Wiadomości

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

 

ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania1 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach:Wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnych, Inwestycje i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wzmacnianie potencjału B+R ( Działanie 1.2, Działanie 1.4, Działanie 1.5):

 

BRANŻA

PODOBSZAR

BRANŻA CHEMICZNA

I FARMACEUTYCZNA

1. Opracowywanie i rozwój innowacyjnych technologii pozyskiwania i wytwarzania:-substancji aktywnych,-mieszanin z wykorzystaniem substancji aktywnych i pomocniczych,-substancji pomocniczych, w obszarze branży chemicznej i farmaceutycznej, w tym dla medycyny, weterynarii, kosmetologii, chemii gospodarczej i chemii profesjonalnej.

2. Opracowanie i rozwój innowacyjnych metodologii syntetycznych, technologii
i procesów chemicznych.

3. Opracowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków, chemii gospodarczej i chemii profesjonalnej.

4. Opracowanie innowacyjnych materiałów, biomateriałów i chemikaliów specjalistycznych.

5. Opracowywanie, rozwijanie i wdrażanie leków biologicznych oraz metod ich wytwarzania i charakteryzacji.

6. Badanie mechanizmu oddziaływania substancji aktywnych na organizm ludzki.

7. Opracowanie innowacyjnych procesów i technologii wytwarzania produktów leczniczych, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz innych materiałów mających zastosowanie w medycynie i weterynarii, produktów chemii gospodarczej, produktów chemii profesjonalnej i produktów biobójczych.

8. Innowacyjne sposoby dostarczania substancji aktywnych.

9. Projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie innowacyjnej infrastruktury w tym specjalistycznego sprzętu, urządzeń i linii produkcyjnych dla branży chemicznej, farmaceutycznej i medycznej.

10. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów nanotechnologicznych.

11. Projektowanie i rozwój nowych technik analitycznych i diagnostycznych.

12. Projektowanie i wdrażanie nowych metod badań aplikacyjnych.

13. Rozwijanie i wdrażanie zaawansowanych technologii medycznych, w tym terapii komórkowych, na potrzeby rozwoju medycyny spersonalizowanej.

MOBILNOŚĆ PRZESTRZENNA

1. Urządzenia i podzespoły dla środków transportu

2. Obiekty bezzałogowe, w tym autonomiczne

3. Źródła napędu i zasilania

4. Elektromobilność

5. Poprawa bezpieczeństwa transportu

6. Systemy i podzespoły dla branży kosmicznej

7. Systemy zwiększające efektywność transportu (również w ujęciu proekologicznym)

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI

1. Środki spożywcze stosowane w początkowym lub uzupełniającym postępowaniu profilaktycznymi terapeutycznym.

2. Suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

3. Pasze wysokiej jakości i środki alternatywne w farmakoterapii zwierząt gospodarskich i hodowlanych.

4. Karmy specjalistyczne i suplementy diety dla zwierząt domowych.

5. Żywność ekologiczna, tradycyjna, regionalna i lokalna.

6. Żywność funkcjonalna i nutraceutyki.

7. Żywnośćo zwiększonych właściwościach odżywczych.

8. Technologie opakowywania i przechowywania środków z podobszarów inteligentnej specjalizacji.

9. Metody oceny jakości środków z podobszarów inteligentnej specjalizacji.

10. Technologie w wytwarzaniu środków z podobszarów niniejszej inteligentnej specjalizacji.

SUROWCE NATURALNE

 I WTÓRNE

1. Surowce naturalne – pozyskiwanie i zaawansowane przetwarzanie oraz wykorzystanie

a) technologie pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania kopalin użytecznych,

b) technologie    pozyskiwania  z  kopaliny  głównej nowych produktów,

c) zintegrowane  systemy  monitoringu  zagrożeń w otoczeniu zakładów górniczych

d) technologie pozyskiwania, uzdatniania i  wykorzystania  wód  zwykłych,  termalnych i mineralnych,

e) technologie   pozyskiwania   i   przetwarzania oraz wykorzystania  drewna,  surowców  roślinnych w innowacyjnych produktach,

f) nowe  usługi  leczniczo-uzrowiskowe    na    bazie wykorzystania surowców naturalnych.

 

2. Technologie  odzysku  materiałów  użytecznych, recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów.

3. Zaawansowane materiały

a)nowe   postacie   surowców   (proszki, mikrostruktury, nanostruktury, amorfiki, inne)

b) materiały kompozytowe

c) materiały inteligentne

d) materiały do zastosowań w przemyśle

e) projektowanie i opracowanie technologii wytwarzania  materiałów 
o  funkcjonalnych właściwościach.

PRODUKCJA  MASZYN

I URZĄDZEŃ, OBRÓBKA  MATERIAŁÓW

Specjalizacja obejmuje następujące podobszary dotyczące projektowania
i opracowywania    nowych    technologii wytwarzania  oraz  produkcji  wszelkiego  rodzaju  maszyn i urządzeń (także ich podzespołów i elementów):

1. ogólnego i specjalnego przeznaczenia,

2. energetycznych,

3. elektronicznych,

4. optoelektronicznych i fotonicznych,

5. do wytwarzania i obróbki materiałów.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (ICT

1. Metody predykcyjne dla wielkich, heterogenicznych  zbiorów  danych:  akwizycja, analiza i raportowanie.

2. Zastosowanie mechatroniki i robotyki w podnoszeniu jakości życia obywateli.

3. Przetwarzanie,   modelowanie   i   analiza   danych obrazowych
i Multimedialnych.

4. Systemy bezpieczeństwa cyfrowego.

5. Systemy    wspomagania  decyzji  menadżerskich (Business Process Management).

6. Rozwiązania dla "inteligentnych domów" (smart buildings).

7. Rozwiązania  dla  "inteligentnych  miast"  (smart cities).

8. Systemy  wsparcia  dla  osób  dotkniętych niepełnosprawnością,  chorobami  przewlekłymii osób starszych (Ambient Assisted Living).

9. Aplikacje mobilne.

10. Tworzenie gier komputerowych.

11. E-Usługi  i  urządzenia  dla  sektora  ochrony zdrowia.

12. Systemy e-learningowe.

13. Tworzenie   oprogramowania   dostępnego w modelu SaaS.

14. Innowacyjne  metody  interakcji  człowiek-technologia.

15. Systemy e-commerce.

16. Inteligentne  systemy  informatyczne  dla  branży finansowej
i ubezpieczeniowej

 

 

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów mogą ubiegać się osoby, które nie są pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 oraz łącznie spełniają następujące warunki:

-        korzystają z pełni praw publicznych,

-        posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

-        nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

-        posiadają wykształcenie wyższe i legitymują się minimum dyplomem magistra albo tytułem równorzędnym, inżyniera lub posiadają licencjat, dodatkowo punktowane będą kwalifikacje wyższe od minimalnych,

-        posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w branży, w ramach której dokonywany będzie wybór projektów i prowadzony jest nabór kandydatów na ekspertów,

-        posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

 

Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów musi zawierać:

1)      wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami:

-        wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w Wykazie prowadzonym przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,

-        o niepozostawaniu w stosunku pracy z IZ, IP lub IW RPO WD 2014-2020;

2)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

3)      kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta) potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w wybranej branży;

 

4)      oświadczenie o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

 

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na stronie www.dip.dolnyslask.pl oraz www.rpo.dolnyslask.pl  w zakładce „Fundusze 2014-2020”.

W przypadku aplikowania w więcej niż w jednej branży, możliwe jest złożenie jednego Wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów, w którym znajdować będą się dokumenty, o których mowa w punkcie 1, 2, 3/ 4* oraz osobne komplety dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego - osobno na każdą branżę, której dotyczy wniosek. W kwestionariuszu osobowym i w opisie koperty należy wymienić wszystkie branże, których dotyczy Wniosek.

Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na eksperta – branża/branże: ……………………… - należy wskazać branżę/branże, w której/ych osoba ubiega się o status kandydata na eksperta, nie otwierać przed wpływem do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej”) należy składać:

1)        osobiście - na adres:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30

 

lub

2)         pocztą/przesyłką kurierską - na adres:

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

w terminie od 04.03.2019 r. do 04.04.2019 r.

w terminie od 04.03.2019 r. do 30.04.2019 r.

 

W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone/wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o status kandydatów na ekspertów wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Wykaz kandydatów na ekspertów zostanie opublikowany na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl, www.dip.dolnyslask.pl

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej pod numerami telefonów: 71/776-58-17, 71 776-58-31.

 

*- niewłaściwe usunąć

 

 1- Zakres czynności, w których kandydat na eksperta umieszczony w Wykazie może zostać zaangażowany przez właściwą instytucję, został uregulowany w Regulaminie powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

Regulamin powoływania kandydatów

Załącznik nr 2- kwestionariusz osobowy

załącznik nr 3- oświadczenie o niekaralności