Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-372/19 zostaje wydłużony do dnia 31 sierpnia 2020r.