Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
 • Ocena merytoryczna
Status:
 • Zakończone

Wyniki ocen:

 

Ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (11.04.2017)

Wszystkie projekty znajdujące się na powyższej liście zostały rekomendowane do dofinansowania.

Informacja o składzie KOP

 

Ocena formalna:

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej 1.4 C (29.03.2017)

 


RPDS.01.04.01-IP.01-02-211/16

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której Zarząd Województwa Dolnośląskiego

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach

 

Oś priorytetowa 1

 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4

„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.4.1

„Internacjonalizacja przedsiębiorstw –konkurs horyzontalny”

Schemat 1.4 C

Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

 

 

 

Termin naboru (składania wniosków):

od  godz. 8.00  dnia 02.01.2017 r. do godz. 15.00  dnia 24.01.2017 r.

 

I.  Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegający na:

 1. wsparciu procesu inwestycyjnego w regionie (np. rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji n/t ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowanie informacji, prezentacja stref aktywności gospodarczej na zagranicznych targach branżowych);
 1. promocja gospodarcza regionu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. Promocja dopuszczalna jest w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym również poprzez działania medialne (informacyjne, promocyjne, edukacyjne).

W ramach powyższego Schematu 1.4 C preferencje uzyskają projekty:

- realizowane w partnerstwie;

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu

Projekty składane w ramach konkursu :

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488)
 • nie będą objęte pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie zaakceptowanego 26 października 2015r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

II.  Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • Instytucje Otoczenia Biznesu ( IOB)

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom, którzy posiadają co najmniej zakład lub odział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty środków/pomocy.

 

III.  Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 2 129 163 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3307 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.10.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 9 220 766 PLN.

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV.  Zasady finansowania projektu

Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 C – 10 tys. PLN

Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 C -  4,5 mln PLN

 

V.  Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, dofinansowanie może być udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. W tym przypadku wielkość dofinansowania może wynosić do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (z uwzględnieniem zasady dot. całkowitej kwoty pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wynoszącej do 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych).

 

VI.  Okres realizacji projektu

 1.  Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014

Należy mieć na uwadze, iż Wnioskodawca rozpoczynając projekt wcześniej niż po podpisaniu umowy o dofinansowanie czyni to na własne ryzyko.

 1. Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później niż do 31 grudnia 2018 roku.

Uwaga! Do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

 

VII.  Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek :

Forma:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR -  dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

              od godz. 8.00 dnia 02.01.2017 r.  do godz. 15.00 dnia 24.01.2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku prokurenta wystarczający jest wypis z KRS) wraz z podpisanymi załącznikami w terminie:

do godz. 15.00 dnia 24 stycznia 2017 r.

Za datę wpływu do DIP (IOK) uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się w szczególności za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

 Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

Schemat 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie. 

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do DIP (IOK). Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 

VIII.  Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe  informacje  na  temat  zasad  wyboru  projektów  znajdują  się  w  Regulaminie Konkursu.

IX.  Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.

X.  Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy,  w  przypadku  negatywnej  oceny  jego  projektu,  przysługuje  prawo  do wniesienia protestu,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

XI.  Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.4, Poddziałania 1.4.1, Schematu 1.4 C znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl

XII.  Kontakt

Pytania  dotyczące  aplikowania  o  środki  w  ramach  Działania 1.4, Poddziałania 1.4.1, Schematu 1.4 C można kierować poprzez :

-   e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-   telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13

-   lub bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4,

53-611 Wrocław

 

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o konkursie - 1.4.1 C

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - 1.4.1 C

Załącznik nr 1 do instrukcji - lista wskaźników- 1.4.1 C

Regulamin konkursu - 1.4.1 C

Załącznik nr 1 do regulaminiu -  Wzór wniosku o dofiansowanie - 1.4.1 C

Załącznik nr 2 do regulaminiu -  Kryteria wyboru projeku - 1.4.1 C

Załącznik nr 3 do regulaminu - Umowa o dofinansowanie - 1.4.1 C

 

załączniki dodatkowe do umowy

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie oraz wykaz dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie - link