Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
 • Nabór wniosków
Status:
 • Zakończone

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.03.01-IP.01-02-350/19 zostaje wydłużony do dnia 31 stycznia 2020r.

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.03.01-IP.01-02-350/19 zostaje wydłużony do dnia 31 grudnia 2019r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończonym naborze:

Liczba zarejestrowanych wniosków:  13 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania:  78 903 750,87 zł 

Procent wykorzystanej alokacji: 174%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wyniki oceny merytorycznej (wyniki konkursu):

 

 • Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW)

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru - 09.03.2020

 

 • Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD)

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru - 09.03.2020

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów wyboru - 09.03.2020

 

Skład KOP 

 

Wyniki oceny formalnej:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (aktualizacja 28.02.2020)

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (24.01.2020)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (24.01.2020)

 

RPDS.01.03.01-IP.01-02-350/19

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.3

Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.1

Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny - OSI

Schemat 1.3 B 

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 28.05.2019 r. do godz. 15.00 dnia 30.09.2019 r.

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020, określone dla Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny - OSI, którego celem szczegółowym jest ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP.

W zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu) możliwe są:

-        budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.);

-        zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Wsparcie projektów będzie możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP;
 • działalność IOB wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu;
 • Wnioskodawca dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury;
 • przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych;
 • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej na terenie danej gminy infrastruktury o podobnym profilu, chyba że jej limit został wyczerpany/jest na wyczerpaniu.

Rezultatem bezpośrednim projektów będzie odpowiednio:

 • liczba małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartej infrastrukturze

oraz

 • liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP

Rezultaty bezpośrednie będą wskazane w umowie o dofinansowanie projektu (w oświadczeniu przygotowanym według wzoru stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie).

Wykorzystanie powstałej infrastruktury przez dużego przedsiębiorcę będzie skutkowało – zgodnie z zasadą proporcjonalności – odpowiednim zwrotem środków na koniec okresu trwałości projektu. Poziom wykorzystania infrastruktury przez dużego przedsiębiorcę będzie wyliczany procentowo na podstawie zajętej przez niego powierzchni infrastruktury (przy zastosowaniu jednostki miary powierzchni [m2]).

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną, który stanowi podstawę udzielania wsparcia w ramach schematu 1.3 B, udostępnianie infrastruktury wytworzonej
w ramach projektów musi odbywać się na następujących zasadach:

 • infrastruktura jest udostępniana zainteresowanym użytkowników w      oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady, a cena      pobierana za jej użytkowanie lub sprzedaż odpowiada cenie rynkowej;
 • wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej      eksploatacji infrastruktury udzielane są na otwartych, przejrzystych      i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem      obowiązujących zasad udzielania zamówień;
 • wsparcie nie      może być udzielane na infrastrukturę specjalną (dedykowaną), czyli      infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w      trakcie oceny ex ante      przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

W przypadku projektów zgłoszonych w schemacie 1.3.B Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku o dofinansowanie strategię wykorzystania infrastruktury (jako osobny załącznik), odnoszącą się do następujących kwestii:

-                    czy projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MSP;

-                    czy wnioskodawca dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury;

-                    czy projekt nie powiela istniejącej infrastruktury o podobnych parametrach, dostępnej na obszarze danej gminy, lub że jej limit został wyczerpany/ jest na wyczerpaniu;

-                    czy występuje zgodność z RSI.

Wnioskodawca powinien wykazać również, w jaki sposób jego działalność na rzecz MŚP prowadzona w infrastrukturze wytworzonej w ramach projektu, będzie wspierać rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, wskazanych w Ramach strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska (załącznik do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020) i zobowiązać się do uwzględnienia w regulaminie/statucie wytworzonej infrastruktury odpowiednich zapisów umożliwiających osiągnięcie tego celu, np. warunków i preferencji dla MŚP reprezentujących branże wskazane w RSI.

Konkurs jest ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), tj.:

 • Zachodni Obszar Interwencji (ZOI)
 • Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI)
 • Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB)
 • Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW)
 • Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD)

Na każdy z ww. obszarów OSI przeznaczona jest odrębna alokacja i dla każdego OSI tworzone będą odrębne listy rankingowe projektów.

W ramach konkursu aplikować mogą Wnioskodawcy, których projekty zlokalizowane są w całości na obszarze danego OSI.Podstawa udzielenia pomocy publicznej/ pomocy de minimis

Wsparcie w konkursie będzie udzielane jako:

 • pomoc publiczna w przypadku wydatków objętych pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz
 • pomoc de minimis w przypadku wydatków nieobjętych ww. rozporządzeniem, w oparciu
  o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020).

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB);
 • uczelnie/szkoły wyższe;
 • lokalne grupy działania (LGD).

Wnioskodawca będący Instytucją Otoczenia Biznesu powinien spełniać wymogi określone w kryterium formalnym specyficznym „IOB jako podmiot uprawniony (jeśli dotyczy)”: zgodnie z definicją IOB zawartą w SZOOP RPO WD 2014-2020Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP. Wnioskodawca powinien potwierdzić poprzez zapisy w odpowiednich dokumentach rejestrowych (typu statut), że charakter prowadzonej przez niego działalności jest zgodny z treścią wyżej przytoczonej definicji oraz udokumentować prowadzenie takiej działalności w okresie co najmniej jednego zamkniętego roku obrotowego przed dniem ogłoszenia konkursu.

UWAGA:

Do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.3, Podziałania 1.3.1, Schematu 1.3 B, przewidziano:

7 876 472,00 EUR

(PLN 33 824 721,36, kurs 4,2944 PLN** z dnia 29 kwietnia 2019 r.)

** Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Alokacja w ramach konkursu zostanie podzielona w następujący sposób:

Zachodni Obszar Interwencji – 1 627 893 EUR,

Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji – 1 765 065 EUR,

Obszar Interwencji Doliny Baryczy – 1 440 775 EUR,

Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej – 1 305 989 EUR,

Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD) – 1 736 750 EUR.

IV. Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 20 000 000 PLN.

Miejsce realizacji projektu:zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” z zastrzeżeniem projektów realizowanych w ramach OSI.

V. Poziom dofinansowania projektów

 W przypadku wydatków objętych pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – 85% (maksymalna kwota pomocy stanowi różnicę między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, ale nie może przekroczyć wartości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu).

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – 85% (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro).

W trakcie oceny weryfikowana będzie informacja o otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku. Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez Wnioskodawcę będzie występowała na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

UWAGA: W ramach przedmiotowego konkursu przewiduje się możliwość udzielania zaliczek do 40% przyznanej kwoty dofinansowania w przypadku wszystkich Beneficjentów.

VI. Okres realizacji projektu

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2022 r.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 r. (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).”

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 28.05.2019 r. do godz. 15.00 dnia 30.09.2019 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia
30.09.2019 r
.

DIP nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl w ww. terminie. Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Z uwagi na wymogi sprzętowe (system SNOW)   załączniki w wersji  elektronicznej powinny zostać sporządzone w formacie skanowanych do formatu PDF wydruków dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Pliki graficzne (zdjęcia) powinny dotyczyć jedynie przedstawienia miejsca realizacji projektu, zgromadzonych  zasobów technicznych, tj.  wyłącznie w odniesieniu do  załącznika Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejącego obiektu wraz z fotografiami.

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników, (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP/IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

NUMER   NABORU

Numer   wniosku o dofinansowanie

Nazwa   Wnioskodawcy

Adres   Wnioskodawcy

NIP

Tytuł   projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.3

Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.3.1

Rozwój przedsiębiorczości – konkurs   horyzontalny - OSI

Schemat 1.3 B

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

Dolnośląska   Instytucja Pośrednicząca

ul.   Strzegomska 2-4

53-611   Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

VIII. Zasady wyboru projektów

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej oraz merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista/listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2020 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu. Zmiany w zakresie terminu rozstrzygnięcia konkursu nie będące skutkiem zmiany terminu naboru wniosków będą podawane do informacji w formie komunikatu zamieszczonego na stronie www.dip.dolnyslask.pl bez zmiany przedmiotowego Ogłoszenia.

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

XI.Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny - OSI, Schemat 1.3 BWsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.

XII.Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.3, Podziałaniu 1.3.1, Schemat 1.3 B można kierować poprzez następującą instytucję:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

-    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-    telefon: 71 776 58 13, 71 776 58 14

-    bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

 

Aktualizacja  Ogłoszenia 1.3 B ze względu na:

a) dodanie Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie 

b) dodanie załączników do wniosku o dofinansowanie

 

Instrukcja 1.3.1 B 

Zał. nr 1 do Instrukcji 1.3.1  B - lista wskaźników 

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

Oświadczenie o osiągnięciu rezultatów bezpośrednich projektu B

Wyliczenie kwoty pomocy 

Analiza finansowa 

Analiza finansowa - przykład dla projektu z luką finansową 

Analiza finansowa - przykład dla projektu ze zryczałtowaną stawką 

Analiza finansowa - przykład dla projektu objętego pomocą publiczną 

 

 

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o konkursie 1.3 B (aktualizacja 25.06.2019)

Ogłoszenie o konkursie 1.3 B (aktualizacja 29.05.2019)

Ogłoszenie o konkursie 1.3 B

Regulamin konkursu 1.3 B (aktualizacja 25.06.2019)

Regulamin konkursu 1.3 B (aktualizacja 29.05.2019)

Regulamin konkursu 1.3 B 

Wykaz zmian dot. aktualizacji 25.06.2019

Wykaz zmian dot. aktualizacji 29.05.2019 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu: Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu: Kryteria wyboru projektu

Załączniki nr 3 do regulaminu konkursu: Wzór umowy o dofinansowanie

       Załącznik nr 3 do umowy: Harmonogram płatności

       Załącznik nr 4 do umowy: wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność 
               Załącznik 1 Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych
               Załącznik 1a Zestawienie składników wynagrodzenia personelu zaangażowanego w projekt
               Załącznik 1b Składniki wynagrodzenia
               Załącznik 1c Oświadczenie dot. US
               Załącznik 1d Oświadczenie dot. ZUS
               Załącznik 2 Oświadczenia beneficjenta 

        Załącznik nr 5 do umowy: Obowiązki informacyjno- promocyjne beneficjenta

        Załącznik nr 6 do umowy: Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

        Załącznik nr 7 do umowy: Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

        Załącznik nr 8 do umowy: Klasyfikacja budżetowa projektu

        Załącznik nr 9 do umowy: Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 (załącznik SZOOP nr 7) 

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu: Wykaz załączników

Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu: Lista sprawdzająca

Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu: Wykaz dokumentów do podpisania umowy

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie oraz wykaz dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie - link