Wiadomości

Informujemy o aktualizacji instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie (wraz z załącznikiem nr 1) w konkursach 1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - konkursy horyzontalne

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) - aktualizacja 08.11.2016 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (Mikroprzedsiębiorstwa do 2 lat) - aktualizacja 08.11.2016 r.

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - lista wskaźników - aktualizacja 08.11.2016 r.

 

Zakres zmian:

Dodano zapis w Instrukcji:
W przypadku wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku” należy wykazać, że produkt jest nowy dla rynku regionalnego tj. obszaru Dolnego Śląska. Należy opisać specyfikę produktu wskazującą na to że żaden inny produkt na rynku nie oferuje takiej samej funkcjonalności lub gdy technologia zastosowana w nowym produkcie różni się zasadniczo od technologii istniejących już produktów na rynku dolnośląskim. Produkty mogą być materialne albo niematerialne (usługi) – str. 50

Dodano zapis w definicji wskaźnika:
W przypadku RPO WD jest to województwo dolnośląskie – str. 6

 

Zaktualizowane instrukcje znajdują się również przy ogłoszeniach o konkursach na stronie Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.