Wiadomości

01 czerwca 2022 r. Uchwałą nr 5414/VI/22 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

 

Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych:

 

Uchwała SzOOP 5414/VI/22 - 01.06.2022

SzOOP RPO WD 2014-2020 v 79 - 01.06.2022

Wykaz zmian SzOOP v 79 - 01.06.2022

Załącznik SzOOP nr 1 Tabela transpozycji Pl na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik SzOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik SzOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014 -2020

Załącznik SzOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej

Załącznik SzOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik SzOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji

Załącznik SzOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

Załącznik SzOOP nr 8 Plany działania w zakresie EFS wraz z kryteriami wyboru projektów

Załącznik SzOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3 

 

Więcej w linku: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Archiwalne wersje SzOOP RPO WD 2014-2020