Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Ocena merytoryczna
Status:
  • Zakończone

Wyniki ocen:

 

Wyniki oceny merytorycznej:

Wyniki oceny merytorycznej 3.3.1B - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - LGOI (17.02.207)

W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosi 3 027 471 EUR, co zgodnie z kursem według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozstrzygnięcia konkursu, wynosi 13 111 976,90 PLN. Lista projektów ocenionych pozytywnie zawiera 22 pozycji, których łączna wartość dofinansowania wynosi 27 935 945,82 PLN, co stanowi 213,06% przewidzianej na OSI LGOI alokacji. W związku z powyższym projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru do pozycji 5 włącznie otrzymają dofinansowanie.

Wyniki oceny merytorycznej 3.3.1B - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - LGOI - aktualizacja 09.03.2017

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 08.03.2017 r. w sprawie wykorzystania środków pozostałych oraz planowanych do rozdysponowania w ramach poszczególnych działań/poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 (RPO WD) zatwierdza się wszystkie projekty w ramach OSI LGOI, które zostały ocenione pozytywnie do dofinansowania.

Wyniki oceny merytorycznej 3.3.1B - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OIRW (17.02.2017)

Wyniki oceny merytorycznej 3.3.1B - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - ZKD (17.02.2017)

Wyniki oceny merytorycznej 3.3.1B - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - ZKD - aktualizacja 12.07.2017

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 09.06.2017 r. w sprawie wykorzystania środków pozostałych oraz planowanych do rozdysponowania w ramach poszczególnych działań/poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 (RPO WD) zatwierdza się do dofinansowania wszystkie projekty w ramach OSI ZKD, które zostały ocenione pozytywnie. 

Wyniki oceny merytorycznej 3.3.1B - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OIDB (17.02.2017)

Wyniki oceny merytorycznej 3.3.1B - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - ZOI (17.02.2017)

W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosi 1 825 051 EUR , co zgodnie z kursem według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozstrzygnięcia konkursu, wynosi 7 904 295,88 PLN. Lista projektów ocenionych pozytywnie zawiera 14 pozycji, których łączna wartość dofinansowania wynosi 12 032 449,75 PLN, co stanowi 152,23% przewidzianej na OSI ZOI alokacji. W związku z powyższym projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru do pozycji 8 włącznie otrzymają dofinansowanie.

Wyniki oceny merytorycznej 3.3.1B - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - ZOI - aktualizacja 09.03.2017

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 08.03.2017 r. w sprawie wykorzystania środków pozostałych oraz planowanych do rozdysponowania w ramach poszczególnych działań/poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 (RPO WD) zatwierdza się wszystkie projekty w ramach OSI ZOI, które zostały ocenione pozytywnie do dofinansowania.

 

Informacja o składzie KOP

 

Wyniki oceny formalnej:

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (aktualizacja 28.06.2017)

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (aktualizacja 28.06.2017)

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej

 

Wyniki oceny technicznej:

Wyniki oceny technicznej - 3.3.1 B – OSI

 


Wydłużenie terminu na weryfikację techniczną w ramach Działania 3.3 B Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych, których nabór zakończył się 13.10.2016r.

W związku z dużym obciążeniem oceną formalną i merytoryczną wniosków złożonych w innych działaniach oraz ze względu na braki kadrowe, zdecydowano o wydłużeniu terminu pierwszej weryfikacji technicznej naboru do dnia 10.11.2016 r.

 

 RPDS.03.03.01-IZ.00-02-147/16

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pełniąca rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z konkursem realizuje:

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław

oraz

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
Wrocław 53-611

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZNAJDUJE SIĘ RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WD - http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-3-3-1-b-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkursy-horyzontalne-nabor-na-osi/

 

 

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o konkursie 3.3.1 B – OSI

Regulamin konkursów 3.3 B
Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria wyboru 3.3 B

    Poziom zamoźności Gminy - wskaźnik G

Załącznik nr 2 do regulaminu – Lista wskaźników 3.3 B

 

Wykaz informacji wraz z załącznikami do wniosku:

Deklaracja Natura 2000
Deklaracja RDW

Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej/pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie
Oświadczenie – pp_de_minimis

Oświadczenie – analiza OOŚ z instrukcją

Oświadczenie VAT dla Partnera
Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt
Oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy

Szerokie pełnomocnictwo – ECR

UOKiK – Pomoc publiczna – Informacja dodatkowa

Wkład niepieniężny z pp i bez pp
Wkład niepieniężny z pp
Wkład niepieniężny bez pp

Załącznik dotyczący określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020 w zakresie EFRR

Załącznik nr 3 do uchwały – wzór umowy

Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności (obowiązuje wraz z klasyfikacją budżetową)
Załącznik nr 4 do umowy – Wykaz dokumentów
    1 Zestawienie składników wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1a Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1b Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1c Oświadczenie dot US – do załącznika nr 4
    1d Oświadczenie dot ZUS – do załącznika nr 4
    2 Oświadczenie beneficjenta – do załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do umowy – obowiązki info promo
Załącznik nr 6 do umowy – wykaz osób
Załącznik nr 7 do umowy – zakres danych

Załącznik nr 4 do uchwały – wzór decyzji
Załącznik nr 3 do decyzji - Harmonogram płatności (obowiązuje wraz z klasyfikacją budżetową)
Załącznik nr 4 do decyzji – Wykaz dokumentów
    1 Zestawienie składników wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1a Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1b Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1c Oświadczenie dot US – do załącznika nr 4
    1d Oświadczenie dot ZUS – do załącznika nr 4
    2 Oświadczenie beneficjenta – do załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do decyzji – obowiązki info promo
Załącznik nr 6 do decyzji – wykaz osób
Załącznik nr 7 do decyzji – zakres danych

 

Materiały dodatkowe:

ESCO i kontrakting

Podrecznik – Sektor publiczny