Wiadomości

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA PRZEZ BENEFICJENTÓW WYNIKÓW ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ Z WYBORU WYKONAWCÓW (DOSTAWCÓW) WYNIKAJĄCEGO Z § 14 UMOWY O DOFINANSOWANIE.

 

Przypominamy, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest do przekazywania za pośrednictwem Systemu SL informacji o zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności (wybór dostawcy/wykonawcy poza ustawą Pzp), a w przypadku zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Pzp przekazania dokumentacji, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą oraz aneksu do tej umowy. Powyższe jest obligatoryjnym obowiązkiem każdego beneficjenta realizującego projekt.