Wiadomości

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, iż od dnia 23.08.2017 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dokument jest dostępny na portalu Funduszy Europejskich oraz Ministerstwa Rozwoju.

Najważniejsza zmiana ujęta w nowych Wytycznych dotyczy sposobu upublicznienia zapytania ofertowegow przypadku, gdy Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z przypisem 55 w sekcji 6.5.2 pkt 14) Wytycznych, publikacja taka powinna nastąpić na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu a od 1 stycznia 2018 r. – na stronie IZ RPO WD.

Tym samym dla postępowań wszczętych od dnia 23.08.2017 r. nie jest już dozwolona publikacja na własnej stronie internetowej Wnioskodawcy.

Informacje w tym zakresie będą na bieżąco publikowane na stronie DIP.