Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

zakończyła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach naboru nr:

 

RPDS.01.02.01-IP.01-02-292/18

Działanie 1.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Schemat 1.2 D

Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu.

Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R – IOB

 

w dniu 30 maja 2018r. zarejestrowano 3 wnioski,

 

Wnioskowana kowata dofinansowania: 20 243 630,95 zł

procent wykorzystania alokacji: 117%