Wiadomości

na Modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej, nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18, Oś priorytetowa 3, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e

Niniejszym informuję, że do tut. Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej dotarły sygnały o nieprawidłowościach w działaniu niektórych podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach ww. projektu grantowego lub z nimi powiązanych. Dostrzeżono bowiem, że niektóre podmioty przy pozyskiwaniu zleceń na przeprowadzenie audytu energetycznego przekazują potencjalnym klientom nieprawdziwe informacje co do pozyskania dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu grantowego, czy kwalifikowalności środków wydatkowanych na audyt energetyczny.

W związku z powyższym Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że dofinansowanie jest udzielane wyłącznie po zakończeniu całej procedury oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie. Jednocześnie należy wskazać, że wszelkie kwestie z rozliczaniem wydatków poniesionych przez Beneficjentów w ramach projektów grantowych, np. na audyt energetyczny, są dokonywane wyłącznie indywidualnie w odniesieniu do każdego Beneficjenta.