Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Lista członków KOP
Status:
  • Zakończone

Wyniki ocen:

Wyniki weryfikacji technicznej - konkurs ZIT WrOF 1.4 D

Wyniki oceny w zakresie zgodności ze Strategią ZIT WrOF - 1.4 D

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej

 

Rozstrzygnięto konkurs ZIT WrOF 1.4 D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych. Poniżej lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej.

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów - konkurs ZIT WrOF 1.4 D - lista aktualna 02.09.2016r.

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów - konkurs ZIT WrOF 1.4 D - nieaktualna

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów


 

 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której Zarząd Województwa Dolnośląskiego

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

oraz

GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej

w ramach współpracy pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje

Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4

„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.4.2

„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”

Schemat 1.4 D

Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 7.01.2016 r. do godz. 15.00 dnia 13.01.2016 r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegający na:

a) wsparciu procesu inwestycyjnego w regionie (np. rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji n/t ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowanie informacji, prezentacja stref aktywności gospodarczej na zagranicznych targach branżowych);

b) promocja gospodarcza regionu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. Promocja dopuszczalna jest w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym również poprzez działania medialne (informacyjne, promocyjne, edukacyjne).

W ramach powyższego Schematu 1.4 D preferencje uzyskają projekty:

- realizowane w partnerstwie;

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu

Projekty składane w ramach konkursu :

  • objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488);
  • nie będą objęte pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie zaakceptowanego 26 października 2015r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • Instytucje Otoczenia Biznesu ( IOB).

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom, którzy posiadają siedzibę/filię/delegaturę/odział na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 940 000 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2699 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 29.10.2015 r.) alokacja w PLN wynosi 4 013 706 PLN.

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 D – 10 tys. PLN – na przedsiębiorcę.

Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 D - 4,5 mln PLN.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Pomoc de minimis:

Maksymalne dofinansowanie dla projektów objętych pomocą de minimis - 85% wydatków kwalifikowalnych

 

Nieobjęte pomocą publiczną (zgodnie z SZOOP RPO WD):

Maksymalne dofinansowanie dla projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85% wydatków kwalifikowalnych

Beneficjent musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 15 % kosztów kwalifikowalnych.

 

VI. Okres realizacji projektu

a) Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu ogłoszenia o konkursie, czyli 30 listopada 2015r.

Należy mieć na uwadze, iż Wnioskodawca rozpoczynając projekt wcześniej niż po podpisaniu umowy o dofinansowanie czyni to na własne ryzyko.

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później niż do 31 grudnia 2018 roku.

Uwaga! Do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony rzeczowo i finansowo.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek:

Wniosek należy wypełnić w aplikacji EXCEL za pomocą udostępnionego na stronie DIP formularza (zakres danych zawartych we wzorze wniosku o dofinansowanie nie ulega zmianie).

 

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w wersji elektronicznej i wersji papierowej w jednym egzemplarzu.

a) Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) w formacie EXCEL. Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę Wnioskodawcy, oraz tytuł projektu.

b) Wersja papierowa wniosku (każda strona wydruku) musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną, po zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej, we wniosku nie należy dokonywać już żadnych zmian.

 

Wnioski można dostarczać:

  • osobiście: do Punktu Przyjęć Wniosków (Sekretariat) w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – Wrocław, ul. Strzegomska 2-4,
  • kurierem lub listem poleconym na adres: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Wniosek należy dostarczyć do DIP we wskazanym terminie w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”

Schemat 1.4 D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin:

Przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 1.4, Podziałania 1.4.2, Schematu 1.4 D odbywać się będzie w terminie:

od godz. 8.00 dnia 7.01.2016 r. do godz. 15.00 dnia 13.01.2016r.

 

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Informacje na temat sposobu uzupełnień braków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

VIII. Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną oraz elektroniczną/faksem. Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl), stronach internetowych ZIT WrOF (http://bip.um.wroc.pl/contents/content/309/5852 i http://www.wroclaw.pl/zit-wrof) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Szczegółowe informacje na temat procedur weryfikacji technicznej, oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF, oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w Regulaminie Konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2016r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z póżn. zm.).

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.4, Poddziałania 1.4.2, Schematu 1.4 D znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl oraz na stronach ZIT WrOF: http://bip.um.wroc.pl/contents/content/309/5852 i http://www.wroclaw.pl/zit-wrof.

 

XII. Kontakt

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP oraz Gmina Wrocław

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.4, Poddziałania 1.4.2, Schematu 1.4 D można kierować poprzez:

- e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13

- lub bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

- E – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Telefonu: 71 777 87 06 , 71 777 83 19

- Bezpośrednio w siedzibie:

Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Zarządzania Funduszami

ul. Świdnicka 53

53-030 Wrocław

1 piętro , pokoje 104 oraz 105

 

Ogłoszenie o konkursie - Schemat 1.4 D - konkurs ZIT WrOF

Wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie - 1.4 D

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - 1.4 D

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu - Schemat 1.4 D - konkurs ZIT WrOF

Wzór wniosku o dofinansowanie - 1.4 D - konkurs ZIT WrOF

Kryteria wyboru projektu - 1.4 D - konkurs ZIT WrOF

Wzór umowy o dofinansowanie - 1.4 D - konkurs ZIT WrOF

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wroclawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz ze wzorami

"Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska"

 

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wersja aktualna do dnia 28.12.2015

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wersja aktualnie obowiązujaca

Oświadczenie dla partnerów projektu

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy leasingowej