Wiadomości

Komunikat Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w zasadach rozliczania zaliczek w projektach grantowych realizowanych w konkursach grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dotyczy: Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Poddziałanie 1.2.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”,

Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,   Poddziałanie 1.3.1. Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI),  Podziałanie 1.3.2. Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Podziałanie 1.3.3. Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB,

Osi priorytetowej 3. „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze  źródeł odnawialnych”, Schemat 3.1.C Projekty grantowe dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.

W związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.03.2019 r., Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, iż możliwa jest zmiana zapisów w umowach o dofinansowanie projektów grantowych realizowanych w ramach ww. Działań/Poddziałań/Schematów w zakresie terminu rozliczania pierwszej i kolejnych transz zaliczki z 90 do 180 dni.

Zmiany w dotychczas zawartych  umowach  podejmowane będą każdorazowo na wniosek złożony przez Beneficjenta do DIP.