Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
  • Zakończone

 Wyniki ocen:

 

Ocena merytoryczna:

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (aktualizacja 16.05.2018)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzją z dnia 23.04.2018 r. przyznał środki na pokrycie brakującej kwoty zgodnie z Tabelą z wolnymi środkami 201-2020.

W związku z tym dofinansowanie dostają wszystkie projekty umieszczone na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru.

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (27.10.2017)

Zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 października 2017 r. dotyczącej wolnych środków przewidzianych w ramach RPO WD 2014-2020 zwiększa się przewidzianą w ramach konkursu alokację do kwoty 3 386 064,04 PLN, w związku z czym do dofinansowania zostają wybrane wszystkie projekty umieszczone na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru (lista projektów ocenionych pozytywnie). 

 

Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej 1.4.1 A (12.04.2018)Lista po procedurze odwoławczej

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej 1.4.1 A (12.04.2018Lista po procedurze odwoławczej

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej 1.4.1 A(aktualizacja 03.08.2017)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej 1.4.1 A(aktualizacja 03.08.2017)

 

Informacja o składzie KOP


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr RPDS.01.04.01-IP.01-02-224/16 Schemat 1.4.1.A „Tworzenie nowych modeli biznesowych” zostaje wydłużony do 31 lipca 2017r.


RPDS.01.04.01-IP.01-02-224/17

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,
której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.4.1
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.4 A
Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP


Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 01.03.2017r. do godz.15.00 dnia 04.04.2017r.I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegający na:
a) stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:

  • stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
  • dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
  • otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;
  • działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy

W ramach powyższego Schematu 1.4 A preferencje uzyskają projekty:

  • realizowane w partnerstwie;
  • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488)

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom oraz LGD (Lokalnym Grupom Działania), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.


III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 532 290 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,4141 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 29.12.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 2 349 581,29 PLN.
Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) - stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa - wynosi 50 000 PLN na przedsiębiorcę- w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 50 tys. dla każdego z partnerów).

Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) - tworzenie Planów rozwoju eksportu (krótkoterminowych) przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy - wynosi 20 000 PLN na przedsiębiorcę - w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 20 tys. dla każdego z partnerów).

Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) – 10 000 PLN na przedsiębiorcę.
Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) – 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Beneficjent musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 15 % kosztów kwalifikowalnych.

 

VI. Okres realizacji projektu
Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014
Należy mieć na uwadze, iż Wnioskodawca rozpoczynając projekt wcześniej niż po podpisaniu umowy o dofinansowanie czyni to na własne ryzyko.
Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później niż do 30 czerwca 2018 roku.

Uwaga! Do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP (Instytucji Ogłaszającej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 01.03.2017 r. do godz. 15.00 dnia 04.04.2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z podpisanymi załącznikami w terminie

do godz. 15.00 dnia 04.04.2017 r.

Za datę wpływu do DIP (IOK) uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się w szczególności za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

 

Nazwa wnioskodawcy
Adres wnioskodawcy
NIP
Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw- konkurs horyzontalny”
Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

 

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.
W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:
– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub
– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.


Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.


Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji (zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej). Powyższy warunek jest oceniany przez DIP. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzupełnień braków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

VIII. Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.4, Podziałania 1.4.1, Schematu 1.4 A znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII. Kontakt
Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.4, Podziałania 1.4.1, Schematu 1.4 A można kierować poprzez:

  • e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13
  • lub bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

 

Ogłoszenie o konkursie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do instrukcji - lista wskaźników

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu:

1) Wzór wniosku o dofinansowanie

2) Kryteria wybory projektów

3) Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych:

Załącznik 1 Wykaz dokumentów

Załącznik 1a Zestawienie składników wynagrodzenia

Załącznik 1b Składniki wynagrodzenia

Załącznik 1c Oświadczenie dot. US

Załącznik 1d Oświadczenie dot. ZUS

Załącznik 2 Oświadczenie Beneficjenta

Załącznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 8 - Klasyfikacja budżetowa projektu

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie oraz wykaz dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie - link