Wiadomości

31 października 2018 r. uchwałą nr 6136/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).  


SZOOP RPO 2014-2020 v 37Uchwala_SZOOP v37Uzasadnienie do uchwały _SZOOP_v37Wykaz zmian SzOOPZałącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowychZałącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałańZałącznik SZOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnejZałącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowegoZałącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacjiZałącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRRZałącznik SZOOP nr 8 Plany działania w zakresie EFS wraz z kryteriami wyboru projektówZałącznk SZOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3

Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami