Wiadomości

Ustawa z 3.04.2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 694) zawiera szczegółowe uregulowania dotyczące realizacji programów operacyjnych w czasie epidemii. W związku z pytaniami Beneficjentów przedstawiamy wyciąg z przepisów ww. ustawy:

Wydłużono terminy określone w umowach o dofinansowanie albo w decyzjach o dofinansowaniu (art. 13 ww. ustawy):

1)            składania wniosków o płatność przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. - wydłużenie o 30 dni;

2)            zakończenia realizacji projektów - wydłużenie o 90 dni, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

W zakresie protestów (art. 18 ww. ustawy), gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, w terminach, o których mowa odpowiednio w art. 54 ust. 1 lub 3 ustawy wdrożeniowej - właściwa instytucja może, na uzasadniony wniosek wnioskodawcy, przedłużyć termin odpowiednio na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek jednak nie dłużej niż o 30 dni.

Wydłużeniu o 30 dni może ulec rozpatrzenie przez właściwą instytucję protestu.

W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków dofinansowania jest niemożliwe lub utrudnione terminy na załatwienie sprawy, określone w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ulegają przedłużeniu o 3 miesiące (art. 19 ww. ustawy).