Wiadomości

Komunikat w sprawie konkursu w ramach działania 3.1 B


W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 3.1 B Budowa, modernizacja sieci elektroenergetycznej (o napięciu SN i nn – poniżej 110kV) umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez operatorów systemu dystrybucyjnego.


W załączniku nr 2 do Regulaminu pn. „Kryteria wyboru projektów – Działanie 3.1, Schemat 3.1 B” nie ujęto w skutek omyłki kryterium merytorycznego ogólnego:

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium
 

Partnerstwo

 

W ramach kryterium promowane będą projekty realizowane w partnerstwie, które zapewnią większą skalę i siłę oddziaływania oraz przyczynią się do osiągnięcia rezultatów projektu.

Partner rozumiany jest jako podmiot wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący wspólnie projekt, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej.

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy projekt jest realizowany:

  • Z przynajmniej trzema partnerami - 3 pkt;
  • Z dwoma partnerami – 2 pkt;
  • Z jednym partnerem – 1 pkt

Dodatkowo projekt otrzyma punkty jeżeli zakłada partnerstwo podmiotów z różnych sektorów - publicznego, prywatnego, obywatelskiego (tzw. III sektor):

  • Partnerzy pochodzą z dwóch sektorów- 1 pkt;
  • Partnerzy pochodzą z trzech sektorów – 2 pkt

0 pkt otrzyma projekt nie realizowany w partnerstwie.

 

Oceniane na podstawie dokumentacji projektowej.

Kryterium nie dotyczy działań/poddziałań/schematów w których partnerstwo jest punktowane w ramach oceny merytorycznej specyficznej.

 

Kryterium nie dotyczy naborów ogłaszanych w ramach ZIT

0 pkt -5 pkt

(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)

W związku z faktem, że w/w kryterium zostało przyjęte przez Komitet Monitorujący dla tego typu projektu, w regulaminie jest odniesienie do Uchwały nr 28/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dn. 10 marca 2016 r. - należy traktować je jako obligatoryjne w ramach przedmiotowego konkursu. Oznacza to, że projekty złożone w ramach naboru będą oceniane również w oparciu o to kryterium.

 

Załącznik nr 2 - Kryteria wyboru projektów działanie 3.1B