Wiadomości

26 lutego2019 r. Uchwałą nr 398/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

 

SZOOP RPO WD 2014- 2020 v.40

 

Pozostałe informacje znajdują się w zakładce "Zapoznaj się z prawem i dokumentami".