Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Ocena merytoryczna
Status:
  • Zakończone

Wyniki ocen:

 

Ocena techniczna:

Wyniki weryfikacji technicznej

 

Ocena formalna:

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (aktualizacja 10.04.2017)

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - 18.01.2017

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej - 18.01.2017

 

Ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej 3.3.1.C - OSI LGOI

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej 3.3.1.C - OSI LGOI - aktualizacja 08.05.2017

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej 3.3.1.C - OSI OIRW

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej 3.3.1.C - OSI ZKD

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej 3.3.1.C - OSI OIDB

Lista OSI OIDB:

Lista projektów ocenionych pozytywnie zawiera 4 pozycje, których łączna wartość dofinansowania wynosi 19 546 566,83  PLN, co przekracza przewidzianą na OSI OIDB alokację. W związku z powyższym projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru do pozycji 2 włącznie otrzymają dofinansowanie.

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej 3.3.1.C - OSI OIDB - aktualizacja 09.03.2017

Lista OSI OIDB:

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 08.03.2017 r. w sprawie wykorzystania środków pozostałych oraz planowanych do rozdysponowania w ramach poszczególnych działań/poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 (RPO WD) zatwierdza się wszystkie projekty w ramach OSI OIDB, które zostały ocenione pozytywnie do dofinansowania.

 

Informacja o skladzie KOP - 3.3.1.C

 


Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pełniąca rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z konkursem realizuje:

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław

oraz

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
Wrocław 53-611

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZNAJDUJE SIĘ RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WD - http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-3-3-1-c-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkursy-horyzontalne-nabor-na-osi/

 

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o konkursie 3.3.1 C – OSI

Regulamin konkursów 3.3 C
Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria wyboru 3.3 C
Załącznik nr 2 do regulaminu – Lista wskaźników 3.3 C

 

Wykaz informacji wraz z załącznikami do wniosku:

Deklaracja Natura 2000
Deklaracja RDW

Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej/pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie
Oświadczenie – pp_de_minimis

Oświadczenie – analiza OOŚ z instrukcją

Oświadczenie VAT dla Partnera
Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt
Oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy

Szerokie pełnomocnictwo – ECR

UOKiK – Pomoc publiczna – Informacja dodatkowa

Wkład niepieniężny z pp i bez pp
Wkład niepieniężny z pp
Wkład niepieniężny bez pp

Załącznik dotyczący określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020 w zakresie EFRR

Załącznik nr 3 do uchwały – wzór umowy

Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności (obowiązuje wraz z klasyfikacją budżetową)
Załącznik nr 4 do umowy – Wykaz dokumentów
    1 Zestawienie składników wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1a Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1b Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1c Oświadczenie dot US – do załącznika nr 4
    1d Oświadczenie dot ZUS – do załącznika nr 4
    2 Oświadczenie beneficjenta – do załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do umowy – obowiązki info promo
Załącznik nr 6 do umowy – wykaz osób
Załącznik nr 7 do umowy – zakres danych

Załącznik nr 4 do uchwały – wzór decyzji
Załącznik nr 3 do decyzji - Harmonogram płatności (obowiązuje wraz z klasyfikacją budżetową)
Załącznik nr 4 do decyzji – Wykaz dokumentów
    1 Zestawienie składników wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1a Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1b Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1c Oświadczenie dot US – do załącznika nr 4
    1d Oświadczenie dot ZUS – do załącznika nr 4
    2 Oświadczenie beneficjenta – do załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do decyzji – obowiązki info promo
Załącznik nr 6 do decyzji – wykaz osób
Załącznik nr 7 do decyzji – zakres danych

 

Materiały dodatkowe:

ESCO i kontrakting

Podrecznik – Sektor publiczny