Wiadomości

15 stycznia 2019r. uchwałą nr 234/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – styczeń 2019 r.

 

Uchwała + uzasadnienie Styczeń

Załącznik wolne środki EFRR i EFS dla procedury odwoławczej