Wiadomości

Szanowni Państwo,

13 marca 2018 r. uchwałą nr 5006/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Zmiana załącznika nr 5  Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020  dotyczy aktualizacji wartości trzech projektów w ramach Działania 5.2 System transportu kolejowego oraz dodanie projektu w ramach Działania 8.1 Projekty Powiatowych Urzędów Pracy. Szczegółowe informacje zostały ujęte w uzasadnieniu do Uchwały.

Uchwala_SZOOP 13 03 2018

Uzasadnienie do uchwały SZOOP 13 03 2018

Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego