Wiadomości

19 marca 2019 r. uchwałą nr 510/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na marzec 2019 r.

Dane zostały przygotowane wg stanu na ostatni dzień roboczy  lutego 2019 r. Zastosowano kurs 4,3146.

Załącznik wolne środki EFRR i EFS dla procedury odwoławczej