Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
 • Zakończone

Ocena merytoryczna (wyniki konkursu):

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (lista projektów ocenionych pozytywnie) – 11.03.2020

Skład KOP

 

 

Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej – aktualizacja 16.03.2020

Lista projektów, nie spełniły kryteriów oceny formalnej – aktualizacja 16.03.2020

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej aktualizacja (03.03.2020)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej aktualizacja (03.03.2020)

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (07.01.2020)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (07.01.2020)

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-340/19 zostaje wydłużony do dnia 6 marca 2020r.

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-340/19 zostaje wydłużony do dnia 31 grudnia 2019r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-340/19 zostaje wydłużony do dnia 29 listopada 2019r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-340/19 zostaje wydłużony do dnia 31 października 2019r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-340/19 zostaje wydłużony do dnia 30 sierpnia 2019r.

 

 

 

Informacja o złożonych wnioskach:

Liczba zarejestrowanych wniosków:  61 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania:  4 238 583,08

Procent wykorzystanej alokacji: 27 %

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

RPDS.01.02.01-IP.01-02-340/19

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

 

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2

Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.1

Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

Schemat 1.2 Ca

Usługi dla przedsiębiorstw - profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 22.03.2019 r. do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r.

 

I.Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałania nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, którego celem szczegółowym jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Schemat 1.2 Ca Usługi dla przedsiębiorstw – profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesupolegające na profesjonalnych usługach proinnowacyjnych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.

Specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw w zakresie:

-        specjalistycznych usług laboratoryjnych, pomiarowych, diagnostycznych, certyfikacyjnych,

-        usług asystentów innowacji i brokerów innowacji,

-        stymulowania współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi,

-        doradztwa i pośrednictwa technologicznego, transferu technologii oraz informacji o nowych technologiach,

-        ochrony i wyceny własności intelektualnej,

-        audytu technologicznego,

-        wdrażania innowacyjnych produktów i usług,

-        pośrednictwa kooperacyjnego,

-        rozwoju firm technologicznych,

-        indywidualnego wsparcia i strategicznego doradztwa dla wsparcia procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym przygotowania do uczestniczenia we wspólnotowych programach badawczych i innowacyjnych UE.

Bezpośrednim beneficjentem pomocy będą przedsiębiorstwa, które wybierają wsparcie oferowane w danych instytucjach (popytowy charakter wsparcia), wsparcie to powinno przyczyniać się do wspierania procesów innowacji (procesowych lub produktowych) w przedsiębiorstwach i efektywniejszego wykorzystania potencjału rozwojowego firm. Usługa będąca przedmiotem projektu powinna przyczyniać się do skutecznego wdrożenia innowacji, a jej zakres musi być uzasadniony z punktu widzenia tego wdrożenia oraz rodzaju innowacji.
Należy wykazać, w jaki sposób i w jakiej skali realizacja projektu może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa. Wnioskodawca powinien też opisowo wykazać związek pomiędzy usługą będącą przedmiotem wsparcia a rodzajem innowacji, której ma ona służyć, oraz wskazać docelowy innowacyjny produkt/proces.

W ramach konkursu wsparcie będzie udzielane na:

 1. zakup usługi doradczej w zakresie innowacji – w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014, oznaczającej doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone

albo:

 1. zakup usługi wsparcia innowacji – w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczającej udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Uwaga:

Ze wsparcia w ramach konkursu wyłączone są ww. szkolenia oraz udostępnienie przestrzeni biurowej (oznaczone powyżej ) – usługi te mogą być finansowane przez Wnioskodawcę w ramach wydatków niekwalifikowalnych).

Zakup usługi wsparcia innowacji może być objęty wsparciem w ramach projektu, pod warunkiem że zostanie uzasadniony (wcześniejszym doradztwem, zrealizowanym przez Wnioskodawcę we własnym zakresie) we wniosku lub w załączniku do wniosku.

Zakup usługi proinnowacyjnej powinien obejmować komponenty określone w niżej określonym katalogu.

 1. Do usług doradczych w zakresie innowacji zalicza się:
  1. analizę alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji;
  2. uszczegółowienie i ocenę wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji;
  3. przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji;
  4. identyfikację i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji;
  5. poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii;
  6. pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji;
  7. pomoc w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii;
  8. doradztwo w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii;
  9. analizę ryzyka wdrożenia innowacji;
  10. doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji;
  11. doradztwo i pomoc w pełnym wdrożeniu innowacji;
  12. monitorowanie i ocenę efektów wdrożenia innowacji;
  13. analizę wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne;
  14. doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej;
 1. Do usług w zakresie wsparcia innowacji zalicza się:
  1. udostępnianie banków danych, badań rynku;
  2. udostępnianie laboratoriów;
  3. znakowanie, testowanie i certyfikację jakości;

w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Wnioskodawca zobowiązany jest przyporządkować wybraną usługę proinnowacyjną do określonego, ww. komponentu (jednego lub więcej).

Wsparciem objęte będą usługi przyczyniające się do wspierania procesów wdrażania innowacji
z zakresu obszarów i podobszarów dolnośląskich inteligentnych specjalizacji wymienionych
w dokumencie Ramy Strategicznie na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska (załącznik RSI)
.

Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna;

- żywność wysokiej jakości;

- surowce naturalne i wtórne;

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Wykonawcą usługi proinnowacyjnej musi być podmiot spełniający definicję IOB określoną
w SZOOP „
Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Wnioskodawca powinien wykazać, że IOB – wykonawca usługi proinnowacyjnej prowadzi działalność:

-        wpisującą się w powyższą definicję,

-        potwierdzoną poprzez zapisy w odpowiednich dokumentach rejestrowych, typu statut, oraz

-        udokumentowaną w okresie co najmniej jednego zamkniętego roku obrotowego przed dniem ogłoszenia konkursu

 

II.Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 1. MŚP
 2. konsorcja przedsiębiorstw (MŚP) z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

 

III.Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi:
W ramach Schematu 1.2 Ca – 3 600 000,00 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2905 PLN* (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.01.2019 r.) alokacja w PLN wynosi 15 445 800,00 PLN.

 

*Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV.Zasady finansowania projektu

 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 PLN.

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

 

V.Poziom dofinansowania projektów

 Udzielone wsparcie stanowi pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Maksymalne dofinansowanie dla projektu do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis należy zweryfikować czy całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie przekracza równowartości 200 000 euro. W trakcie oceny weryfikowana będzie informacja
o otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku. Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez Wnioskodawcę będzie występowała na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

 

VI.Okres realizacji projektu

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2020 r.

 

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 r. (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).”

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

 VII.Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 22.03.2019 r. do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia
30.04.2019 r
.

DIP nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl w ww. terminie. Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Z uwagi na wymogi sprzętowe (system SNOW)   załączniki w wersji  elektronicznej powinny zostać sporządzone w formacie skanowanych do formatu PDF wydruków dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Pliki graficzne (zdjęcia) powinny dotyczyć jedynie przedstawienia miejsca realizacji projektu, zgromadzonych  zasobów technicznych, tj.  wyłącznie w odniesieniu do  załącznika Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejącego obiektu wraz z fotografiami.

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników, (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP/IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

NUMER NABORU

Numer wniosku o dofinansowanie

Nazwa Wnioskodawcy

Adres Wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2

Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.1

Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

Schemat 1.2 Ca

Usługi dla przedsiębiorstw - profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 

VIII.Zasady wyboru projektów

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r.

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX.Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej oraz merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista/listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2019 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

X.Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI.Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2 CaUsługi dla przedsiębiorstw - profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu.

 

XII.Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.2, Podziałaniu 1.2.1, Schemat 1.2 Ca można kierować poprzez następującą instytucję:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

-    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-    telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14

-    bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Instrukcja wypełniania wniosku 1.2.Ca

Załącznik nr 1 do instrukcji - wskażniki

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu:

Kryteria wyboru projektów

Załączniki nr 3 do regulaminu konkursu: 
Wzór umowy o dofinansowanie

      Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności

      Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych:

   Załącznik 1 Wykaz dokumentów

   Załącznik 1a Zestawienie składników wynagrodzenia

   Załącznik 1b Składniki wynagrodzenia

   Załącznik 1c Oświadczenie dot. US

   Załącznik 1d Oświadczenie dot. ZUS

   Załącznik 2 Oświadczenie Beneficjenta

      Załącznik nr 5 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

      Załącznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL 2014

      Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

      Załącznik nr 8 - Klasyfikacja budżetowa projektu

      Załącznik nr 9 - Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

Załącznik nr 4 do regulaminu - Wykaz załączników

Załącznik nr 5 do regulaminu - Lista sprawdzająca

Załącznik nr 6 do regulaminu - Wykaz dokumentów do umowy o dofinansowanie
Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie oraz wykaz dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie - link