Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
 • Zakończone

Projekty wybrane do dofinansowania (po II etapie oceny merytorycznej):

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (31.10.2019)

Skład KOP

 

Ocena merytoryczna (I etap)

Lista projektów które spełniły kryteria oceny merytorycznej (30.09.2019)

 

Ocena formalna:

Lista projektów które spełniły kryteria oceny formalnej (29.07.2019)

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.03.03.03-IP.01-02-326/18 zostaje wydłużony do dnia 31 lipca 2019r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o złożonych wnioskach:

Liczba zarejestrowanych wniosków:  1 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania:  5 210 416,11 zł 

Procent wykorzystanej alokacji: 85 %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RPDS.03.03.03-IP.01-02-326/18

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

oraz

MIASTO JELENIA GÓRA,

któremu Zarząd Województwa Dolnośląskiego

11 czerwca 2015 r. powierzył zadania w ramach

instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020,

w ramach współpracy pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 a Miastem Jelenia Góra pełniącym funkcję lidera ZIT AJ i pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje

Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

 

Oś priorytetowa 3

Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.3.3 ZIT AJ

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ

Typ 3.3 e

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 30.11.2018 r. do godz. 15.00 dnia 30.04.2019r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), których celem będzie udzielnie grantów umożliwiających wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Zastosowanie formuły projektów grantowych pozwoli wykorzystać doświadczenie podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji Grantodawców i ma prowadzić do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii w ramach gospodarki niskoemisyjnej.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące:

- właścicielem domów jednorodzinnych

- właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,

- najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu), zwanymi dalej Grantobiorcami[1]  w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. 

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS, zgodnie z katalogiem Beneficjentów wymienionym w SzOOP RPO WD 2014-2020.

 

Granty można otrzymać na:

- modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła [2] :

na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe (niezależnie od ich klasy) i olejowe). Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową. Dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacja[8] o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację). Wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania. Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.

Inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki). W przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru, dopuszcza się mikroinstalacje[3] , których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku, w którym modernizowane jest źródło ciepła na podstawie średniorocznego zużycia za lata ubiegłe i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu. Dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek. W przypadku montażu ogrzewania elektrycznego można uwzględnić dodatkowe zapotrzebowanie podczas wyliczania mocy instalacji. Instalacje OZE są fakultatywne.

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny, w oparciu o aktualny audyt energetyczny lub audyt uproszczony sporządzony wg wskazanej przez IOK metodologii.

Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie (co  wynika z audytu i analizy opcji we wniosku o dofinansowanie) lub jest technicznie niemożliwe.

Inwestycje w ramach działania mają długotrwały charakter i dlatego powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa) oraz redukcją emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 co powinno wynikać z dokumentacji projektu (poprzez dobór właściwych wskaźników rezultatu) a redukcja emisji musi dotyczyć nie tylko projektu ale i każdego źródła ciepła w projekcie. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz, w stosownych przypadkach, przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.

Wsparcie powinno być uwarunkowane uprzednim wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń. Wyjątek stanowią budynki, które osiągnęły minimalny poziom efektywności energetycznej wyrażony współczynnikiem zapotrzebowania budynku na energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania CWU (EP), wskazanym w kryteriach wyboru projektów. W przypadku budynków historycznych (ujętych w rejestrze / wykazie zabytków lub gminnej ewidencji zabytków), współczynnik EP może zostać przekroczony, o ile zostały przeprowadzone minimalne inwestycje w efektywność energetyczną, takie jak wymiana okien o lepszej charakterystyce energetycznej, izolacja dachu / stropu i wentylacja z odzyskiem (rekuperacją) ciepła (co najmniej jeden element). Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Grantodawca (wnioskodawca) zobowiązany będzie dołączyć do wniosku o dofinansowanie jako załącznik procedury realizacji projektu grantowego zgodnie z wymogami zawartymi w zaleceniach Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 do realizacji projektów grantowych.

 

UWAGA:

1) Projekty muszą być realizowane na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ.

2) Jeden Wnioskodawca (Grantodawca) może złożyć w tym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Zasada dotyczy również projektów partnerskich – Wnioskodawca nie może brać udziału w projekcie partnerskim jako partner, jeśli składa wniosek samodzielnie w tym samym konkursie.

Projekty powinny być przygotowane zgodnie z prawem wspólnotowym i prawem krajowym oraz między innymi zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD 2014-2020); Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP 2014-2020); Zaleceniami Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

II.  Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie projektów grantowych w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów zwanymi Grantodawcami[5] :

 

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne[6]których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;

Beneficjent (Wnioskodawca) (oraz jego jednostki organizacyjne i podległe) nie może być grantobiorcą. Grantobiorca nie może być ponadto podmiotem powiązanym z beneficjentem/grantodawcą osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru grantobiorcy a grantobiorcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

III.  Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 1 432 923,00 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2779 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 27.09.2018 r.) alokacja w PLN wynosi 6 129 901,30 PLN.

Konkurs jest ukierunkowany na Obszar ZIT AJ obejmujące następujące obszary:

Miasto Jelenia Góra, Gmina Janowice Wielkie, Gmina Jeżów Sudecki, Miasto Karpacz, Miasto Kowary, Gmina Mysłakowice, Miasto Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Stara Kamienica, Miasto Szklarska Poręba, Gmina i Miasto Gryfów Śląski, Gmina i Miasto Lubomierz, Miasto i Gmina Mirsk, Miasto i Gmina Wleń, Gmina Pielgrzymka, Miasto i Gmina Świerzawa, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja.

 

IV.  Zasady finansowania projektu

Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania projektu grantowego wynosi 500 000 PLN.

Średnia wartość grantu udzielonego Grantobiorcy nie przekracza 35 000 PLN niezależnie od liczby źródeł ciepła w domu / mieszkaniu - w przypadku wymiany źródeł indywidualnych (zgodnie z kryterium „Limit kwotowy na źródło ciepła”. W przypadku zastąpienia źródeł indywidualnych źródłami zbiorczymi (jak kotłownia osiedlowa albo dla budynku) zastosowanie ma wyłącznie kryterium „Zasadność i adekwatność wydatków”.

Miejsce realizacji projektu:zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”

Nabór obejmuje projekty z obszaru ZIT AJ.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis maksymalny limit dofinansowania środków EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych (dotyczy to zarówno poziomu grantodawcy jak i grantobiorcy).

W przypadku pomocy udzielanej na podstawie GBER – zgodnie z limitem określonym w rozporządzeniu ( art. 37 i/lub 41 GBER - dotyczy grantobiorcy).

(z uwzględnieniem dopuszczalnych limitów kwalifikowalności wydatków dla projektów grantowych wynikających z zał. nr 7 do SZOOP).

Co najmniej 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie grantowym muszą stanowić wydatki przeznaczone na granty i nie więcej niż 15% wydatków kwalifikowalnych mogą stanowić wydatki nieprzeznaczone na granty.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w części projektu obejmującej wydatki nieprzeznaczone bezpośrednio na granty, dofinansowanie może być udzielane na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. W tym przypadku wielkość dofinansowania może wynosić do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis na poziomie grantodawcy i grantobiorcy należy zweryfikować czy całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie przekracza równowartości 200 000 euro.

Pomoc publiczna wystąpi w przypadku wymiany źródeł ciepła w pomieszczeniach wykorzystywanych na działalność gospodarczą / u podmiotów będących przedsiębiorcami oraz w przypadku montażu instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z OZE wykorzystywanej na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Montaż mikroinstalacji OZE w domu jednorodzinnym / budynku wielorodzinnym w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza / którego właściciel / najemca nie jest przedsiębiorcą nie stanowi pomocy publicznej jeśli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

 • grantobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie udostępnia powierzchni innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej /oświadczenie Grantobiorcy/,
 • wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne /oświadczenie Grantobiorcy/,
 • rozmiar (zdolność wytwórcza instalacji) nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta /i wynika to z przeprowadzonej oceny zapotrzebowania na energię na podstawie zużycia z lat ubiegłych - z uwzględnieniem sytuacji, gdy potrzeby te ulegną zwiększeniu ze względu na planowe wykorzystanie energii elektrycznej z OZE na potrzeby grzewcze - co wymaga weryfikacji przez Grantodawcę.

Wielkość, limity dofinansowania oraz podstawę prawną udzielenia grantu, każdorazowo określa umowa o powierzenie grantu zawierana pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą. Umowa o powierzenie grantu podlega akceptacji DIP i musi być zgodna z wymogami zawartymi w Zaleceniach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje dot. wystąpienia pomocy publicznej w projektach grantowych zawarte są w  „Zaleceniach Instytucji Zarządzającej do realizacji projektów grantowych”.

 

VI.  Okres realizacji projektu

    I. Rozpoczęcie projektu

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez Grantodawcę i Grantobiorcę jest 1 stycznia 2014 roku (ew. wyjątkami dot. pomocy publicznej – jeśli dotyczą).

    II. Zakończenie projektu

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 roku (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).”

Uwaga:

do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

Przez projekt zakończony rozumie się projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany i zostało to potwierdzone np. podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru. W przypadku projektów realizowanych etapami, zakończenie realizacji części z nich nie stanowi przesłanki do uznania, że cały projekt został zakończony. Nastąpi to dopiero po zakończeniu ostatniego etapu, czyli np. po podpisaniu protokołu odbioru ostatniego etapu lub protokołu odbioru końcowego.

Grantobiorca:

Wniosek Grantobiorcy o refundację grantu musi być złożony w terminie wskazanym w umowie o powierzenie grantu, zawartej pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą.

UWAGA: Przy określeniu terminu złożenia przez Grantobiorcę wniosku o refundację grantu należy wziąć pod uwagę termin zakończenia realizacji projektu grantowego, tj. 31 grudnia 2021r.

 

VII.  Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 30.11.2018 r. do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia 30.04. 2019r.

DIP nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl ww. terminie. Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Z uwagi na wymogi sprzętowe (system SNOW)  załączniki w wersji  elektronicznej powinny zostać sporządzone w formacie skanowanych do formatu PDF wydruków dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Pliki graficzne (zdjęcia) powinny dotyczyć jedynie przedstawienia miejsca realizacji projektu, zgromadzonych  zasobów technicznych, tj.  wyłącznie w odniesieniu do  załącznika Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejącego obiektu wraz z fotografiami.

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP/IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

NUMER NABORU

Numer wniosku o dofinansowanie

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 3.3  Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ

Typ 3.3 e  Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

 

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 

VIII.  Zasady wyboru projektów

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX.Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej, merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2019 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

X.  Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI.  Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 3.3, Podziałania 3.3.3, Typ 3.3 e znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII.  Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w do Działania 3.3, Podziałania 3.3.3, Typ 3.3 można kierować poprzez:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 
ul. Strzegomska 2-4,

53-611 Wrocław

-    E – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-    Telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14

 

Zapytania do ZIT AJ (wyłącznie w zakresie Strategii AJ) można składać za pomocą:

-     E – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-     Telefonu: 75 7546 249, 75 7546 288

-    Bezpośrednio w siedzibie:

Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi

Aglomeracji Jeleniogórskiej

ul. Okrzei 10

58-500 Jelenia Góra

 


Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja 11.04.2019r)

Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja 05.02.2019r)

Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja)

Ogłoszenie o konkursie

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie

Lista wskaźników - załącznik nr 1 do instrukcji

Dokumentacja konkursowa:

 

Regulamin konkursu (aktualizacja 11.04.2019r)

Regulamin konkursu (aktualizacja 05.02.2019r)

Regulamin konkursu (aktualizacja)

Regulamin konkursu

wykaz zmian - (dot. aktualizacji 11.04.2019r)

wykaz zmian - (dot. aktualizacji 05.02.2019r)

wykaz zmian- dot. aktualizacji

załącznik nr 1 - zalecenia do realizacji projektów grantowych (aktualizacja 11.04.2019)

załącznik nr 1 - zalecenia do realizacji projektów grantowych

załącznik nr 1 do zaleceń

załącznik nr 2 do zaleceń

załącznik nr 3 do zaleceń

załącznik nr 4 do zaleceń

załącznik nr 5 do zaleceń

załącznik nr 2 - Wzór wniosku

załącznik nr 3- Kryteria wyboru projektów (aktualizacja)

załącznik nr 3 - Kryteria wyboru projektów

załącznik nr 4 - umowa o dofinansowanie projektu (aktualizacja 11.04.2019)

załącznik nr 4 - umowa o dofinansowanie projektu

załącznik nr 3 do umowy - harmonogram

załącznik nr 4 do umowy - obowiązki informacyjne

załącznik nr 5 do umowy - wykaz osób

załącznik nr 6 do umowy - zakres danych (aktualizacja 11.04.2019)

załącznik nr 6 do umowy - zakres danych

załącznik nr 7 do umowy - klasyfikacja budżetowa projektu

załącznik nr 8 do umowy - kwalifikowalność wydatków

załącznik nr 5 - wykaz załączników

załącznik nr 6 - lista sprawdzająca

załącznik nr 7 - wykaz dokumentów do umowy

załącznik nr 8- audyt uproszczony (aktualizacja 15.02.2019 r.)

załącznik nr 8 - audyt uproszczony (aktualizacja 04.02.2019r)

załącznik nr 8 - audyt uproszczony

Metodologia audytu uproszczonego

załącznik nr 9 - ocena poziomów substancji w powietrzu

Strategia ZIT AJ

Zał. nr 1 do Strategii ZIT AJ

Zał. nr 2 do Strategii ZIT AJ

Zalączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

Analiza finansowa pełna księgowość

Analiza finansowa uproszczona księgowosć

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie w zakresie OOŚ

Oświadczenie VAT dla Partnera

Oświadczenie VAT dla podmiotu realizującego projekt

Oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy

Deklaracja Natura 2000

Wzór pełnomocnictwa

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy leasingowej

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie:

pouczenie instytucji

Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec US

Oświadczenie o niekaralności osoby fizycznej

Oświadczenie o niekaralności

Harmonogram płatności (obowiązuje wraz z klasyfikacją budżetową)

Formularz identyfikacji finansowej

Formularz identyfikacji finansowej-obsługa zaliczki

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w Formularzu pomocy publicznej

Oświadczenie dot. ubiegania się o środki z innych źródeł

Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie Partnera projektu dot. kwalifikowalności VAT

Oświadczenie Podmiotu realizującego projekt dot. VAT

Oświadczenie o prawie do dyspo. nieru. w celu realizacji projektu

Deklaracja Natura 2000

Harmonogram realizacji zamówień

Wykaz osób uprawnionych w ramach SL2014

Wniosek dot. dostępu osoby uprawionej do SL2014

Klasyfikacja budżetowa projektu

Weksel in blanco

Deklaracja wekslowa

 


[1] Grantobiorca -  podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego. Grantobiorca nie może być ponadto podmiotem powiązanym z beneficjentem / grantodawcą osobowo lub kapitałowo. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

[2]  Wysokoemisyjne źródło ciepła – źródło ciepła nie spełniające norm emisyjnych ekoprojektu2 obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 52, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii

[3] W rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii

[4] W rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii

[5] Grantodawca – beneficjent udzielający grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego przez grantobiorców. Grantodawca nie może być jednocześnie Grantobiorcą.

[6] Do identyfikacji podmiotu publicznego należy stosować definicję zapisaną w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.