Wiadomości

Szanowni Państwo, 

poniżej przedstawiamy informacje dotyczące aktualnej sytuacji związanej ponownym naborem wniosków dot. "Wsparcia dla MŚP dotkniętych skutkami COVID-19."

1.      Prace informatyczne, odrębna aplikacja

Firma informatyczna, odpowiedzialna za przygotowanie systemu, jest obecnie na etapie finalizacji aplikacji dedykowanej do składania wniosków. Zabieg ten ma na celu uproszczenie drogi aplikowania w naborze oraz odciążenie zewnętrznych serwerów. 

2.      Dodatkowy czas na wypełnienie wniosku

Przychylając się do częstych sugestii z Państwa strony, konkurs będzie prowadzony w sposób taki, aby mogli Państwo z tygodniowym wyprzedzeniem przygotować wnioski w systemie SNOW a następnie w momencie rozpoczęcia naboru przesłać je za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.

3.      Planowane daty (z zastrzeżeniem, że muszą być zatwierdzone przez Zarząd Województwa) to:

  • 13-19.07.2020 r. przygotowanie wniosku w systemie SNOW 
  • od 20.07.2020 r. otwarcie naboru

Wierzymy, że przewidywany czas na przygotowanie wniosku pozwoli Państwu na spokojne i rzeczowe wypełnienie niezbędnej dokumentacji.

4.      Uelastycznienie kryteriów

Przewidywana zmiana w kryteriach dotyczy jednego punktu, poniżej znajdą Państwo treść zmiany:"na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ZUS/KRUS , przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.

Weryfikacja na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz oświadczeń wnioskodawcy."

Dziękujemy za Państwa sugestie, aby oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami składek i podatków mogło odnosić się także do dnia złożenia wniosku.  

5.      Branże pozostają bez zmian

Prosimy zwrócić uwagę, że branże do których dedykowany jest konkurs nie ulegają zmianie.​ Dlatego, do złożenia wniosku o dofinansowanie uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy prowadzący na dzień 1 grudnia 2019 r. jako przeważającą działalność- zgodnie z odpowiednimi rejestrami - wskazaną poniżej działalność gospodarczą tj.: Sekcja I, cały Dział 55 - Zakwaterowanie. Sekcja I, cały Dział 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem. Sekcja N, cały Dział 79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałą działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z niezwiązane. Sekcja R, cały Dział 90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów, oraz pozostała działalność związana z kulturą, 93 - Działalność sportowa.

6.      Prosimy o śledzenie naszych oficjalnych komunikatów. O wszystkich decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.