Wiadomości

19 maja 2020 r. Uchwałą ZWD nr 2112/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

 

Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: 

 

Uchwała_SzOOP2112/VI/20 - 19 05 2020
SzOOP_RPO 2014-2020v55 - 19 05 2020
Wykaz zmianSzOOPv55 - 19 05 2020

 

ZałącznikSzOOPnr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania wposzczególnych osiach priorytetowych
ZałącznikSzOOPnr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego iproduktu dla działań ipoddziałań
ZałącznikSzOOPnr 3 Kryteria wyboru projektów wramach RPO WD 2014-2020
ZałącznikSzOOPnr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej
ZałącznikSzOOPnr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD wramach trybu pozakonkursowego
ZałącznikSzOOPnr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji
ZałącznikSzOOPnr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR
ZałącznikSzOOPnr 8 Plany działania wzakresie EFS wraz zkryteriami wyboru projektów
ZałącznikSzOOPnr 9 Zasady realizacji projektów grantowych wDziałaniu 3 3

 

Więcej w linku: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Archiwalne wersje SzOOP  RPO WD 2014-2020