Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Lista członków KOP
Status:
  • Zakończone

Wyniki ocen:

Wyniki weryfikacji technicznej - konkurs 3.2 A,B,C Efektywność energetyczna w MŚP

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - aktualizacja 14.06.16 r.

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej

 

Rozstrzygnięto konkurs horyzontalny 3.2 A,B,C Efektywność energetyczna w MŚP.

Poniżej lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej.

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów - konkurs horyzontalny 3.2 A,B,C (14.06.2016)

W związku z niewykorzystaniem całej alokacji przeznaczonej na konkurs, wszystkie projekty umieszczone na liście są rekomendowane przez KOP do dofinansowania.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów


 

UWAGA

Dotyczy ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Efektywnośćenergetyczna w MŚP

Informujemy, że w związku z wejściem w życie zmiany do „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego” wprowadzonej „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, należy zapoznać się z przytoczonym aktem zmieniającym i stosować do jego postanowień.

 

RPDS.03.02.00-IP.01-02-023/15

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

    której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 3

Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.2

„Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat 3.2 A

Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)

Schemat 3.2 B

Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE

Schemat 3.2 C

Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie)

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 07.01.2016r. do godz.15.00 dnia 15.01.2016r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

1) (3.2 A) Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).

Pod warunkiem że:

a) W przypadku wszystkich inwestycji efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 35%;

b) W przypadku inwestycji w urządzenia do ogrzewania wsparcie:

- może zostać udzielone na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby;

- może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie;

- musi przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii.

c) W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).

2) (3.2 B) Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE.

3) (3.2 C) Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji w ramach działania 3.2 będzie:

- przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii w sposób opłacalny, opartej na audycie energetycznym (w uzasadnionych przypadkach wraz ze zdjęciami termowizyjnymi), które posłużą weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa.

Preferencję uzyskają projekty:

- których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60%, przy czym w celu potwierdzenia faktycznych oszczędności energii (deklarowanych na etapie wniosku o dofinansowanie) możliwe będzie wykonanie zdjęć termowizyjnych podczas przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu;

- wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Wsparcie udzielone zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1363) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

1) MŚP;

2) grupy producentów rolnych;

3) przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 6 473 203 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2356 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 29.09.2015r. alokacja w PLN wynosi 27 417 898,62 PLN.

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość projektu: 10 000 000 PLN, równowartość w PLN do 2 mln EUR dla dużych przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do JST.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Miejsce realizacji projektu: projekt musi być realizowany na terenie województwa dolnośląskiego.

Wyjątek: pkt. 7.1 wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Intensywność pomocy przyznawanej na inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom osiągnięcie efektywności energetycznej:

Przedsiębiorca         Maksymalne dofinansowanie

Mikro                                      65%

Mały                                        65%

Średni                                     55%

Duży                                       45%

Intensywność pomocy przyznawanej na badania, w tym na audyty energetyczne, bezpośrednio związane z inwestycjami:

Przedsiębiorca         Maksymalne dofinansowanie

Mikro                                     70%

Mały                                       70%

Średni                                    60%

Duży                                      50%

 

VI. Okres realizacji projektu

a) Rozpoczęcie prac (rzeczowej realizacji projektu) może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą rozpocząć się od 1 stycznia 2014r.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony rzeczowo i finansowo.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek:

Wniosek należy wypełnić w aplikacji EXCEL za pomocą udostępnionego na stronie DIP formularza (zakres danych zawartych we wzorze wniosku o dofinansowanie nie ulega zmianie).

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w wersji elektronicznej i wersji papierowej w jednym egzemplarzu.

a) Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) w formacie EXCEL. Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę Wnioskodawcy, oraz tytuł projektu.

b) Wersja papierowa wniosku (każda strona wydruku) musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną, po zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej, we wniosku nie należy dokonywać już żadnych zmian.

Wnioski można dostarczać:

  • osobiście: do Punktu Przyjęć Wniosków (Sekretariat) w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – Wrocław, ul. Strzegomska 2-4,
  • kurierem lub listem poleconym na adres: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Wniosek należy dostarczyć do DIP we wskazanym terminie w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat 3.2 A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)

lub

Schemat 3.2 B Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE

lub

Schemat 3.2 C Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie)

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin:

Przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 3.2, Schematu 3.2 A, Schematu 3.2 B i Schematu 3.2 C odbywać się będzie w terminie:

od godz. 8.00 dnia 07.01.2016 r. do godz. 15.00 dnia 15.01.2016 r.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji (zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej). Powyższy warunek jest oceniany przez DIP. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzupełnień braków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

VIII. Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną oraz elektroniczną/faksem. Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) i na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Szczegółowe informacje na temat procedur weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2016r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 3.2, Schematu 3.2 A,B,C znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w do Działania 3.2, Schematu 3.2 A,B,C można kierować poprzez:

- e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13

- lub bezpośrednio w siedzibie:

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

Ogłoszenie o konkursie - Schemat 3.2 A, B, C - konkurs horyzontalny

Elektroniczna aplikacja do wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - 3.2

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie - 3.2

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu - 3.2 A, B, C

Wzór wniosku o dofinansowanie - 3.2 A, B, C

Kryteria wyboru projektu - 3.2 A, B, C

Wzór umowy o dofinansowanie - 3.2 A, B, C

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz ze wzorami

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

 

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:

Formularz - nieaktualny

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - aktualizacja z dnia 11.05.2016

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik A do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Oświadczenie w zakresie OOŚ

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy leasingowej

Oświadczenie o zgodności projektu z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń

 

Dodatkowe dokumenty - ocena formalna:

Formularz dot. pomocy de minimis

Oświadczenie art. 38

Oświadczenie art. 49

 

Ogłoszenie o konkursie oraz dokumentacja konkursowa - wersja I ogłoszenia nieaktualna