien zawierać co najmniej komponent termomodernizacji oraz zarządzania energią (chyba, że system ten już istnieje i nie ma potrzeby rozwijania go). Ponieważ poprawne funkcjonowanie nowoczesnych systemów ogrzewania/chłodzenia wymaga świadomego ich użytkowania i często zmiany dotychczasowych zachowań, projekty powinny obejmować również element edukacyjny użytkowników docelowych. Nie powinien on się jednak ograniczać wyłącznie do technicznej instrukcji obsługi urządzeń (która powinna być zapewniona) ale powinien również odnieść się do szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny – tzw. komponent edukacyjny. Spełnienie ww. kryteriów podlega weryfikacji poprzez kryterium Kompleksowość modernizacji energetycznej budynku

Kwalifikowalne mogą być wyłącznie wydatki, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej i wynikają z audytu energetycznego. Wydatki nie mające bezpośredniego związku z poprawą efektywności energetycznej (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatki schodowej) nie mogą stanowić wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
Wyjątek stanowią wydatki na prace niezbędne do poprawy efektywności ale bezpośrednio z nią nie związane, bez których nie da się skutecznie zrealizować prac bezpośrednio związanych z poprawą efektywności, np. osuszenie ścian, naprawa i uzupełnienie ubytków przegrody przed zamocowaniem izolacji itp. Zasada ta nie dotyczy również usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych, związanych z realizacją koncepcji uniwersalnego projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Nie jest możliwa termomodernizacja budynków zdewastowanych i/lub znajdujących się w stanie technicznym, który uniemożliwia sporządzenie audytu energetycznego zgodnie z metodologią.
Realizacja projektów z zakresu termomodernizacji szpitali mogą dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Preferencję uzyskają projekty:
1. wykorzystujące systemy monitorowania i zarządzania energią;
2. realizowane w obiektach podłączonych do sieci ciepłowniczej, lub w których jednym z celów realizacji jest podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej;
3. których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60 % w stosunku do sytuacji wyjściowej określonej przez audyt energetyczny;
4. wykorzystujące odnawialne źródła energii;
5. realizowane na obszarach o znaczących przekroczeniach norm zanieczyszczenia powietrza, co wynika z oceny poziomów substancji w powietrzu dokonywanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
6. preferowane będą projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, które znajdują się na wykazie IZ RPO WD;
7. w których wsparcie udzielane jest poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO);

Wszystkie progi procentowe, dotyczące np. oszczędności energii, zmniejszenia emisji CO2 czy wartości wydatków kwalifikowalnych na oświetlenie energooszczędne, liczone są w odniesieniu do budynku będącego przedmiotem projektu.

Rodzaje wsparcia
W przypadku stwierdzenia przez wnioskodawcę występowania pomocy publicznej w projekcie, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy:
1. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020;
3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020;
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Jako alternatywę dopuszcza się także możliwość zastosowania przepisów o pomocy de minimis (wybór schematu należy do Wnioskodawcy):
5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 .
Istnieje możliwość realizacji projektów „mieszanych”, tzn. objętych w części pomocą publiczną (tj. w zakresie w jakim dot. działalności gospodarczej wnioskodawcy), a w części wsparciem niestanowiącym pomocy (tj. w zakresie prowadzonej działalności niegospodarczej).
Dotyczy to wyłącznie takich projektów, gdzie istnieje możliwość wyodrębnienia elementów projektu przyporządkowanych do działalności gospodarczej i niegospodarczej wnioskodawcy.

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Do identyfikacji podmiotu publicznego należy stosować definicję zapisaną w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podmioty publiczne mogą realizować projekt w zakresie budynków użyteczności publicznej.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 5 570 000 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2489 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 29.06.2017 r.) alokacja w PLN wynosi 23 666 373 PLN.
Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.
Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Minimalna wartość projektu – 50 000 PLN (całkowita wartość projektu)

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – 85% z uwzględnieniem Wytycznych Ministra Finansów i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia z uwzględnieniem Wytycznych Ministra Finansów i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

 

VI. Okres realizacji projektu

Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 30 miesięcy od udzielenia informacji Beneficjentowi o wyborze projektu do dofinansowania, tj. upublicznieniu informacji o projektach wybranych do dofinansowania zamieszczonej na stronie internetowej DIP oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP (Instytucji Ogłaszającej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 01.09.2017 r. do godz. 15.00 dnia 11.09.2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto:
Do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy w terminie do godz. 15.00 dnia 11.09.2017 r.

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji - generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl ww. terminie. Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzona za zgodność z oryginałem.

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników, (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP (IOK) uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się w szczególności za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

NUMER NABORU
Numer wniosku o dofinansowanie
Nazwa wnioskodawcy
Adres wnioskodawcy
NIP
Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne”
Typ 3.3. A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

 

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:
– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub
– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.
Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

 

VIII. Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.
Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2018 r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1, Typu 3.3 A znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII. Kontakt

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) DIP

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1, Schematu 3.3.A można kierować poprzez:

 • e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13
 • lub bezpośrednio w siedzibie:

DIP

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

Ogłoszenie o konkursie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do instrukcji - lista wskaźników

Załącznik nr 2 do instrukcji - katalog załączników

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu:

1) Wzór wniosku o dofinansowanie

2) Kryteria wybory projektów

3) Wzór umowy o dofinansowanie

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

Tabela - Analiza Finansowa

 

Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie:

Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych:

Załącznik 1 Wykaz dokumentów

Załącznik 1a Zestawienie składników wynagrodzenia

Załącznik 1b Składniki wynagrodzenia

Załącznik 1c Oświadczenie dot. US

Załącznik 1d Oświadczenie dot. ZUS

Załącznik 2 Oświadczenie Beneficjenta

Załącznik nr 5 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

Załącznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 8 - Klasyfikacja budżetowa projektu

Załącznik nr 9 - Zestawienie wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach Projektu dofinansowanego z RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej)

 

4) Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu

Załączniki do wzoru decyzji o dofinansowanie projektu:

Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności

Załącznik nr 3 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych:

Załącznik 1 Wykaz dokumentów

Załącznik 1a Zestawienie składników wynagrodzenia

Załącznik 1b Składniki wynagrodzenia

Załącznik 1c Oświadczenie dot. US

Załącznik 1d Oświadczenie dot. ZUS

Załącznik 2 Oświadczenie Beneficjenta

Załącznik nr 4 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

Załącznik nr 5 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 6 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 7 - Klasyfikacja budżetowa projektu

Załącznik nr 8 - Zestawienie wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach Projektu dofinansowanego z RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej)