Wiadomości

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanymi przez nią skutkami gospodarczymi, mając na uwadze jak najszersze wsparcie Beneficjentów podczas realizacji projektów, 12.05.2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zmianę do zasad udzielania zaliczek dla projektów współfinansowanych z EFRR i rozliczanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 2014-2020 z możliwością przyjęcia analogicznych zasad przez Instytucję Pośredniczącą RPO WD 2014-2020.

Mając powyższe na uwadze informuję, że limit zaliczki w realizowanym projekcie może zostać zwiększony do 90% kwoty dofinansowania, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość jednej wnioskowanej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 40% dofinansowania projektu. O wyższy limit zaliczki mogą ubiegać się Beneficjenci, którym termin zakończenia realizacji projektu przypada na czerwiec 2020 r. i później.

Powyższa zmiana będzie dokonywana na pisemny wniosek Beneficjenta, w drodze aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Instytucją Pośredniczącą RPO WD 2014-2020.

UWAGA: Terminy rozliczania zaliczek pozostają bez zmian.