Wiadomości

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył dodatkowe środki na dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (420/21).

Przedsiębiorcom przekazane zostaną wolne środki z poddziałania 1.5.1 w kwocie ok. 31 mln PLN.

Dodatkowo 20 maja br. zakończył się drugi etap procedury odwoławczej w ramach przedmiotowego konkursu.

 

Wynikiem powyższego  zatwierdza się do dofinansowania projekty ocenione pozytywnie, które mają minimum 17 punktów.

 

Projekty wybrane do dofinansowania (wyniki konkursu):

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru– aktualizacja 20.05.2022 r.

 

Więcej informacji na temat przedmiotowego konkursu