Wiadomości

Z uwagi na zaistnienie okoliczności, których DIP nie mogła przewidzieć w terminie ogłoszenia naboru, a której wystąpienie utrudnia dalszą kontynuację naboru tj. z powodu braku dostępności do aplikacji Generator wniosków istnieje konieczność wydłużenia terminu naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-402/20.

 

Informujemy, że dnia 22 lipca br. zmieniono Regulamin i Ogłoszenie do naboru 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w zakresie:

 

1. Terminu zakończenia naboru

 

z:

II faza – przesłanie wniosku o dofinansowanie do ION

W terminie:

od godz. 08:00 dnia 20.07.2020 r. do godz. 15:00 dnia 22 .07.2020 r.

lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

na:

II faza – przesłanie wniosku o dofinansowanie do ION

W terminie:

od godz. 08:00 dnia 20.07.2020 r. do godz. 15:00 dnia 28 .07.2020 r.

lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

 

2. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

 

z:

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.5 typu D, przewidziano:

13 600 000,00EUR

                                               (PLN 60 743 040,00  PLN*, kurs 4,4664** na lipiec  2020 r.)

* Nie zabezpiecza się części alokacji na procedurę odwoławczą.

** Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie, z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia naboru.

 

na:

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.5 typu D, przewidziano:

16 734 515,00EUR

                                               (PLN 74 743 038  PLN*, kurs 4,4664** na lipiec  2020 r.)

* Nie zabezpiecza się części alokacji na procedurę odwoławczą.

** Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie, z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia naboru.

 

1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 - konkurs horyzontalny (402/20)