Wiadomości

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy komunikat dotyczący realizacji projektów w ramach partnerstwa/konsorcjum w ramach działania 1.5.

 

Zgodnie z zapisami art.33.5.5 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, porozumienie oraz umowa o partnerstwie określają m.in. sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów.

W związku z powyższym na etapie aplikowania, w przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa/konsorcjum poziom dofinansowania powinien być określony dla każdej strony porozumienia/umowy do wysokości limitów jej przysługujących.

W celu jasnego sprecyzowania poziomów wsparcia przysługujących poszczególnym stronom umowy partnerskiej/konsorcjum do umowy należy dołączyć jako załącznik przedstawiony poniżej plik.

Poziom wydatków - arkusz do wypełnienia

 

Poziom wydatków - przykładowo wypełniony arkusz