Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
 • Ocena formalna
Status:
 • Zakończone

Wyniki ocen:

 

Ocena formalna:

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (20.03.2017)

 

Ocena merytorycza:

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (31.03.2017)

Informacje o składzie KOP

 


KOMUNIKAT Z DNIA 29.12.2016 R.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu naboru DO 9 STYCZNIA 2017 ROKU.

Zmiana terminu wynika z ustanowienia tzw. przerwy technologicznej dla systemu SNOW w terminie od 31.12.2016 od godz. 16:00 do 02.01.2017 do godz. 16:00. Przerwa technologiczna oznacza wyłączenie dostępu do sytemu SNOW dla Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległa dokumentacja konkursowa (zmiana dotyczy tylko terminu zakończenia naboru): regulamin konkursu oraz ogłoszenie o konkursie.


KOMUNIKAT Z DNIA 13.12.2016 R.

UWAGA Wsnioskodawcy !!!

Omyłkowo wskaźniki rezultatu dla Działania 3.5:

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,
 2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji,
 3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji,
 4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
 5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

zostały wykazane jako wskaźniki produktu.

W chwili obecnej ww. wskaźniki w Generatorze Wniosków są wykazane jako wskaźniki rezultatu.

Pozostałe informacje dot. wskaźników produktu i rezultatu zawarte w dokumentacji konkursowej nie ulegają zmian.RPDS.03.05.00-IP.01-02-189/16


DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,
której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Oś priorytetowa 3
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.5
Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny
Schemat 3.5.A
Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami
Schemat 3.5.B
Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

Termin naboru (rejestracji elektronicznej wniosku):
od godz. 8.00 dnia 05-12-2016 r. do godz. 15.00 dnia 09-01-2017 r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

(3.5.A) Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.

Wspierane mogą być ww. typy projektów pod warunkiem że:

 • budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji będzie uzasadniania pod względem ekonomicznym, jak również charakteryzować się najmniejszą z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza;
 • budowa nowych lub przebudowa istniejących instalacji do wytwarzania energii elektrycznej – w przypadku gdy analiza kosztów i korzyści wskaże na nadwyżkę korzyści – będzie wyposażane w wysokosprawne jednostki kogeneracji w celu odzyskiwania ciepła odpadowego powstałego przy wytwarzaniu energii elektrycznej;
 • w przypadku budowy nowych instalacji zostanie osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii;
 • wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację będzie musiała skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.

Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

(3.5.B ) Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

Wsparcie z zakresu rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych stanowiących element efektywnego systemu ciepłowniczego (w rozumieniu art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE) może być realizowane wyłącznie na terenie miast lub miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie nieujętych w Strategii ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

Preferowane będą projekty:

 • zakładające wykorzystanie OZE;
 • zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej;
 • których efektem realizacji będzie redukcja emisji CO₂ o więcej niż 30%.

Projekt musi być realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego.

Projekty powinny być przygotowane zgodnie z prawem wspólnotowym i prawem krajowym oraz między innymi zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD 2014-2020); Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP 2014-2020);

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej/ pomocy de minimis (w zależności od rodzaju projektu, kosztów kwalifikowalnych) podstawą udzielenia wsparcia jest:

1) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1420);
2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych nalata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2021);
3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2) jednostki organizacyjne jst;
3) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
4) przedsiębiorstwa energetyczne;
5) organizacje pozarządowe;
6) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
7) towarzystwa budownictwa społecznego;
8) jednostki naukowe;
9) uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
10) organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
11) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
12) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
13) podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;
14) przedsiębiorstwa.

Każdy z ww. Wnioskodawców w przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej/de minimis, traktowany jest jak przedsiębiorca zgodnie z definicją zawartą w art. 1 zał. nr I do rozporządzenia 651/2014.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 2 398 749,00 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3065 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 29-09-2016 r. alokacja w PLN wynosi 10 330 212,56 PLN.
Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Minimalna całkowita wartość projektu: 100 tys. PLN
Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020.


Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014 –2020 musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS 2).
W przypadku przedsiębiorców (rozumianych zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), niekwalifikowalne są wydatki poniesione przez Wnioskodawców nie posiadających co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

1. Dla projektów objętych pomocą publiczną dotyczących inwestycji w układy wysokosprawnej kogeneracji intensywność pomocy (poziom dofinansowania) określana będzie na podstawie §10 rozporządzenia z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1420). Wartość dopuszczalnej pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 40 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014), ustala się zgodnie z art. 40 ust. 5-6 rozporządzenia nr 651/2014 i wynosi:
Kosztami kwalifikowalnymi (zgodnie z ust. 4 art. 40 rozporządzenia 651/2014) są dodatkowe koszty inwestycji w urządzenia niezbędne do tego, by instalacja mogła funkcjonować jako wysokosprawna instalacja kogeneracyjna, w porównaniu z konwencjonalną instalacją energii elektrycznej lub grzewczej o takiej samej mocy, lub dodatkowe koszty inwestycji na modernizację w celu uzyskania wyższej sprawności, w przypadku gdy istniejąca instalacja spełnia już próg wysokiej sprawności.
W tym celu należy użyć formularza oraz instrukcji sposobu przedstawienia kosztów kwalifikowalnych w projekcie stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Przedsiębiorca     Maksymalne dofinansowanie
Mikro                                  80%
Mały                                    80%
Średni                                 70%
Duży                                    60%

2. Dla projektów objętych pomocą publiczną dotyczących inwestycji w sieci ciepłownicze stanowiące element efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego intensywność pomocy (poziom dofinansowania) określona będzie na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2015 r. sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2021). Wartość dopuszczalnej pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 46 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014), ustala się zgodnie z art. 46 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014 tj. kwota pomocy na inwestycje w sieci dystrybucji nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym i nie może wynosić więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante.

Zgodnie z pkt. 38 art. 2 rozporządzenia 651/2014 „zysk operacyjny” oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami, a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w danym cyklu życia inwestycji4, gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej.
Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji. Wszystkie kwoty uwzględniane przy obliczaniu powinny być kwotami przed potrąceniem podatku lub innych opłat.
Wartość kosztów kwalifikowalnych powinna być dyskontowana do wartości na dzień przyznania pomocy. Stopę dyskontową należy przyjąć zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. UE. C. 2008. 14. 6)6.

3. Intensywność pomocy (poziom dofinansowania) udzielanej jednemu przedsiębiorcy na inwestycje w sieci ciepłownicze nie stanowiące elementu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego, określona będzie na podstawie §8 rozporządzenia z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488) i nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

4. Intensywność pomocy (poziom dofinansowania) udzielanej jednemu przedsiębiorcy na wydatki określone w dokumentacji konkursowej, które nie mogą być przedmiotem dofinansowania na podstawie art. 40 i 46 rozporządzenia 651/2014, określona będzie na podstawie §8 rozporządzenia z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488) i nie mogą przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

5. Intensywność pomocy (poziom dofinansowania) dla projektów nie objętych pomocą publiczną nie może wynosić więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

VI. Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie projektu:
Rozpoczęcie prac, tj. robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.
Jako roboty budowlane należy przyjąć definicję zawartą w pkt. 7 art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do których zalicza się budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Nie stanowią rozpoczęcia prac (realizacji inwestycji) zakup gruntów i prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności.
Wydatki ww. zakresie poniesione w okresie od 1 stycznia 2014r. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne z wyłączeniem wydatków na zakup gruntu, który może być kwalifikowalny po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Zakończenie projektu:
Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP w terminie do 30 czerwca 2019 roku.
Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek:

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w aplikacji - generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP w ramach niniejszego konkursu w terminie:
od godz. 8.00 dnia 05-12-2016 r. do godz. 15.00 dnia 09-01-2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto:
Do siedziby DIP należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Grantodawcy (w przypadku prokurenta wystarczający jest wypis z KRS) wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do dnia 09-01-2017 r.
Za datę wpływu do DIP (IOK) uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się w szczególności za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016- 2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.
Wniosek należy dostarczyć do DIP w wyżej wskazanym terminie w segregatorze, w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU


Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna
Schemat 3.5.A
Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.
lub
Schemat 3.5.B
Rozbudowa i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych.

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

 


Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.
W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:
– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub
– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.
Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie.
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do DIP. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.
W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 

VIII. Zasady wyboru projektów:
Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.
Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę ocenionych projektów zawierającą przyznanie oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to: czerwiec 2017 r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2017 z późn. zm.).

 

XI. Dokumentacja konkursowa
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 3.5, Schematów 3.5 A i 3.5 B znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII. Kontakt
Pytania dotyczące aplikowania o środki w do Działania 3.5, Schematu 3.5 A, B można kierować poprzez:

 • e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13
 • lub bezpośrednio w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs: DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

 

Ogłoszenie o konkursie - 3.5 A,B - wersja nieaktualna

Ogłoszenie o konkursie - aktualizacja 29.12.2016r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do instrukcji - lista wskaźników

Regulamin konkursu - 3.5 A,B - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - aktualizacja 29.12.2016r.

Załączniki do regulaminu konkursu:

1) Wzór wniosku o dofinansowanie - 3.5 A,B

2) Kryteria wyboru projektów - 3.5 A,B

3) Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 3.5 A,B

    Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie:

Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności 

Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych

Załącznik nr 5 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

Załącznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 8 - Klasyfikacja budżetowa projektu

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z gotowymi wzorami do wypełnienia - link