Wiadomości

W związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26.02.2019 r., Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość zwiększenia wartości dofinansowania w projektach, każdorazowo na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i w określonych warunkach. Decyzja może być podjęta w przypadku, gdy zwiększenie dofinansowania nie spowoduje naruszenia zasad dotyczących udzielania pomocy publicznej i zasad określonych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w Regulaminie konkursu. Każdy przypadek ewentualnego zwiększenia dofinansowania rozpatrywany będzie indywidualnie, z uwzględnieniem niezmiennego celu realizacji projektów, zadeklarowanych przez Beneficjenta wskaźników oraz wpływu proponowanych zmian na spełnienie kryteriów, w tym także kryterium punktującego obniżenie dofinansowania w projekcie. Decyzje o zwiększeniu dofinansowania podejmowane będą każdorazowo na wniosek złożony przez Beneficjenta, pod warunkiem dostępności środków finansowych.