Wiadomości

W dniu 30 listopada br. w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z Dolnego Śląska pt. „Dolny Śląsk i Przedsiębiorczość - Wsparcie unijne dla dolnośląskich przedsiębiorstw w 2018 roku”

Podczas spotkania zostały omówione możliwości dofinansowań dolnośląskich przedsiębiorstw na lata 2018-2020 oraz nowa, atrakcyjna forma wsparcia unijnego rozwoju przedsiębiorstw jakim są instrumenty zwrotne, tj. pożyczki i poręczenia przez: 

- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  (DIP)– jest jednostką samorządową Województwa Dolnośląskiego, zajmuje się organizacją konkursów na dofinansowania projektów ze środków unijnych. Są to konkursy na  dofinansowanie realizacji projektów w ramach zagadnień tematycznych (tzw. osi priorytetowych) „Przedsiębiorstwa i innowacje” oraz „Gospodarka niskoemisyjna”.

- Dolnośląscy Pracodawcy to jedna z najliczniejszych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku skupiająca ponad 150 firm działających w regionie wspierająca rozwój biznesu dolnośląskich firm. Organizacja należy do konfederacji Lewiatan,

- Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  (DWUP) – zajmuje się wspieraniem dotacjami  projektów związanych m.in. związanych z poprawą szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprawą zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce, poprawą dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, wydłużeniem aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia, poprawą efektywności kształcenia zawodowego.

- Bank Gospodarstwa Krajowego - pełni rolę Funduszu dla instrumentów finansowych wdrażanych w ramach dolnośląskiego RPO, które będą zwiększały dostęp przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego takich jak pożyczki, mikropożyczki , poręczenia i reporęczenia.  

1

2

3

4

5

6

7

8

9