Wiadomości

Zakończenie naboru wniosków

Oś priorytetowa 3

Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.1

Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny

Schemat 3.1 A

Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

 


Ilość złożonych wniosków: 26 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 48 700 724,81 PLN

Procent wykorzystanej alokacji: 102%