Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Ocena merytoryczna
  • Lista członków KOP
Status:
  • Zakończone

Wyniki ocen:

 

Ocena merytoryczna:

Wyniki oceny merytorycznej - lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (aktualizacja 16.06.2017)

Wyniki oceny merytorycznej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (12.04.2017)

W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosi 17 439 872,39 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania tj. z dnia 30.03.2017 r. 1 Euro = 4,2233 PLN ). Lista projektów ocenionych pozytywnie zawiera 6 pozycji projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi 18 080 707,94 PLN, co stanowi 103,67 % przewidzianej na ten konkurs alokacji.
W związku z powyższym projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru do pozycji 5 włącznie otrzymają dofinansowanie. Suma wartości dofinansowania projektów rekomendowanych do dofinansowania wynosi 15 682 261,14 PLN.
W związku z tym, że alokacja przewidziana na konkurs nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru, projekt, który otrzymał 53,20 punktów nie jest rekomendowany do dofinansowania.

Informacja o składzie KOP

 

Ocena formalna:

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (15.03.2017)

 

Ocena zgodności ze Strategią ZIT WrOF:

Wyniki oceny zgodnoći ze Strategią ZIT WrOF (19.01.2017)

 

Ocena techniczna:

Wyniki oceny technicznej - 3.3.2 B - ZIT WrOF (05.12.2016)

 


Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pełniąca rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z konkursem realizuje:

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław

oraz

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
Wrocław 53-611

oraz

Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZNAJDUJE SIĘ RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WD - http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-3-3-2-b-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-wrof/

 

 

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o konkursie 3.3.1 B – ZIT WrOF

Regulamin konkursów 3.3 B
Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria wyboru 3.3 B

    Poziom zamoźności Gminy - wskaźnik G

Załącznik nr 2 do regulaminu – Lista wskaźników 3.3 B

Strategia ZIT WrOF

 

Wykaz informacji wraz z załącznikami do wniosku:

Deklaracja Natura 2000
Deklaracja RDW

Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej/pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie
Oświadczenie – pp_de_minimis

Oświadczenie – analiza OOŚ z instrukcją

Oświadczenie VAT dla Partnera
Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt
Oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy

Szerokie pełnomocnictwo – ECR

UOKiK – Pomoc publiczna – Informacja dodatkowa

Wkład niepieniężny z pp i bez pp
Wkład niepieniężny z pp
Wkład niepieniężny bez pp

Załącznik dotyczący określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020 w zakresie EFRR

Załącznik nr 3 do uchwały – wzór umowy

Załącznik nr 3 do umowy – Harmonogram płatności z opisem wypełnienia
Załącznik nr 4 do umowy – Wykaz dokumentów
    1 Zestawienie składników wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1a Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1b Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1c Oświadczenie dot US – do załącznika nr 4
    1d Oświadczenie dot ZUS – do załącznika nr 4
    2 Oświadczenie beneficjenta – do załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do umowy – obowiązki info promo
Załącznik nr 6 do umowy – wykaz osób
Załącznik nr 7 do umowy – zakres danych

Załącznik nr 4 do uchwały – wzór decyzji
Załącznik nr 3 do decyzji – Harmonogram płatności z opisem wypełnienia
Załącznik nr 4 do decyzji – Wykaz dokumentów
    1 Zestawienie składników wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1a Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1b Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1c Oświadczenie dot US – do załącznika nr 4
    1d Oświadczenie dot ZUS – do załącznika nr 4
    2 Oświadczenie beneficjenta – do załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do decyzji – obowiązki info promo
Załącznik nr 6 do decyzji – wykaz osób
Załącznik nr 7 do decyzji – zakres danych

 

Materiały dodatkowe:

ESCO i kontrakting

Podrecznik – Sektor publiczny