Wiadomości

Komunikat w sprawie konkursu nr RPDS. 01.03.03-IP.01-02-183/16 w Działaniu 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach działania 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w załączniku nr 3 do regulaminu konkursu, który stanowi wyciąg z uchwały nr 42/16 z dnia 8 września 2016 r. zatwierdzonej przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w sekcji Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ dokonano korekty błędów technicznych w kryteriach.

W I sekcji – sekcji ogólnej poprawiono:

-  błędnie wskazane liczby porządkowe kryteriów w tabeli kryteriów (kolumna „a”) oraz w nazwach tabel z punktacją do tych kryteriów

oraz

- błędnie podane w tabeli Punktacja do kryterium nr 2 Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT wartości punktów do uzyskania w tym kryterium.

Ponadto w tabeli kryteriów (kolumna „d”) w opisie dla kryterium 2 i 3 dodano brakujący zapis: (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku).

W/w zmiany mają charakter wyłącznie techniczny i nie wpływają na zmianę warunków przeprowadzenia konkursu.

W związku z powyższym, kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ, obowiązujące w konkursie RPDS. 01.03.03-IP.01-02-183/16 otrzymują brzmienie:

 

3.Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ

 

Założenia ogólne:

 

  1. 1.Liczba możliwych do zdobycia punktów stanowi 50% wszystkich możliwych do zdobycia punktów podczas całego procesu oceny, czyli wynosi 27 pkt..

 

 

 

I sekcja – ocena ogólna

                             EFRR i EFS:

 

a b c d e
Lp. Nazwa kryterium

Definicja kryterium

 

Opis znaczenia kryterium Waga kryterium %
1 Wpływ projektu na  realizację Strategii ZIT Weryfikowany będzie faktyczny wpływ przedsięwzięcia na minimalizację negatywnych zjawisk  opisanych w  Strategii ZIT oraz faktyczny wpływ projektu na realizację zamierzeń strategicznych ZIT. Sprawdzana  będzie zbieżność zapisów dokumentacji aplikacyjnej z zapisami Strategii ZIT. Ocena w tym aspekcie będzie opisowa i będzie zawierała szczegółowe  uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów. Każdorazowo w regulaminie konkursu będzie wykazane jakie elementy będą brane pod uwagę przy ocenie tego kryterium (zakłada się, że będą to różne czynniki adekwatne do danego typu projektów).

Kryterium punktowe

(Liczba możliwych do zdobycia punktów zostanie określone w regulaminie konkursu)

 

(0 punktów w kryterium oznacza

odrzucenie wniosku)

 

13,5 pkt.

50%
2 Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT

Weryfikowany będzie poziom wpływu wskaźników zawartych w projekcie na realizacje wartości docelowych wskaźników Strategii ZIT wynikających z Porozumienia. (wskaźników Ram Wykonania i pozostałych z RPO). Każdorazowo w regulaminie konkursu będzie określane, jakie wskaźniki będą brane pod uwagę przy tym kryterium, a także ustalana będzie waga poszczególnych wskaźników oraz progi wartości wskaźnika niezbędne dla przyznania punktów.

W przypadku braku wskaźników wynikających z Porozumienia (dot. również sytuacji, gdy brak jest tylko wskaźnika produktu lub rezultatu) w kryterium tym będą brane pod uwagę inne adekwatne dla danego naboru wskaźniki (określone w regulaminie konkursu).

Kryterium punktowe

(Liczba możliwych do zdobycia punktów zostanie określone w regulaminie konkursu)

 

10,8 pkt.

 

(0 punktów w kryterium nie oznacza

odrzucenia wniosku)

40%
3 Komplementarny charakter projektu

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy we wniosku o dofinansowanie zostały wskazane projekty, które są  powiązane ze zgłoszonym projektem i które zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji na terenie danego ZIT i zostały sfinansowane ze środków publicznych zewnętrznych.

Projekty te mogą polegać na wykorzystywaniu efektów realizacji innego projektu, wzmocnieniu trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją drugiego, bardziej kompleksowym potraktowaniem problemu m.in. poprzez zaadresowanie projektu do tej samej grupy docelowej, tego samego beneficjenta, tego samego terytorium, uzależnienia realizacji jednego projektu od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia itd.

Kryterium punktowe

(Liczba możliwych do zdobycia punktów zostanie określone w regulaminie konkursu)

 

2,7 pkt.

 

(0 punktów w kryterium nie oznacza

odrzucenia wniosku)

10%

 

 

 

 

 

Punktacja do kryterium nr 1 Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT

 

Wyszczególnienie

Projekt realizuje cele

Strategii ZIT AJ/ma wpływ na rozwój przedsiębiorstw z obszaru AJ znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju - (do 24 miesięcy);

ilość punktów

Projekt realizuje cele

Strategii ZIT AJ/ ma wpływ na

wzmocnienie innowacyjności oraz ułatwienie transferu technologii i kapitalizacji wiedzy w przedsiębiorstwach z obszaru AJ;

ilość punktów

Wpływ projektu na realizację adekwatnych celów i wsparcie działań wskazanych

w Strategii ZIT AJ;

ilość punktów

 (brak wpływu i wpływ nieznaczący) 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt.
25% maksymalnej oceny (niski wpływ)   pkt. 0,5 pkt. 1,5 pkt. 1,375 pkt.
50% maksymalnej oceny (średni wpływ)   pkt. 1 pkt. 3 pkt. 2,75 pkt.
100% maksymalnej oceny (wysoki wpływ)  pkt. 2 pkt. 6 pkt.  5,5 pkt.
Waga do oceny punktowej  w % 15,5 % 44,5 % 40 %
Ocena: (max 13,5 pkt. – 100%) 2 pkt. 6 pkt. 5,5 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktacja do kryterium nr 2 Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT

 

Wyszczególnienie Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe
0 (brak wpływu i wpływ nieznaczący) -        0-15 wspartych przedsiębiorstw – 0 pkt.
25% maksymalnej oceny (niski wpływ) -        16-25 wspartych przedsiębiorstw – 2,7 pkt.
50% maksymalnej oceny (średni wpływ) -        25-30 wspartych przedsiębiorstw – 5,4 pkt.
100% maksymalnej oceny (wysoki wpływ) -        powyżej 30 wspartych przedsiębiorstw – 10,8 pkt.
Waga danego wskaźnika 100%

Ocena:

(max 10,8 pkt. – 100%)

 

 

10,8 pkt.

 

 

 

 

Punktacja do kryterium nr 3 Komplementarny charakter projektu

 

Punktacja  
0 Brak komplementarności
25% maksymalnej oceny – 0,675 pkt. Projekt komplementarny z co najmniej jednym  projektem
50% maksymalnej oceny – 1,35 pkt. Projekt komplementarny z co najmniej dwoma projektami
100% maksymalnej oceny – 2,7 pkt. Projekt komplementarny z co najmniej czteroma projektami

Ocena:

(max 2,7 pkt. – 100%)

 

 

 

 

II sekcja – minimum punktowe

 

EFRR 

 

a b c d
Lp. Nazwa kryterium

Definicja kryterium

 

Opis znaczenia kryterium
1 Uzyskanie przez projekt minimum punktowego W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt otrzymał co najmniej 15% możliwych do uzyskania punktów na tym etapie oceny

TAK/NIE

 

Kryterium obligatoryjne (kluczowe) – niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku